Zaznacz stronę

Do konferencji zostało:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

W centrum uwagi naszej konferencji stawiamy bezpieczeństwo pielęgniarek i położnych w wykonywaniu zawodu, a tym samym bezpieczeństwo pacjentów. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Znajomość przepisów związanych z wykonywaną pracą przez pracodawców, podległych im kierowników oraz pracowników – jest niezbędnym warunkiem bezpiecznego organizowania stanowisk pracy i samej pracy. Świadomość zagrożeń, jakim podlegają pielęgniarki i położne podczas pracy, a także wiedza o ergonomicznej organizacji stanowiska pracy, nabycie umiejętności właściwych technik i sposobów wykonywania pracy pozwala na efektywną ochronę ich zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa.

Do udziału w konferencji zapraszamy pielęgniarki i położne, kadrę zarządzającą w pielęgniarstwie oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką bezpieczeństwa pracy.

Program Konferencji

10 września 2018 r.

8.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Otwarcie konferencji – Zofia Małas –Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

10.15–13.35 Sesja I. Rozwiązania systemowe w zakresie bezpiecznych warunków pracy pielęgniarek i położnych

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz, kierownik Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi

mgr Danuta Adamek, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

10.30 -11.00 Priorytetowe działania w zakresie poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych – Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce – Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

11.00–11.30 Polityka tworzenia bezpiecznych warunków pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy pielęgniarki i położnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

11.30–12.00 Przerwa kawowa

12.30–13.15 Ergonomia pracy na stanowisku pielęgniarki i położnej-

prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz , dr n. przyr. Zbigniew Jóźwiak

13.15–13.35 Wyniki działalności kontrolno-nadzorczych Państwowej Inspekcji Pracy w podmiotach leczniczych  ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy pielęgniarek i położnych – Główny Inspektor Pracy

13.35–14.30 Obiad

14.30–16.45 Sesja II.  Zagrożenia  na stanowisku pracy pielęgniarki i położnej

Moderatorzy: dr hab.n.o zdr. Aleksandra Gaworska – Krzemińska, prof. GUM ,

mgr piel. Mariola Łodzińska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

14.30-14.50  Agresja wobec pielęgniarek i położnych: przyczyny, skutki, radzenie sobie

  dr hab. Dorota Merecz-Kot, prof. IMP

14.50-15.10 Wpływ pracy zmianowej  na zdrowie i funkcjonowanie pielęgniarek  w Polsce na tle badań w innych krajach – dr hab.n.o zdr.  Aleksandra Gaworska – Krzemińska, prof. GUM

15.10-15.30 Przerwa kawowa

15.30-15.50  Zagrożenia biologiczne na stanowisku pracy pielęgniarki i położnej –

mgr piel. Danuta Adamek, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

15.50-16.10  Ryzyko ekspozycji pracownika medycznego na materiał biologiczny –

 mgr piel.    Katarzyna Babska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego

16.10-16.30 Zaburzenia psychozdrowotne w pracy zmianowej –

mgr piel. Aneta Trzcińska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego

11 września 2018 r.

9.00–12.30 Sesja III  Nadmierne obciążenie pracą a odpowiedzialność pielęgniarek i położnych

Moderatorzy: Zofia Małas- Prezes NRPiP, Anna Raj- Przewodnicząca Zespołu ds. medycyny   pracy przy NRPiP

9.00-9.45   Odpowiedzialność pracownicza i cywilna w pracy pielęgniarki i położnej –

dr hab.n. pr. Dorota Karkowska, prof. UŁ

9.45-10.30  Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych-

dr n. med. Grażyna Rogala- Pawelczyk Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

10.30-11.00 Przerwa kawowa

11.00-11.30 Przyczyny i konsekwencje prawne zdarzeń niepożądanych oraz zdarzeń medycznych-

Jacek Chojnacki, radca prawny w Ministerstwie Zdrowia Departament Prawny Głównego Inspektoratu Sanitarnego

11.30-12.00 Ryzyka i szkody na wybranych stanowiskach pracy pielęgniarek i położnych- z perspektywy ubezpieczyciela-

 Andrzej Twardowski, Inter Polska

12.00-12.30 Zdarzenia niepożądane w pielęgniarstwie –

dr n. ekon. Izabela Witczak, UMW

12.30-13.00 Podsumowanie, wnioski i zamknięcie konferencji –

Zofia Małas- Prezes NRPiP

13.00 Obiad

Liczba miejsc ograniczona. Warunkiem zakwalifikowania jest dokonanie rejestracji i opłaty w terminie nie później niż 7 dni od dnia  rejestracji.

Opłata za udział w konferencji zawiera materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe ciągłe, 2x lunch, kolację integracyjną i  wynosi:

450 zł. –opłata dokonana w terminie do 31.07.2018r ;

500zł – opłata dokonana po 31.07.2018r.

Wpłaty prosimy dokonać na konto Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, 02-757 Warszawa, ul. Pory 78 lok.10 na rachunek:

Deutsche Bank 12 1910 1048 2262 0173 0461 0002 w tytule „opłata za konferencję Bezpieczna praca”

Opcja noclegu:

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji noclegu w Hotelu Gromada Centrum Pl. Powstańców Warszawy 2 na hasło „pielęgniarki”. Wynegocjowana cena noclegu  10/11.09.2018 r. wynosi:

 • w pokoju standard 1 osobowym – 314,50 zł brutto,
 • w pokoju 2 osobowym business– 348,50 zł brutto (174,25 za 1 osobę);
 • w pokoju 2 osobowym business plus– 382,50 zł brutto (191,25 za 1 osobę).

Rodzaj pokoju w zależności od dostępności w chwili rezerwacji. Ofertę cenową hotel zapewnia do dnia 31 lipca 2018 r. Po tym terminie hotel nie uwzględnia niższych wynegocjowanych cen.

Rezerwacje pokoju można założyć:

 1. na naszej stronie internetowej pod linkiem: http://www.gromada.pl/hotelwarszawa-centrum, w miejscu Kod promo proszę wpisać: nipip2018
 2. wysyłając e-mail na adres: warszawahotel.centrum@gromada.pl i podając hasło: PIELĘGNIARKI
 3. dzwoniąc pod numer telefonu: 225829400, 225829461, 225829451, 225829901 i podając hasło: PIELĘGNIARKI
  Wysyłając e-mail lub dzwoniąc trzeba podać jaki pokój ma być: standard czy business oraz czy ma to być pokój 1-osobowy czy 2-osobowy. Osoby rezerwujące pokój 2 osobowy same dobierają drugą osobę do pokoju na etapie rezerwacji.
<p><a name="Rejestracja"></a></p>

[contact-form-7 id=”8077″ title=”Bezpieczne warunki pracy pielęgniarek i położnych” 10–11 września 2018 roku”]

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zwana dalej: „NIPiP” z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, nipip@nipip.pl. tel. 22-327-61-61.
 2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia konferencji Ogólnopolska konferencja dla pielęgniarskiej i położniczej kadry zarządzającej 15-16 października 2018 r. Warszawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazania materiałów konferencyjnych oraz sporządzenia zaświadczeń dla uczestników szkolenia.
 4. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia szkolenia. Jednakże dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy prawa podatkowego
 5. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu i innych przepisach prawa, przysługuje Państwu lub osobie działającej w Państwa imieniu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Ponadto Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzanie takiej zgody wymaga (dotyczy to adresu email i numeru telefonu).
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby konferencji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
 9. Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@nipip.pl
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na szkolenie.