Zaznacz stronę

kodeks etyki zawodowejCzy kodeks etyki zawodowej to archaizm, z którego pielęgniarki powinny zrezygnować? Eksperci odpowiadają zgodnie: nie! Pielęgniarstwo bowiem to nie tylko zawód, lecz także dziedzina nauki, która wyostrza wrażliwość na kwestie etyczne. To dlatego czołowi polscy etycy, bioetycy, prawnicy oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych pracują nad nową wersją „Kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej”, proponując wprowadzenie zapisów, które pomogą nam poruszać się po współczesnym świecie medycyny, który przesycony jest nie tylko nowościami, ale tak potrzebną innowacyjnością oraz wynikającymi z tego dylematami moralnymi.

Wczoraj, 6 sierpnia 2019 r. w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych odbyło kolejne spotkanie Komisji Etyki. Komisja pracuje nad wprowadzeniem zmian do Kodeksu a ostateczny jego kształt poznamy po przyjęciu go przez VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w maju 2020 r.

Współczesna medycyna to nieustanny rozwój i rewolucyjne zmiany. Progres dotyczy nie tylko technologii. Mocno zróżnicowane staje się spojrzenie ludzi na samo pojęcie dobra i zła. Akceptowane są poglądy i zachowania, które jeszcze niedawno uznawano za niemożliwe do przyjęcia. Pielęgniarki, świadome swojej roli zawodowej i pozazawodowej w społeczeństwie, nieustannie od wielu już lat starają się chronić indywidualność każdej jednostki ludzkiej w zdrowiu i w chorobie. W ramach projektów promujących zdrowie uczą, jak ważne jest poszanowanie godności osobistej każdego człowieka, jego intymności, odrębności, prywatności – szczególnie w sytuacjach związanych z chorobą i koniecznością hospitalizacji. Równocześnie wskazują, jakie znaczenie ma godność osobista pielęgniarki, godność zawodu oraz wartości prospołeczne.

Kodeks etyki zawodowej jest nierozerwalnie złączony z osobami wykonującymi zawód. Powstał po latach dyskusji, prac i przygotowań, przy bardzo dużym zaangażowaniu wielu osób nie tylko spośród naszej grupy zawodowej. Wyjątkowym gościem Komisji Prawa i Legislacji przy NRPiP w Warszawie był na przykład ks. prof. Józef Tischner. Podczas spotkania 9 lipca 1995 roku powiedział między innymi: „W etyce obowiązuje nas respekt dla sumienia człowieka: nie wolno nikogo zmuszać do działań wbrew jego sumieniu. To jest negatywna zasada etyczna. Pozytywna zasada jest taka, że należy dążyć do tego, aby każde zachowanie pielęgniarki było zgodne z jej sumieniem. (…) Etyka określa dobroć czynu, podkreślając, że nie jest to czyn doskonały, bo nie jesteśmy istotami doskonałymi i nie możemy wszystkiemu zaradzić. Mamy tylko dwie ręce i dwie nogi, trzeba rozróżnić dobroć i doskonałość. (…) Należałoby uwypuklić wartość pielęgniarki jako istoty, która zna inaczej, głębiej pacjenta, bo lekarze od maszyn dowiadują się, co dzieje się w środku człowieka, natomiast pielęgniarka musi sobie zdawać sprawę z tego, że zaszczepia siłę życia”.

Na II Krajowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Warszawie został przedstawiony i zatwierdzony pierwszy kodeks wraz z komentarzem prof. Ireny Wrońskiej. W tym komentarzu można było przeczytać między innymi: „Wskazania etyczne kodeksu i komentarze formułowane są w aspekcie pluralizmu światopoglądowego polskich pielęgniarek i położnych, uwzględniają więc zarówno poglądy etyczne, źródłem których jest religia, jak i poglądy etyczne odwołujące się do doświadczenia moralnego ludzkości, do ogólnych norm moralnych. Więzią, która zbliża i scala całą społeczność pielęgniarek i położnych jest współprzyczynianie się do dobra drugiego człowieka zagrożonego cierpieniem oraz wspólna ich opiekuńcza postawa współczucia i odpowiedzialności”.

