Zaznacz stronę

Konferencja będzie stanowić doskonałą okazję do przybliżenia uczestnikom trudnych i aktualnych zagadnień związanych ze zdarzeniami niepożądanymi w praktyce pielęgniarek i położnych.

W gronie wykładowców znajdą się uznani eksperci, których autorytet zagwarantuje wysoki poziom wydarzenia.

Uczestnicy otrzymają ciekawe materiały konferencyjne.

Konferencja rozpocznie się w dniu 10.09.2019 r. o godz. 8:00, zakończy się o godz. 15:40.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w konferencji jest rejestracja na stronie www.nipip.pl, do dnia 19 sierpnia 2019 r. oraz dokonanie opłaty w terminie nie później niż 7 dni od dnia rejestracji. Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi: 150 zł.

Opłata za konferencję zawiera: materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe ciągłe, obiad. Potwierdzenie zakwalifikowania na konferencję prześlemy drogą e-mail.

Opłatę za udział w konferencji prosimy dokonywać na konto:

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa

Deutsche Bank 12 1910 1048 2262 0173 0461 0002

tytuł przelewu: Opłata za udział w konferencji 10.09.2019 r.

Program Konferencji:

8:00-9:00

Rejestracja uczestników konferencji

 

Moderatorzy:
– Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
– Leokadia Jędrzejewska – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

9:00-9:10

Otwarcie konferencji
Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

9:10-9:40

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów
Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

9:40-10:00

Analiza wdrożenia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych
Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

10:00-10:30

Zdarzenia niepożądane jako błąd organizacyjny kadry zarządzającej w podmiotach leczniczych
dr hab. n. pr. Dorota Karkowska – prof. UŁ

10:30-10:50

Skala zdarzeń niepożądanych w ochronie zdrowia w ocenie pacjentów
Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta

10:50-11:10

Jakiego ubezpieczenia potrzebuje pielęgniarka i położna, aby było adekwatne do potrzeb
Janusz Szulik – Prezes Zarządu TU Inter Polska S.A., TU Inter-Życie Polska S.A. oraz Inter Assistance Sp. z o.o.

11:10-11:40

Przerwa

11:40-12:00

Wybrane efekty kontroli Najwyższej Izby Kontroli w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem wniosków systemowych istotnych dla zapobiegania zdarzeniom niepożądanym
Piotr Wasilewski – Dyrektor Departamentu Zdrowia, Najwyższa Izba Kontroli

12:00-12:20

Ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzenia bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pielęgniarki i położnej
Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy

12:20-12:40

Działania eliminujące lub ograniczające ryzyko wystąpienia zranień ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
Aneta Trzcińska – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

12:40-13:00

Wpływ poziomu zatrudnienia pielęgniarek i położnych na zdarzenia niepożądane, na podstawie badań
Krystyna Ptok – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

13:00-14:00

Obiad

14:00-14:20

Zdarzenia niepożądane w praktyce zawodowej położnych
Leokadia Jędrzejewska – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

14:20-14:40

Zdarzenia niepożądane w procesie farmakoterapii
dr n. ekon. Izabela Witczak – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Zofia Małas –
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

14:40-15:00

Relacje w zespole terapeutycznym a prewencje niepożądanych zdarzeń medycznych i wykroczeń zawodowych na stanowiskach pracy pielęgniarek i położnych
dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk – Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

15:00-15:20

Profilaktyka zdarzeń niepożądanych przy stosowaniu przymusu bezpośredniego
Mariola Łodzińska – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

15:20-15:40

Podsumowanie konferencji
Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Organizator zastrzega możliwość zmiany programu konferencji.

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY O ZAKOŃCZENIU REJESTRACJI NA KONFERENCJĘ.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zwana dalej: „NIPiP” z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa, nipip@nipip.pl. tel. 22-327-61-61.
  2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia konferencji Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarki i położnej 10 września 2019 r. Warszawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazania materiałów konferencyjnych oraz sporządzenia zaświadczeń dla uczestników konferencji.
  4. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia konferencji. Jednakże dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy prawa podatkowego
  5. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu i innych przepisach prawa, przysługuje Państwu lub osobie działającej w Państwa imieniu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Ponadto Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzanie takiej zgody wymaga (dotyczy to adresu e-mail i numeru telefonu).
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby konferencji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
  9. Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@nipip.pl
  10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na konferencję.