Menu

9-10 października 2017 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe”

Przyszłość pielęgniarstwa to jeden z najważniejszych tematów w kraju – wg danych z CRPiP w Polsce na koniec 2016 roku zarejestrowanych było 288 tys. pielęgniarek, z czego aż 69,5% jest w wieku powyżej 45 lat[1]. Problem wymiany pokoleniowej będzie się pogłębiać, ponieważ zbyt mało młodych osób podejmuje pracę w zawodzie, aby zastąpić odchodzący personel. Dlatego bardzo istotne jest prowadzenie dialogu o sposobach naprawienia obecnej, dramatycznej sytuacji. Doskonałą okazją do tego będzie – organizowana przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe”, gdzie na 6 sesjach tematycznych przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, NFZ, pielęgniarki, położne, nauczyciele akademiccy i kierownicy podmiotów leczniczych będą rozmawiać nt. przyszłości branży.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe” odbędzie się 9-10 października 2017 r. w AIRPORT Hotel Okęcie przy ul. 17 stycznia 24 w Warszawie.

„Współczesne pielęgniarstwo stoi przed szeregiem wyzwań – od kryzysu w branży, zbyt niskich zarobków w zawodzie, przez starzejące się społeczeństwo, po adaptację do coraz szybciej postępujących zmian technologicznych. Wszystko to wymaga opracowania jasnej i wyraźnej strategii działania. Przy jej tworzeniu musimy bazować na własnych doświadczeniach oraz korzystać z wiedzy i rozwiązań wypracowanych w innych krajach na świecie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światoweto doskonała okazja, aby w szerokim gronie ekspertów poważnie porozmawiać o sytuacji pielęgniarek i zastanowić się jak przywrócić godność i prestiż zawodu – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Obszary tematyczne, które będą poruszane na konferencji:

  • Zarządzanie opieką zdrowotną – rozwiązania systemowe
  • Zharmonizowane kształcenie pielęgniarek i położnych w UE
  • Standardy praktyki klinicznej w pielęgniarstwie
  • Nowe oblicza starzejącej się Europy – rola pielęgniarek i położnych w opiece senioralnej
  • Koordynowana podstawowa opieka zdrowotna – miejsce i rola pielęgniarki i położnej
  • Profilaktyka współczesnych form uzależnień
  • Komunikacja interpersonalna w pielęgniarstwie

O konieczności prowadzenia ciągłego dialogu na temat sytuacji pielęgniarek w Polsce świadczą dane nt. branży – na 1 tys. mieszkańców średnio przypada jedynie 5,2 pielęgniarki i położnej, natomiast wskaźnik ten w Unii Europejskiej wynosi 9,8. Dodatkowo, niski jest odsetek osób, które – po ukończeniu studiów na kierunkach pielęgniarskich – wystąpiły do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych po prawo wykonywania zawodu. Stanowią one jedynie 46,7% ogółu absolwentów studiów – na 21,07 tys. osób, które ukończyły w tej dziedzinie studia I i II stopnia jedynie 4,02 tys. zwróciło się do Okręgowych Izb po prawo wykonywania zawodu[2].

Międzynarodową Konferencję Naukową „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe” – obok dyskusji na ważne tematy związane z branżą pielęgniarską – to także okazja do poszerzenia wiedzy akademickiej. W trakcie dwudniowego spotkania poruszane będą także zagadnienia naukowe – jednym z nich będzie wykład inauguracyjny Prof. dr hab. n. med. Janusza Książyka. Wygłosi on prelekcję nt. „Kto miał rację: Jean-Baptiste Lamarc czy Charles Darwin?

„W pracy Wadhwa PD[3] autorzy podkreślili, że rozwój we wczesnym okresie życia jest krytycznie wrażliwy dla niewystarczającego żywienia i innych czynników środowiskowych, prowadząc do trwałych zmian w rozwoju i wpływu na zdrowie w późniejszym życiu. Warunki środowiskowe płodu wpływają na jego biologię i zdrowie także w życiu pozamacicznym. Jest to proces określany jako ‘rozwojowe programowanie chorób wieku dorosłego’. Jednocześnie trzeba pamiętać, że wysoka podaż białka u niemowląt może przyczyniać się do otyłości. A zatem wczesne programowanie metaboliczne jest wynikiem stymulacji pokarmowej lub niedoborów podczas krytycznych okresów rozwoju” – mówi Prof. dr bab. n. med. Janusz Książyk, kierownik Kliniki Pediatrii Żywienia i Chorób Metabolicznych w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka.

Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk jest autorem publikacji związanych tematycznie z gastroenterologią dziecięcą i żywieniem oraz wielu rozdziałów w podręcznikach oraz doniesień na kongresach. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia (ESPGHAN), Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN). Obecnie jest prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci. Jest kierownikiem Kliniki Pediatrii Żywienia i Chorób Metabolicznych w Centrum Zdrowia Dziecka. W 2007 roku Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

[1] Źródło: Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych – stan na 31.12.2016

[2] Źródło: raport NIPiP: Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych – marzec 2017

[3] Developmental Origins of Health and Disease: Brief History of the Approach and Current Focus on Epigenetic Mechanisms. Seminars in reproductive medicine. 2009;27(5):358-368