Zaznacz stronę

Stanowisko Nr 2
VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 19 stycznia 2016 r

w sprawie kontynuacji działań w kierunku wprowadzenia minimalnego zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia w zawodzie pielęgniarki/położnej w formie aktu prawnego

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych winna kontynuować działania aby minimalne wynagrodzenie w zawodzie pielęgniarki/położnej miało odniesienie do „przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku”.

Propozycja delegatów Zajazdu jest następująca:

Minimalne zasadnicze miesięczne wynagrodzenie w zawodzie pielęgniarki/położnej:

  • do roku pracy w zawodzie – nie niższe niż 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za poprzedni kwartał; (obecnie byłoby to ok. 3.250,00 zł).
  • po 3 latach pracy w zawodzie – 90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za poprzedni kwartał; (obecnie byłby to ok. 3.650,00 zł).
  • po 5 latach pracy w zawodzie – 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za IV kwartał poprzedniego roku; (obecnie byłby to ok. 4.050,00 zł).

Regulacja

Minimalne zasadnicze miesięczne wynagrodzenie ulega każdorazowo podwyższeniu w przypadku podniesienia kwalifikacji i uzyskania tytułu:

1) magistra pielęgniarstwa/położnictwa wzrost zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia o 200,00zł.

2) specjalisty – wzrost zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia o 300,00zł.

Uzasadnienie:

Obecna regulacja prawna tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. mająca na celu wprowadzenie sukcesywnego wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek/położnych nie daje żadnych gwarancji do stałej w miarę satysfakcjonującej płacy w naszym zawodzie.

W niektórych placówkach płaca zasadnicza pielęgniarki/położnej przed wprowadzeniem ww. regulacji prawnych wynosiła przykładowo 1.700,00 zł. w innym 2.700,00 i wprowadzenie wzrostu średnio na etat o 300,00 zł czy 400,00 zł. nie porządkuje podstaw wynagradzania zasadniczego w zawodzie pielęgniarki/położnej.

 

 

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Andrzej Tytuła  Sebastian Irzykowski