Menu
Liczba pielęgniarek i położnych których prawo wykonywania zawodu wygasło z powodu (stan na 6.02.2017):
 ŚmierciZrzeczenia się prawa wykonywania zawoduUtraty prawa wykonywania zawodu w wyniku prawomocnego orzeczenia przez sąd pielęgniarek i położnych lub orzeczonego przez sąd środka karnego polegającego na zakazie wykonywania zawoduUtraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo cofnięcia zezwolenia na osiedlenie sięCofnięcia statusu rezydenta długoterminowego WE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcachUtraty pełnej zdolności do czynności prawnychUpływu czasu, na jaki zostało przyznane
20168504300000
20157606910005
201467332720000
201313776500001
2012812400001