Zaznacz stronę

NEWSLETTER Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

Bądź na bieżąco z NIPiP i zapisz się do naszego Newslettera!

 

 

Szanowni Państwo,

Od momentu powstania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych do chwili obecnej nastąpiło wiele zmian dotyczących zawodów pielęgniarki i położnej.

Dla samorządu zawodowego nadrzędnymi celami są zagadnienia związane z wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej, standardami kwalifikacji i praktyki zawodowej, poziomem usług zdrowotnych, etyką zawodową i rozwojem współczesnej profesji. Samorząd zawodowy czuwa nad przestrzeganiem prawa korporacyjnego, prawa powszechnego i prawa pacjenta oraz odpowiedzialności zawodowej. Pragniemy, aby nasze zawody cieszyły się prestiżem społecznym i dawały satysfakcję ich przedstawicielom.

Miło mi poinformować, że Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszej grupy zawodowej od 2013 roku wydaje bezpłatny NEWSLETTER.

Realizując zadania samorządu upowszechniamy w Newsletterze zasady etyki zawodowej, informujemy o kierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa, przedstawiamy zajmowane stanowiska w sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

W szczególności z Newslettera NIPiP dowiedzą się Państwo o opiniowanych i przedstawianych wnioskach w sprawach:

 • warunków wykonywania zawodów,
 • pracy i płacy pielęgniarek i położnych,
 • prowadzenia kształcenia podyplomowego,
 • aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej,
 • programów kształcenia zawodowego,
 • uznawania kwalifikacji zawodowych,
 • uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.

W Newsletterze NIPiP znajdą Państwo również informację o tym, jak przebiega współpraca samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych ze szkołami wyższymi, organami administracji publicznej; samorządami innych zawodów medycznych oraz organizacjami pielęgniarek i położnych w innych krajach, a także wiele innych bieżących spraw dotyczących pielęgniarstwa i położnictwa.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NACZELNĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), informujemy, że:

 1. Administrator danych

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Pory 78 lok. 10 02-757 Warszawa, NIP: 526-10-32-094 REGON: 010001339, tel. 22 327 61 61 („NIPiP”).

 1. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe będą przetwarzane przez NIPIP w następujących celach:

1) wysyłania Newsletter-a NIPiP oraz innych informacji i materiałów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

2) dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów NIPiP, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

 1. Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez NIPiP podmiotom i organom, którym NIPiP są zobowiązane lub upoważnione udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana danych nie przekazujemy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie adresu e-mail.

 1. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez NIPiP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu, na zasadach i w przypadkach określonych w Rozporządzeniu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 1. Wymóg podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie jednak tych danych, skutkuje niemożliwością wysyłania do Pani/Pana newsletter-a NIPIP ani biuletynów i innych informacji i materiałów przesyłanych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

 1. Inspektor Ochrony Danych

W NIPiP powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa, adres e-mail: iod@nipip.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej NIPiP w zakładce „RODO”.

 

 

REGULAMIN NEWSLETTERA NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

§1

Usługa Newslettera. Rodzaje informacji przekazywanych za pomocą Newslettera

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych (dalej „NIPiP”) usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
 2. Za pomocą Newslettera NIPiP informować będzie o istotnych wydarzeniach dotyczących samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, działaniach NIPiP i jej organów, a także systemu opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem roli pielęgniarek i położnych.
 3. Za pomocą Newslettera NIPiP może również przekazywać informacje i materiały o charakterze komercyjnym (informacje handlowe) dotyczące produktów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, dotyczących ochrony zdrowia lub związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej, w tym informacje o produktach i usługach oferowanych przez samą NIPiP.
 4. NIPiP nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji handlowych przekazywanych za pomocą Newslettera, a pochodzących od innych podmiotów. Przekazanie za pomocą Newslettera informacji o produktach i usługach innych podmiotów nie oznacza, że posiadają one rekomendację NIPiP, chyba że zostanie to wyraźnie wskazane w treści informacji.

§2

Warunki świadczenia usługi Newslettera

 1. Usługa Newslettera jest bezpłatna.
 2. Warunkiem technicznym korzystania z usługi Newslettera jest dostęp do sieci Internet i posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej podanego NIPiP.
 3. Zamówiony Newsletter jest przesyłany subskrybentowi w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez subskrybenta.
 4. NIPiP jest wyłącznym dysponentem adresu poczty elektronicznej subskrybenta i będzie go wykorzystywać wyłącznie w celu świadczenia usługi Newslettera.

§3

Rejestracja do Newslettera. Zakończenie świadczenia usługi.

 1. Zamówienie Newslettera odbywa się poprzez rejestrację subskrybenta na stronie internetowej NIPiP (nipip.pl/newsletter).
 2. Dla skutecznego dokonania rejestracji konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie oddzielnych zgód przez subskrybenta na:
 • Przetwarzanie przez NIPiP danych osobowych subskrybenta w celu otrzymywania Newslettera;
 • Otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1219) na adres poczty elektronicznej podany przez subskrybenta.
 1. W celu rejestracji wymagane jest podanie imienia albo pseudonimu oraz aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 2. Na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej subskrybenta wysłany zostanie email zawierający potwierdzenie procesu rejestracji oraz link, którego wybranie (kliknięcie) stanowi potwierdzenie procesu rejestracji i stanowi jego zakończenie.
 3. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newslettera za pomocą linku zawartego w każdej wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera.
 4. O usunięciu adresu poczty elektronicznej z bazy Newslettera subskrybent zostanie poinformowany drogą e-mailową.
 5. NIPiP zastrzega sobie prawo do zaprzestania w każdym czasie świadczenia usługi Newslettera.

§4

Ochrona danych osobowych.

 1. Dane osobowe subskrybenta są chronione przez NIPiP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Informacje o polityce ochrony prywatności znajdują się na stronie www.nipip.pl/polityka-ochrony-prywatnosci.

§5

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących usługi Newslettera, subskrybent może złożyć reklamację.
 2. Reklamację należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres: admin@nipip.pl.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez subskrybenta.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania w zakładce „Newsletter” na stronie internetowej NIPiP – https://nipip.pl/aktualnosci-2/newsletter/.
 2. NIPiP zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 3. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany w sposób, o którym mowa w ust. 1.