Zaznacz stronę
Przedstawiona w publikacji analiza zawiera opis danych pozyskiwanych regularnie w ramach statystyki publicznej, dotyczących stanu zdrowia ludności, jak również zasobów kadrowych i infrastruktury opieki zdrowotnej. Podobnie jak w poprzednich latach dotyczy ona też ekonomicznych aspektów ochrony zdrowia. Tekst wzbogacony jest licznymi mapami i wykresami, które obrazują wyniki przeprowadzonych badań statystyki publicznej dotyczących systemu opieki zdrowotnej.
W części tabelarycznej (wyłącznie w wersji elektronicznej) zamieszczono podstawowe dane o zdrowiu mieszkańców Polski, dane dotyczące pracowników medycznych, informacje o liczbie i działalności placówek ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej, krwiodawstwa, ratownictwa medycznego oraz pomocy doraźnej, aptek i punktów aptecznych, a także wyniki Narodowego Rachunku Zdrowia opracowanego dla lat 2016, 2017 i 2018 oraz informacje o wydatkach publicznych na ochronę zdrowia w 2019 r.
Dane zaprezentowano zarówno dla całego kraju, jak i w układzie 16 województw.
Tablice odnoszące się do opieki zdrowotnej opracowano głównie na podstawie wyników badań statystycznych GUS, ale także w oparciu o dane Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (pracownicy medyczni, szpitale, opieka długoterminowa), Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (zachorowania), Instytutu Psychiatrii i Neurologii (zakłady psychiatryczne), Instytutu Onkologii, Narodowego Centrum Krwi (krwiodawstwo), Instytutu Medycyny Pracy i danych pozyskanych od wojewodów (ratownictwo medyczne). Zestawienia tabelaryczne zawierające informacje o wydatkach z budżetu państwa i z budżetów samorządów terytorialnych zostały opracowane na podstawie danych Ministerstwa Finansów

Wybrane fragmenty dotyczące pielęgniarek i położnych:

👉Zmiany w strukturze wiekowej widoczne były w grupie pielęgniarek i położnych. W roku 2019 najwięcej pielęgniarek uprawnionych do wykonywania zawodu było w wieku 45–54 lata – 99 tys. Podobnie jak w poprzednim roku najmniej liczną grupę stanowiły pielęgniarki w wieku poniżej 35 lat. W 2019 r. było ich 31 tys., co stanowiło 10,4% ogólnej liczby osób z uprawnieniami do zawodu pielęgniarki. Nadal obserwujemy wzrost liczby pielęgniarek w wieku 65 lat i więcej. W 2018 r. wzrost ten był dość znaczny – o prawie 7 tys. Pielęgniarki w wieku 65 lat i więcej stanowiły 15% wszystkich posiadających prawo
👉Podobne tendencje jak w roku ubiegłym wystąpiły w strukturze wieku położnych. Największą grupę stanowiły położne w wieku 45–54 lata – ponad 11 tys. osób. Natomiast najmniej liczna była grupa położnych w wieku 35–44 lata – niecałe 5 tys. Położne w wieku 65 lat i więcej – stanowiły ponad 5 tys., tj. o 663 osoby więcej niż przed rokiem.
👉Powyższe dane potwierdzają tendencję starzenia się społeczeństwa, co dotyczy także pracowników sytemu ochrony zdrowia. Wyzwaniem staje się racjonalne planowanie kadr medycznych, zachęcenie odpowiedniej liczby osób do kształcenia na kierunkach medycznych, tak, aby zapewniona była zastępowalność pokoleń w grupie personelu medycznego, a także najlepsze wykorzystanie ich potencjału zawodowego, zgodnie z potrzebami systemu oraz wsparcie rozwoju zawodowego obecnych pracowników.
👉Liczba pielęgniarek pracujących bezpośrednio z pacjentem na 10 tys. mieszkańców w roku 2019 była najniższa w województwie wielkopolskim – 34,2 pielęgniarek na 10 tys. mieszkańców oraz w województwie pomorskim, gdzie przypadały 39,3 pielęgniarki na 10 tys. osób. Najwięcej pielęgniarek było w województwie świętokrzyskim – 62,7 pielęgniarek na 10 tys. mieszkańców, w województwie podkarpackim – 60,3 oraz w lubelskim – 59,1.
👉Analiza poziomu wykształcenia pielęgniarek i położnych wykazuje, że w 2019 r., spośród ogółu pielęgniarek pracujących bezpośrednio z pacjentem tytuł magistra pielęgniarstwa posiadało prawie 20 % (w roku 2018 było to 16%).
👉Odsetek osób z tytułem magistra w grupie położnych wyniósł w 2019 r. 23,2% (w 2018 r. – 19,5%), wskaźnik dotyczący grupy: „pozostali z wyższym wykształceniem” był wyrównany w obu zawodach: w zawodzie pielęgniarki wyniósł 26,8%, natomiast w zawodzie położnej – 27,2%.
👉Wyniki badania jednostek pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego wskazują, że w 2019 r. załogę zespołów podstawowych, specjalistycznych i lotniczych ratownictwa medycznego stanowiło 15 709 ratowników medycznych, 1 586 pielęgniarek systemu i 2531 lekarzy systemu. W odniesieniu do zeszłego roku nastąpiło zwiększenie liczby ratowników medycznych o 941. W przypadku liczby pielęgniarek i lekarzy systemu nadal utrzymuje się tendencja spadkowa wśród tej kadry ratownictwa medycznego. Liczba pielęgniarek systemu spadła w porównaniu do roku 2018 o 269 pielęgniarek a lekarzy systemu o 570 osób).