Zaznacz stronę

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w dniu 24 czerwca br. skierowała do Ministra Zdrowia dwa stanowiska w sprawie szczepień ochronnych. Zwróciła się również do pielęgniarek i położnych z apelem o aktywne włączenie się w informowanie polskiego społeczeństwa na temat profilaktyki chorób zakaźnych i konieczności przeprowadzania szczepień ochronnych.

Szczepienia ochronne są najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym. Dzięki szczepieniom w wielu krajach świata albo wyeliminowano niektóre choroby zakaźne, albo zmniejszyła się zachorowalność na określone choroby zakaźne i tym samym zmniejszono liczbę zgonów i powikłań po przebytych chorobach zakaźnych. Szczepienia ochronne to inwestycja w zdrowie całego społeczeństwa. Zabezpieczają zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe przed niektórymi chorobami zakaźnymi oraz minimalizują ryzyko zachorowania i groźnych powikłań.

Mając na uwadze poprawę dostępności do szczepień polskiego społeczeństwa Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zawnioskowała do Ministra Zdrowia o zwiększenie uprawnień pielęgniarek i położnych w zakresie kwalifikowania do szczepień przeciw grypie u dorosłych. Stanowiskiem Nr 37 zwróciła się do Ministra Zdrowia o wprowadzenie zmian legislacyjnych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Należy podkreślić, iż pielęgniarki są przygotowane do wykonywania badania fizykalnego i oceny stanu pacjenta oraz wykonywania iniekcji, w tym szczepień, a także monitorowania stanu pacjenta przed, w trakcie i po podaniu szczepionki oraz realizacji procedur związanych z identyfikacją i rejestracją odczynów poszczepiennych. Zwiększenie kompetencji pielęgniarek do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego będzie odgrywało kluczową rolę dla całego społeczeństwa, jak również pozwoli wykorzystać wiedzę i umiejętności pielęgniarek w zakresie samodzielnego udzielania świadczeń zapobiegawczych i diagnostycznych, którą nabyły w trakcie kształcenia przed i podyplomowego.

Pielęgniarki i położne to grupa zawodowa, która z racji wykonywanego zawodu jest najbliżej pacjenta i tym samym jest szczególnie narażona na zakażenia, którym powinno się przeciwdziałać, aby nie stały się źródłem infekcji dla innych. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne osób spotykających się w złożonym procesie udzielania świadczeń wnosi o wprowadzenie bezpłatnych szczepień ochronnych przeciw grypie, które byłyby dostępne dla personelu medycznego.
Stanowiskiem Nr 36 zawnioskowała o dokonanie zmian legislacyjnych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi Dz.u.2010.180.1215 i poszerzenie go o wykazy nr 3 – wskazujący na dostępność do bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie pielęgniarek i położnych, oraz innych osób wykonujących zawody medyczne i personel pomocniczy.

Pielęgniarkom i położnym przypadła ważna rola w propagowaniu wiedzy na temat szczepień, zarówno przez podejmowanie aktywnych działań edukacyjnych na rzecz indywidualnych osób, jak i grup społecznych oraz całego społeczeństwa – kierując się zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego, należytą staranność i wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, która nabywana jest w trakcie kształcenia przed i podyplomowego. Jako samodzielne zawody medyczne – pielęgniarki i położne uprawnione oraz zobowiązane są do edukacji zdrowotnej, w tym w zakresie roli i znaczenia szczepień ochronnych we współczesnym społeczeństwie. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwróciła się do pielęgniarek i położnych z apelem o zaangażowanie się w rzetelne informowanie polskiego społeczeństwa na temat profilaktyki chorób zakaźnych i konieczności przeprowadzania szczepień ochronnych.

Przypomnijmy, że Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych działa w ramach kompetencji samorządu pielęgniarek i położnych wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 916) obejmujących zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia, jak również edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

MM

Stanowisko nr 36 z dnia 24 czerwca 2020 r. NRPiP skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla personelu medycznego

Stanowisko nr 37 z dnia 24 czerwca 2020 r. NRPiP. Skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie zwiększenia uprawnień pielęgniarek do kwalifikacji do szczepień przeciw grypie u dorosłych

Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie edukacji polskiego społeczeństwa w zakresie szczepień ochronnych skierowany do Pielęgniarek i Położnych