Zaznacz stronę

REJESTR UKARANYCH PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Rejestr ukaranych pielęgniarek i położnych jest jednym z ogólnopolskich rejestrów prowadzonych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych i gromadzony w systemie teleinformatycznym. Funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych (poz. 545). Dane zawarte w rejestrze są jawne dla osób, które wykażą interes prawny.

Rejestr ukaranych pielęgniarek i położnych obejmuje swoim zakresem następujące czynności:

  1. Dokonanie wpisu do rejestru ukaranych;
  2. Usunięcie wpisu o ukaraniu z rejestru (zatarcie ukarania);
  3. Wydawanie zaświadczeń o niekaralności za przewinienia zawodowe.

Do rejestru trafiają dane pielęgniarek i położnych ukaranych prawomocnym orzeczeniem sądu pielęgniarek i położnych. Dotyczy to kar orzeczonych przez sąd pielęgniarek i położnych określonych w art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) kara pieniężna;

4) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych na okres od 1 roku do 5 lat;

5) zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na okres od 1 roku do 5 lat;

6) ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na okres od 6 miesięcy
do 2 lat;

7) zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 1 roku do 5 lat;

8) pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Ponadto, sąd pielęgniarek i położnych, orzekając karę ograniczenia zakresu czynności
w wykonywaniu zawodu na okres od 6 miesięcy do 2 lat, albo zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres od 1 roku do 5 lat, może dodatkowo orzec karę zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych na okres od 1 roku do 5 lat.

Dokonanie wpisu o ukaraniu do rejestru

Podstawą dokonania wpisu do rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych jest przesłanie prawomocnego orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych wraz z uzasadnieniem do Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Dane wymagane do dokonania wpisu o ukaraniu pielęgniarki lub położnej za wykroczenia zawodowe, określone zostały art. 85 ust. 2 ustawy
o samorządzie pielęgniarek i położnych. Dokonanie wpisu o ukaraniu następuje poprzez sporządzenie karty ewidencyjnej i przechowywanie jej wraz z pełną dokumentacją
w odrębnym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich.

Usunięcie wpisu o ukaraniu z rejestru (zatarcie ukarania)

Zatarcie ukarania następuje na mocy art. 86 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
z urzędu.

1) Po upływie roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą upomnienia.

2) Po upływie trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą wymienioną nagany.

3) Po upływie trzech lat od dnia wykonania orzeczenia o ukaraniu karą:

  1. pieniężną;
  2. zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych na okres od 1 roku do 5 lat;
  3. zakazem pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na okres od 1 roku do 5 lat;
  4. ograniczeniem zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na okres od 6 miesięcy do 2 lat;

4) Po upływie pięciu lat od dnia wykonania orzeczenia o ukaraniu karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres od 1 roku do 5 lat;

5) Po upływie piętnastu lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

Pod warunkiem, że pielęgniarka lub położna nie zostanie w tym czasie ponownie ukarana, lub nie zostanie wszczęte przeciwko niej postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zarządza usunięcie z rejestru karty ewidencyjnej ukaranej pielęgniarki i położnej:

Wydawanie zaświadczeń o niekaralności za przewinienia zawodowe

Informacja dotycząca karalności pielęgniarki lub położnej udzielana jest na pisemne żądanie:

– sądów powszechnych i prokuratur;

– organów samorządu pielęgniarek i położnych;

– zainteresowanej pielęgniarki lub położnej;

– w innych przypadkach wyłącznie za zgodą Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Zaświadczenie o niekaralności wydawane jest także dla potrzeb uznawania kwalifikacji zawodowych. Pielęgniarka lub położna wnioskująca o uznanie kwalifikacji zawodowych na terenie innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, zobowiązana jest na podstawie art. 50 ust. 1 z związku z załącznikiem VII do Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego nieskazitelny charakter wnioskodawcy, czyli że nie zawieszono w stosunku do niego prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej bądź zakazano mu wykonywania zawodu z powodu poważnego wykroczenia zawodowego lub przestępstwa.

Wnioskując o wydanie zaświadczenia o niekaralności za przewinienia zawodowe, należy podać następujące dane:

– imię i nazwisko,

– zawód (pielęgniarka lub położna),

– data i miejsce urodzenia,

– numer prawa wykonywania zawodu,

– numer w rejestrze pielęgniarek i położnych prowadzonego przez ORPiP.