NEWSletter NIPiP 12 lipca 2021 r.
AKTUALNOŚCI
7 lipca 2021 r. przedstawicielki NRPiP i OZZPiP spotkały się się z prezesem Najwyższej Izby Kontroli Marianem Banasiem
Wspólny wniosek zawodów medycznych o odwołanie ze stanowiska ministra zdrowia Adama Niedzielskiego
RPO wystąpił do Ministra Zdrowia i Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o stworzenie zachęt do zatrudniania w DPS-ach pielęgniarek i położnych
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu tel. 800 137 200 pomoc medyczna poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta
KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

"Pielęgniarka/położna ma prawo dostępu do informacji istotnych dla realizacji czynności zawodowych oraz związanych zarówno z bezpieczeństwem osobistym pielęgniarki, jak i bezpieczeństwem pacjenta."
USTAWA O SAMORZĄDZIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Art. 11. ust. 2. Członkowie samorządu są obowiązani:
1) postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
Liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych
stan na 12 lipca 2021 r.
Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 133/2021/DGL

09.07.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 132/2021/DSOZ

09.07.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

Zarządzenie Nr 131/2021/DSOZ

09.07.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Zarządzenie Nr 130/2021/DEF

09.07.2021
w sprawie określenia współczynników korygujących dotyczących świadczeń udzielanych przez pracowników wykonujących zawód medyczny oraz przy udziale pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, a także...

Zarządzenie Nr 129/2021/DSOZ

09.07.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Zarządzenie Nr 72/2021/DGL - tekst ujednolicony

09.07.2021
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Zarządzenie Nr 128/2021/DI

07.07.2021
w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML

Zarządzenie Nr 126/2021/DSOZ

02.07.2021
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 125/2021/DEF

01.07.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 124/2021/DSM

30.06.2021
w sprawie zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przez świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 123/2021/DSOZ

30.06.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 122/2021/DEF

30.06.2021
w sprawie określenia współczynników korygujących dotyczących świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych

Zarządzenie Nr 121/2021/DSOZ

30.06.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 119/2021/DSOZ

28.06.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Zarządzenie Nr 118/2021/DSOZ

28.06.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Zarządzenie Nr 117/2021/DSOZ

28.06.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 116/2021/DSOZ

25.06.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Zarządzenie Nr 115/2021/DEF

25.06.2021
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok

Zarządzenie Nr 112/2021/DSOZ

24.06.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 110/2021/DSOZ

23.06.2021
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zarządzenie Nr 109/2021/BPZ

18.06.2021
w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Zarządzenie Nr 108/2021/DEF

18.06.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji drugiego naboru do projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej...

Zarządzenie Nr 107/2021/DEF

18.06.2021
w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta

Zarządzenie Nr 105/2021/BK

16.06.2021
w sprawie rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotacji z Funduszu Medycznego na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza granicami kraju

Zarządzenie Nr 103/2021/DSOZ

10.06.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 102/2021/DGL

10.06.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Zarządzenie Nr 101/2021/DSOZ

10.06.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Zarządzenie Nr 98/2021/DSOZ

02.06.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Obwieszczenie Prezesa NFZ

02.06.2021
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe

Zarządzenie Nr 97/2021/DK

01.06.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Zarządzenie Nr 96/2021/DSOZ

27.05.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

Zarządzenie Nr 95/2021/DSOZ

27.05.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych
Projekty zarządzeń Prezesa NFZ

Projekt zarządzenia - warunki i zawieranie umów - rehabilitacja oraz programy zdrowotne

06.07.2021
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - chemioterapia

30.06.2021
Centrala NFZ przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Projekt zarządzenia - umowy o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

30.06.2021
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

30.06.2021
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Projekt zarządzenia– leczenie szpitalne – programy lekowe

30.06.2021
Centrala NFZ przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty

Projekt zarządzenia - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

25.06.2021
Centrala NFZ przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju AOS.

Projekt zarządzenia - świadczenia POZ – NiŚOZ

24.06.2021
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przez świadczeniodawców realizujących umowy w ramach NiŚOZ

Projekt zarządzenia - świadczenia POZ – SOR i IP

24.06.2021
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przez świadczeniodawców realizujących umowy w SOR i IP

Projekt zarządzenia - warunki i zawieranie umów - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

18.06.2021
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

17.06.2021
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Projekt zarządzenia - warunki i zawieranie umów - Podstawowa Opieka Zdrowotna

08.06.2021
Centrala NFZ przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez uprawnione podmioty, projekt zmiany zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
KONFERENCJE
OFERTY PRACY
NAPISZ DO NAS CO JESZCZE POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W NEWSLETTERZE NIPIP
Twitter Youtube
Tutaj możesz wypisać się z NEWSlettera NIPiP    |    Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Pory 78 lok. 10

02-757 Warszawa

Opracował: Paweł Jędrysiak