Zaznacz stronę
Liczba pielęgniarek i położnych które skreślono lub wygaszono z powodu:
Rok
Przeniesienia do innej Izby Śmierci Pozbawienie prawa wyrokiem Zrzeczenia się Wyjazdu za granicę Inny
2021
1659 1663 1 23 148 26
2020
1439 1191 0 50 130 73
2019
1693 994 0 19 172
2018 1608 1021 0 16 183 8
2017
1581 777 2 29 252 0
2016 1472 850 0 43 277 0
2015 1487 745 1 70 246 5
2014 1273 671 2 327 246 0
2013 1222 1394 0 73 172 1
2012 1279 64 0 37 68 1
2011 1474 1620 0 44 0 0
2010 1589 133 0 38 2 0
2009 1722 312 0 14 0 0
2008 1031 329 0 12 1 0
2007 947 158 0 29 1 1

* – zgodnie z art. 42 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej  z dnia 15 lipca 2011 r.  od 1 stycznia 2012 r. Prawo wykonywania zawodu wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;
3) utraty prawa wykonywania zawodu w wyniku prawomocnego orzeczenia przez sąd pielęgniarek i położnych lub orzeczonego przez sąd środka karnego polegającego na zakazie wykonywania zawodu;
4) utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo cofnięcia zezwolenia na pobyt stały;
5) cofnięcia statusu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
6) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
7) upływu czasu, na jaki zostało przyznane.