Zaznacz stronę

O autorce

Hanna Paszko – pielęgniarka. Umiejętnie łączy pracę zawodową z pracą społeczną w samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych oraz w organizacjach pozarządowych w środowisku lokalnym. Inicjatorka wielu działań o charakterze wolontariatu. Aktualnie członek Komisji do spraw etyki przy NRPiP. Jest autorką wielu artykułów i referatów poświęconych etyce i odpowiedzialności zawodowej polskich pielęgniarek i położnych. Pisze też o godności ludzkiej, godności zawodu, etycznej trosce, klauzuli sumienia i wielokulturowości, zawsze ze wskazaniem na godność człowieka chorego, cierpiącego, niepełnosprawnego i umierającego. Wyróżniona przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych X- i XX-lecia samorządu zawodowego oraz statuetką SUPERMEDIKUS 2015 r. w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym za całokształt pracy i postawę zawodową. Organizatorem jest Warszawska Izba Przedsiębiorców.

Pisarka i poetka – autorka książek:

„Dobroć mieszka w sercu”

„W hołdzie Hannie Chrzanowskiej” (współautorstwo z T. Wadasem)

„Historia o prawdziwej księżniczce”

„Nadzieja w ludzkim cierpieniu”

oraz tomików wierszy: „Myśli zebrane”

„Bytom wierszem malowany”

„Zaduma pod bytomskim niebem”

Zaduma nad wartościami moralnymi…

Wiersze w „Alfabecie…” świadczą o wielkiej empatii autorki. Udowadniają, że dobroć ważniejsza jest od rozumu i traktatów filozoficznych. Są ciepłe, wzruszające, głębokie w swojej wymowie, skłaniające do refleksji, wartościowe, bo poruszają sprawy ogólnoludzkie, problemy życia i śmierci. Poetka pragnie „ocalić od zapomnienia” wartości wyższe, cnoty, często dzisiaj już zapomniane. Czyni to poprzez ukazanie piękna zawodu pielęgniarki, poszukuje dalszej drogi dla młodego pokolenia, które przejmuję pałeczkę. Często porusza temat sumienia, które w naszych czas ulega uśpieniu, znieczulicy oziębłości, obojętności – coraz częściej, jak napisała Wisława Szymborska, mijamy się „skrajem przepaści cieńszej niż włos”… Utwory zgromadzone w tomiku mają różnorodny charakter. Dominują wiersze refleksyjne, prezentujące lirykę zwrotu do adresata (człowieka chorego, cierpiącego), jest też liryka wyznania pełna czułości. Poetka pisze językiem jasnym, przejrzystym, komunikatywnym. Posługuje się współczesnym wiersze, wolnym, bezrymowym. Nie stosuje znaków interpunkcyjnych. Dobór słownictwa jest trafny, właściwy, bogaty w środki artystycznego wyrazu. Wszystko nadaje wierszom osobisty, niezwykły walor.

Alicja Kuźwa-Haider, polonistka

Formularz zamówienia książki „Alfabet doświadczonej pielęgniarki” Hanna Paszko koszt: 16 zł + koszt wysyłki 8 zł


Suma całkowita:

Dane do kontaktu:


Dane do wysyłki:


Dane do faktury:


Zgody:


Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Kupujących książkę lub osób działających w ich imieniu jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zwana dalej: „NIPiP” z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, nipip@nipip.pl.
  2. Podstawą przetwarzania następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu i ewentualnie innego adresu dla doręczeń jest niezbędność tych danych do zawarcia i realizacji umowy zakupu książki. Podanie tych danych jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy – zakupu książki. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem zawarcia umowy.
  3. Podanie adresu e-mail i numeru telefonu nie jest konieczne dla zawarcia umowy – zakupu książki. W przypadku podania tych danych, podstawą ich przetwarzania jest zaś zgoda kupującego zawarta we wniosku. Zgoda może obejmować przetwarzanie tych danych jedynie w celu zawarcia i realizacji umowy – zakupu książki, albo również w celach marketingowych.
  4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych również w celach marketingowych, dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu przedstawienia oferty wydawniczej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
  5. Jeżeli udzielona zostanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zakupu książki, dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy prawa podatkowego.
  6. Jeżeli udzielona zostanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych również w celach marketingowych, dane osobowe są przechowywane w okresie nie dłuższym niż 2 lata od dnia zakupu książki.
  7. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu i innych przepisach prawa, Kupujący lub osoba działająca w jego imieniu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Ponadto Kupujący ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzanie takiej zgody wymaga (dotyczy to adresu e-mail i numeru telefonu).
  8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  10. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby zawarcia umowy zakupu książki oraz z celach marketingowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.