Menu

Ministerstwo Zdrowia wraz z organizacjami zawodowymi podjęło działania, których celem jest wypracowanie strategii poprawiającej sytuację pielęgniarek i położnych w Polsce. W składzie zespołu powołanego do jej realizacji znaleźli się przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Strategia zakłada wprowadzenie szeregu rozwiązań wspierających rozwój pielęgniarstwa, jak i poszczególnych jego dziedzin, rozpoczynając od etapu edukacji. Jednym z jej punktów będzie zwiększenie dotacji dla uczelni kształcących na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w celu wsparcia rekrutacji na te kierunki. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych od lat włącza się w działania, których zadaniem jest promocja zawodu i poprawa warunków jego wykonywania.

Strategia Ministerstwa Zdrowia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce ma określić listę założeń w następujących obszarach:

  • Kształcenie przed- i podyplomowe pielęgniarek i położnych
  • Nowy zawód pomocniczy wspierający pielęgniarki i położne w czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych
  • Rola, kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia
  • Normy zatrudnienia – określenie liczby pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakresach świadczeń
  • Warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż zawodów pielęgniarek i położnych

„Mając na względzie drastyczne prognozy zawarte w raporcie opracowanym przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych[1], według których w 2020 r. w Polsce zabraknie pielęgniarek i położnych, rozpoczęcie działań zapobiegawczych jest sprawą konieczną i bardzo pilną. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dając swój wkład w strategię na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa stawia kolejny krok w celu poprawy warunków zatrudnienia w branży. Praca nad strategią dla zawodu pielęgniarki i położnej to niezwykła odpowiedzialność oraz szansa, która może wpłynąć zarówno na sytuację personelu medycznego, jak i pacjentów. Zaplanowane działania dotyczą zmian już na etapie studiów, ponieważ jedynie 46,7% absolwentów studiów pielęgniarskich i położniczych ubiega się o prawo wykonywania zawodu, a około 30% podejmuje pracę w zawodzie[2]. Jednym z naszych założeń jest ogólna poprawa jakości kształcenia podyplomowego. Strategia przewiduje także wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej profesji współuczestniczącej w bezpośredniej opiece nad pacjentem. Zapewniłoby to wsparcie zarówno dla pielęgniarek, jak i dla pacjentów. Palącą kwestię stanowi także brak innowacyjności w zawodzie pielęgniarki i położnej. Możliwość posługiwania się dokumentacją elektroniczną, utworzenie banku ofert pracy w ramach platformy internetowej czy wykorzystanie w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych metody e-learningu to tylko niektóre z założeń mających na celu wsparcie rozwoju zawodu – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

[1] https://nipip.pl/raport-mozliwosci-zapewnienia-opieki-pielegniarskiej-polozniczej-polsce-diagnoza-perspektywy/

[2] https://nipip.pl/raport-naczelnej-rady-pielegniarek-poloznych-zabezpieczenie-spoleczenstwa-polskiego-swiadczenia-pielegniarek-poloznych/