Aktualnie obowiązujący Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej został zatwierdzony (w nieco zmienionej wersji) 9 grudnia 2003 r. na IV Krajowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Rozpoczyna się od słów przyrzeczenia: „Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki/położnej i uroczyście przyrzekam”. W siedmiu krótkich punktach zapisano wszystko to, do czego osoba wykonująca zawód świadomie się zobowiązuje. Ujęte jest w nich zobowiązanie do sprawowania profesjonalnej opieki, pomocy w cierpieniu, w zapobieganiu chorobom oraz do obowiązku wdrażania do praktyki nowych zdobyczy nauki. Zapisane jest też odniesienie do godności pacjenta, godności zawodu, tajemnicy zawodowej oraz rzetelności w wykonywaniu zadań.

Kodeks zawiera zbiór zasad etycznych, jest pomocą i przewodnikiem przy podejmowaniu decyzji i działań. Nie zawiera nakazu konieczności postępowania. Jest ważnym dokumentem, który promuje pozytywne zachowania oraz motywuje do indywidualnego pozytywnego myślenia. Stanowi potrzebną bazę do formułowania ocen i sądów. Kodeks etyki wypełnia przestrzeń pomiędzy ustawą o zawodach i ustawą o samorządzie zawodowym. Spełnia oczekiwania korporacji zawodowej. Nieprzestrzeganie podczas wykonywania zawodowych zadań i czynności zapisów ujętych w kodeksie jest przewinieniem. Nieznajomość zapisów ujętych w kodeksie nie zwalnia nas od odpowiedzialności.

Kodeks etyki zawodowej, będący dla pielęgniarek pomocnym, niezwykłym drogowskazem może wpływać pozytywnie na kreowanie jeszcze bardziej pozytywnego wizerunku pielęgniarki/położnej w społeczeństwie. Może też zmniejszać ilość niepozytywnych ocen i opinii tych, którzy z reguły krytykują.

Źródło: Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

to ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy. Jest oficjalnym czasopismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych www.nipip.pl

Magazyn Pielęgniarki i Położnej wydawany jest od 20 lat. Dorobił się w tym okresie własnego stylu, wynikającego z linii programowej Wydawcy, modyfikowanej na bieżąco dzięki dostępowi do najnowszych wyników badań i informacji o zmianach w polityce dotyczącej ochrony zdrowia. W efekcie MPiP, ewoluując na przestrzeni lat, nabrał wyrazistości, jest rozpoznawalny w środowisku jako nośnik ważnych treści.

Magazyn Pielęgniarki i Położnej to:

 • aktualne informacje o wydarzeniach branżowych,
 • nowoczesne koncepcje i trendy pracy,
 • profesjonalne wskazówki dotyczące kształcenia,
 • praktyczne porady i opinie prawne,
 • sprawdzone informacje o pracy za granicą.

Pismo znajduje się w bazie Index Copernicus.
Ukazuje się w nakładzie 10 000 egzemplarzy.
Dystrybucja: prenumerata bezpośrednia oraz instytucjonalna.

Każdy numer MPiP

To wiele ciekawych artykułów, których autorami są pielęgniarki, położne i pielęgniarze. Publikujemy je w 6 głównych działach:

