Zaznacz stronę

JAK ZAPRENUMEROWAĆ MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Nasi prenumeratorzy mają szansę otrzymać cenne nagrody (co miesiąc inne!) oraz uzyskują pierwszeństwo publikacji nadesłanych artykułów. Poza tym warto zaprenumerować Magazyn Pielęgniarki i Położnej, ponieważ:

✔ Co miesiąc listonosz przeniesie pismo pod wskazany przez Ciebie adres bez dodatkowych kosztów związanych z wysyłką.

✔ Możesz wybrać najkorzystniejszy dla siebie okres trwania prenumeraty. Poinformujemy Cię, gdy będzie dobiegał końca.

✔ Prenumerata jest tańsza niż kupowanie pojedynczych egzemplarzy – im dłuższy okres prenumeraty, tym niższa cena numeru.

Proponujemy różne opcje prenumeraty:

Indywidualna na 24 miesiące – 239 zł

Indywidualna na 12 miesięcy – 149 zł

Indywidualna na 6 miesięcy – 84 zł

1 egzemplarz – 17 zł

Oferta dla studentów

Studencka na 24 miesięcy – 211 zł

Studencka na 12 miesięcy – 129 zł

 Pamiętaj, że otrzymasz

prenumeratę studencką, przesyłając na adres prenumerata@nipip.pl informacje o uczelni (nazwa, wydział, kierunek) oraz numer legitymacji studenckiej

prenumeratę dla firm, podając przy zamówieniu NIP. Jeśli dane do faktury mają być inne niż podane na formularzu wpłaty, prosimy o kontakt telefoniczny: 22 327 61 69 lub mailowy prenumerata@nipip.pl

Zamówienia można składać

 • wypełniając formularz na stronie internetowej www.nipip.pl
 • e-mailem przesyłając wypełniony formularz zamówienia na adres: prenumerata@nipip.pl
 • listownie: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
 • dokonując wpłaty na konto 45 1020 1013 0000 0102 0346 3007
 • przesyłając faksem wypełniony formularz zamówienia na numer 22 327 61 60.

Uwaga zmiana numeru konta! Do realizacji prenumeraty konieczne jest dokonanie przedpłaty na konto 45 1020 1013 0000 0102 0346 3007

Możesz kupić pojedynczy numer w cenie 17,00 zł za egzemplarz. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny 22 327 61 69 lub mailowy prenumerata@nipip.pl

Wszystkie wątpliwości dotyczące prenumeraty wyjaśni Patrycja Paradowska

tel. 22 327 61 69, e-mail: prenumerata@nipip.pl

Formularz zamówienia prenumeraty Magazynu Pielęgniarki i Położnej


Suma całkowita:

Dane do kontaktu:


Dane do wysyłki:


Dane do faktury:


Zgody:


Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Prenumeratorów Magazynu Pielęgniarki i Położnej, zwanego dalej „Magazynem” lub osób działających w ich imieniu jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zwana dalej: „NRPiP” z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, nipip@nipip.pl.
 2. Podstawą przetwarzania następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu i ewentualnie innego adresu dla doręczeń jest niezbędność tych danych do zawarcia i realizacji umowy – prenumeraty Magazynu. Podanie tych danych jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy – prenumeraty Magazynu. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem zawarcia umowy.
 3. W ramach realizacji prenumeraty imię, nazwisko oraz adres, a gdy podano adres do wysyłki – to tylko ten adres są przekazywane do drukarni, która realizuje wysyłkę.
 4. Podanie adresu email i numeru telefonu nie jest konieczne dla zawarcia umowy – prenumeraty Magazynu. W przypadku podania tych danych, podstawą ich przetwarzania jest zaś zgoda prenumeratora zawarta we wniosku – zamówieniu prenumeraty Magazynu. Zgoda może obejmować przetwarzanie tych danych jedynie w celu zawarcia i realizacji umowy – prenumeraty Magazynu, albo również w celach marketingowych.
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych również w celach marketingowych, dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu przedstawienia oferty prenumeraty Magazynu. Brak wyrażenia na to zgody skutkować będzie m.in. tym, że nie będzie możliwe poinformowanie Prenumeratora o konieczności przedłużenia kończącej się prenumeraty.
 6. Jeżeli udzielona zostanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji prenumeraty, dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji ostatniej wysyłki Magazynu w ramach danej prenumeraty. Jednakże dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy prawa podatkowego.
 7. Jeżeli udzielona zostanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych również w celach marketingowych, dane osobowe są przechowywane w okresie nie dłuższym niż 2 lata od dnia wygaśnięcia prenumeraty.
 8. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu i innych przepisach prawa, Prenumerator lub osoba działających w jego imieniu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Ponadto Prenumerator ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzanie takiej zgody wymaga (dotyczy to adresu email i numeru telefonu).
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 11. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby prenumeraty Magazynu oraz z celach marketingowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.