Zaznacz stronę

Jakie warunki powinna spełnić Polka, która uzyskała kwalifikacji zawodowe pielęgniarki w jednym z krajów Unii Europejskiej i zamierza wykonywać zawód pielęgniarki w Polsce?

Uprzejmie informujemy, iż aby móc wykonywać zawód pielęgniarki (praktykować) w Polsce osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która zdobyła kwalifikacje zawodowe pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną w jednym z krajów Unii Europejskiej powinna uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych w Polsce oraz wpis do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1251 ze zm.) prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych, właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu. Z kolei w myśl art. 41 ust. 1 tej ustawy na podstawie uchwały o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych i wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”.

Należy natomiast pamiętać, iż w każdym przypadku osoba wskazana powyżej powinna spełnić wymogi wskazane w art. 29 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Jeżeli zatem przykładowo osoba uzyskała kwalifikacje zawodowe pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną w Wielkiej Brytanii, uzyskała rejestrację w NMC to może się ubiegać o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce jeżeli spełni warunki określone w art. 29 tej ustawy.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej prawo wykonywania zawodu pielęgniarki przysługuje obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli:

1) posiada jeden z tytułów wymienionych w załączniku nr 1 do ww. ustawy;

2) posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, wydany przez odpowiednie władze lub organizację państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

3) przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że dyplom, świadectwo lub inny dokument, o których mowa w pkt 2, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa Unii Europejskiej;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

5) jego stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki;

6) przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu;

7) złoży oświadczenie, że włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki;

8) wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, mogą być przedkładane w okresie 3 miesięcy od dnia ich wystawienia.

W myśl art. 29 ust. 3 ww. ustawy za wystarczające, w zakresie spełnienia wymagań dotyczących zaświadczenia o stanie zdrowia, uznaje się dokumenty odnoszące się do stanu zdrowia wymagane do wykonywania zawodu pielęgniarki w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego obywatelem jest pielęgniarka lub z którego przybywa. W przypadku gdy dokumenty tego rodzaju w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego obywatelem jest pielęgniarka lub z którego przybywa, nie są wymagane, za wystarczające uważa się dokumenty wydane w tym państwie odnoszące się do stanu zdrowia.

Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ww. ustawy w przypadku gdy odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie wydają zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 6, za wystarczające uznaje się złożenie oświadczenia następującej treści: „Świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłam(em) karana(y) za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z zasadami etyki zawodowej mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu pielęgniarki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Oświadczenie powinno również zawierać imię i nazwisko pielęgniarki, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz podpis pielęgniarki.

Wobec powyższego jeżeli osoba taka spełnia powyższe wymagania będzie mogła ubiegać się o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpis do rejestru przez okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu. W tym celu powinna złożyć odpowiedni wniosek.  Do powyższego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Arkusz zgłoszeniowy.
  2. Kopia dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego – oryginał do wglądu.
  3. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód, wydane przez uprawnionego lekarza państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dla zaświadczeń wystawionych w innym języku niż polski koniecznym jest dołączenie tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego) – wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
  4. Zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że dyplom, świadectwo lub inny dokument, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
  5. Zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że wnioskodawca nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego – wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
  6. Dwa zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm.

W zakresie powyższych kwestii osoba taka powinna skontaktować się z właściwą Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych