Zaznacz stronę

Główny Urząd Statystyczny opublikował analizę dot. osób powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2020 roku, z której wynika, że aktywność zawodowa tej grupy rośnie. Warto podkreślić, że niekorzystne zmiany demograficzne przyczynią się do wzrostu zapotrzebowania na medyków. Tymczasem kadry medyczne też się starzeją. Potwierdzają to najnowsze dane GUS. NRPiP nie jest zaskoczona, bo w sprawie wieku pielęgniarek i położnych alarmuje od dawna!

Jak podkreśla GUS, proces starzenia się zasobów pracy różni się w zależności od rodzaju działalności. I tak w 2020 r. pracownicy ochrony zdrowia znalazły się wśród zawodów z największym odsetkiem osób powyżej 50. roku. Był on najwyższy w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę; obsługa rynku nieruchomości (44,4%); rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (42,5%) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (40,3%).

„Pod tym względem sytuacja w polskim pielęgniarstwie i położnictwie jest dramatyczna. Nie dość, że liczba pielęgniarek przypadających na 1000 pacjentów jest u nas najniższa wśród krajów Unii Europejskiej, to średnia wieku pielęgniarek w Polsce wynosi ponad 53 lata, położnych ponad 51 lat! Dlatego priorytetem jest zgodna z harmonogramem realizacja dokumentu Polityka wieloletnia państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce. – Struktura wieku pielęgniarek i położnych wskazuje na brak zastępowalności pokoleń. Realizacja Polityki to jedyna gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego polskiego społeczeństwa oraz godziwych warunków pracy i płacy w zawodach pielęgniarki i położnej, co pozwoli przyciągnąć młode osoby do zawodu” – mówi Zofia Małas, Prezes NRPiP.

Więcej na temat problemów kadrowych w naszym raporcie z czerwca 2021 roku.

Źródło: GUS