 • Temat Miesiąca – branżowi liderzy opinii dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami na najbardziej gorące i dyskutowane w środowisku tematy. W 2013 roku na naszych łamach omawialiśmy, m.in.: problem przypadkowych zakłuć, oczekiwania wobec pielęgniarstwa XXI wieku, zakażenia szpitalne oraz konsekwencje starzenia się społeczeństwa.
 • Jestem pielęgniarkąw przystępny i praktyczny sposób omawiamy kwestie programowe, związane z kształceniem w zawodzie. Ponadto nasi autorzy prezentują obowiązujące modele opieki, rzadkie i trudne do zdiagnozowania przypadki kliniczne, wyniki najnowszych badań i obowiązujące zalecenia.
 • Jestem położnąnasze autorki, położne zatrudnione w  wiodących szpitalach położniczych i uczelniach medycznych, dzielą się swoją wiedzą i wynikami najnowszych badań, prezentują niekonwencjonalne metody pracy z rodzącą i jej rodziną, np. niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu, walczą ze standardami wpływającymi negatywnie na zdrowie matki i dziecka, np. nacinanie krocza, rezygnowanie z kangurowania wcześniaka, niedocenianiem roli konsultantów laktacyjnych.
 • My i świat to prezentacje warunków pracy polskich pielęgniarek i położnych zatrudnionych  za granicą oraz zasad funkcjonowania systemów ochrony zdrowia w poszczególnych krajach UE. Odpowiadamy na pytania, m.in. o zasady uznawania kwalifikacji zawodowych, wysokość zarobków, weryfikowanie wiarygodności ofert pośredników pracy, czy szanse na awans pielęgniarek-cudzoziemek.
 • Rozwój zawodowyomawiamy zmiany prawne związane z kwalifikacjami, standardami i wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej w praktyce, np. prowadzeniem dokumentacji medycznej, zagrożeniami zawodowymi, egzekwowaniem praw personelu medycznego i pacjentów, prezentujemy porady psychologów, dotyczące np. wypalenia zawodowego, walki ze stresem, skutków pracy na nocnych dyżurach; przedstawiamy sylwetki wybitnych pielęgniarek i położnych. W „Strefie studenta” znajdują się istotne informacje dla osób podnoszących swoje kwalifikacje, np. o praktykach zawodowych w ramach Programu Erasmus, studiach pomostowych.
 • Po dyżurzew każdym numerze przedstawiamy porady dotyczące zdrowia kobiety, pielęgnacji urody, sposobów spędzania wolnego czasu, walki ze stresem, wypaleniem zawodowym, a także prezentujemy sylwetki ciekawych osób związanych zawodowo ze środowiskiem pielęgniarek i położnych.
 • Aktualności – prezentujemy najważniejsze informacje o szkoleniach, warsztatach
  i spotkaniach z wybitnymi przedstawicielami zawodu. Omawiamy najważniejsze wydarzenia branżowe, m.in.: wybór Pielęgniarki Roku, wyróżnienia i nagrody dla przedstawicieli naszego zawodu oraz akcje charytatywne z udziałem pielęgniarek i położnych.
Skład Rady Programowej Magazynu Pielęgniarki i Położnej

W skład Rady Programowej pisma „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” wchodzą eksperci i przedstawiciele środowisk opiniotwórczych, zawodowo związani z pielęgniarstwem i położnictwem. Nad wysokim poziomem merytorycznym artykułów publikowanych w MPiP oraz linią programową czuwają:

 • Zofia Małas,
 • Ewa Janiuk,
 • Mariola Łodzińska,
 • Jadwiga Klukow,
 • Hanna Kachaniuk,
 • Ewa Molka,
 • Andrzej Tytuła,
 • Barbara Frymorgen,
 • Mariola Głowacka,
 • Elżbieta Grygorowicz,
 • Elżbieta Dróżdż-Kubicka,
 • Cecylia Dolińska,
 • Beata Olejnik.

Kontakt z redakcją

Bożena Czerwińska

redaktor naczelna

adres e-mail: mpip@nipip.pl

b.czerwinska@nipip.pl

telefon: 695 350 774, 22 327 61 69

faks: 22 327 61 60

Kontakt z działem reklamy:

Sławomir Czerwiński tel. 601 058 770

adres e-mail: s.czerwinski@nipip.pl

Adres pocztowy:

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

ul. Pory 78 lok. 10

02-757 Warszawa