Zaznacz stronę

Przepisy unijne o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią, iż podczas tymczasowego pobytu w państwach UE/EFTA obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo do świadczeń zdrowotnych niezbędnych ze wskazań medycznych, udzielanych przez lekarzy/świadczeniodawców, którzy funkcjonują w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w państwie pobytu.
Obywatelowi RP przysługują świadczenia zdrowotne, które:
są niezbędne z medycznego punktu widzenia z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz czasu trwania pobytu, zostały udzielone w celu uniknięcia sytuacji, w której pacjent byłby zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby uzyskać potrzebne leczenie.

Dokumentem potwierdzającym prawo obywatela RP do świadczeń opieki zdrowotnej jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), którą trzeba okazać w placówce, w której jest udzielane świadczenie. W niektórych państwach oprócz karty EKUZ jest także wymagany dowód tożsamości (preferowany paszport).
Wniosek o wydanie karty EKUZ należy złożyć przed wyjazdem we właściwym ze względu na zgłoszenie miejsca zamieszkania oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
W przypadku, gdy osoba ubezpieczona poniosła koszty leczenia w państwach członkowskich UE/EFTA może się starać o ich refundacje, jeżeli spełni poniższe warunki:
skorzystała podczas tymczasowego pobytu ze świadczeń zdrowotnych na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA,
posiadała prawo do świadczeń zdrowotnych jako osoba ubezpieczona w NFZ,
zapłaciła rachunki wystawione przez świadczeniodawcę w innym państwie członkowskim UE/EFTA.
Wniosek o zwrot kosztów należy złożyć w oddziale wojewódzkim NFZ wraz z dowodami zapłaty za świadczenia zdrowotne.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. U. L 200 z 7.6.2004. str.1).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 roku dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. U. L 284 z 30.10.2009. str.1).
Decyzja nr S3 z dnia 12 czerwca 2009 roku określająca świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 (Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Umowy między WE a Szwajcarią) (2010/C 106/10).
Opracowała:
Jolanta Kubajka-Piotrowska
Dział merytoryczny
w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych