Menu

W dniu 11 kwietnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki. Temat spotkania: Implementacja  Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach –  raport z badania skierowanego do personelu pielęgniarskiego.

Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki  poseł Lidia Gądek.

W spotkaniu uczestniczyli min. przedstawiciele  Ministerstwa Zdrowia- Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Pani Greta Kanownik, Zastępca  Głównego Inspektora Sanitarnego- Grzegorz Hudzik, Dyrektor Generalny GIS – Marek Kuciński,  Zakład Profilaktyki Zakażeń – dr Paweł Grzesiowski  Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej opieki – Prezes Paweł Witt, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych – Prezes Mirosława Malara, zastępca Prezesa  Małgorzata Sobania oraz członek zarządu – Rita Pawletko, konsultanci wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego: Maria Cianciara, Małgorzata Giemza, Katarzyna Sołtys- Bolibrzuch  oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych reprezentowana przez  Danutę Adamek.

W przedstawionej przez Danutę Adamek prezentacji  przede wszystkim podkreślone zostało, że ryzyko zawodowe związane z zakłuciem nie zależy od  wykonywanego zawodu medycznego, stanowiska, czy miejsca pracy, ale od rodzaju wykonywanej czynności . Zakłucia dotyczą personelu szpitala, ale również pracowników zatrudnionych w opiece otwartej. W wystąpieniu zostały przedstawione  zarówno potencjalne przyczyny zakłuć wśród personelu pielęgniarskiego i położniczego jak  również propozycja działań, jakie pilnie należy podjąć, aby w możliwie jak największym stopniu zapobiegać ekspozycji zawodowej związanej z zakłuciami u pielęgniarek i położnych, gdyż właśnie w tej grupie zawodowej dochodzi do 60-70% wszystkich zarejestrowanych ekspozycji .

Prezes Paweł Witt przedstawił Raport z ogólnopolskiego  badania ,, Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach”, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Patronat nad badaniem objęli: Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej.

Po przedstawieniu raportu uczestnicy dyskutowali na temat działań profilaktycznych, które w sposób najskuteczniejszy chroniłyby personel medyczny przed zakłuciami.  Podkreślono olbrzymie znaczenie systematycznych i obowiązkowych szkoleń personelu oraz wprowadzenia do programów kształcenia studentów treści związanych z narażeniem na czynnik biologiczny. W placówkach ochrony zdrowia powinny być wyłącznie  stosowane systemy zamknięte do pobierania  krwi do badań. Szklane ampułki na leki należy zastępować bezigłowymi ampułkami plastikowymi. Pracodawcy powinni zapewnić bezpieczny, pasywny sprzęt do iniekcji.

Podkreślono również ważność i zasadność szczepień ochronnych nie tylko p/ WZW B , ale również przeciwko innym chorobom zakaźnym z którymi styka się pracownik ochrony zdrowia w swojej pracy np. p/ grypie.

Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki  poseł Lidia Gądek poinformowała , ze planowane sa kolejne spotkania, ale nie ma jeszcze ustalonych terminów.

Notatkę sporządziła: Danuta Adamek