Zaznacz stronę

1.Kogo dotyczy :

  1. Obywateli polskich, którzy ukończyli szkoły pielęgniarskie, położnych na poziomie szkół wyższych w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej,np. w USA, którzy ubiegają się o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej w Polsce na podstawie art. 28 albo 31 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
  2. Cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej w Polsce w trybie art. 35 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, którzy ukończyli szkołę pielęgniarską, położnych na poziomie studiów wyższych za granicą

2.Podstawa prawna:

W aktualnym stanie prawnym postępowanie nostryfikacyjne prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek. Sugerujemy kontaktować się w tej sprawie z Wydziałami Nauk o Zdrowiu na polskich uczelniach medycznych.

Postępowanie nostryfikacyjne reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1881).

3. Zarys ogólny procedury nostryfikacyjnej:

Osoba ubiegająca się o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu składa wniosek do ww. wybranej uczelni. Do wniosku należy dołączyć dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą oraz dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów oraz  świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba ta została przyjęta na studia oraz oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczelnię nostryfikującą. Uczelnia nostryfikująca może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów, o których mowa powyżej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczelnia nostryfikująca może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczelnia nostryfikująca porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych w tej uczelni.  W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów uczelnia nostryfikująca może zobowiązać osobę ubiegającą się o nostryfikację dyplomu do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych. Uczelnia nostryfikująca uznaje albo odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne. Następnie pielęgniarce położnej zostaje wydane odpowiednie zaświadczenie.

Za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego wnioskodawca musi uiścić opłatę. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 50% wynagrodzenia profesora. Uczelnia ustala warunki i tryb zwalniania z opłaty. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące powyższych kwestii pielęgniarka, położna może uzyskać w uczelni wyższej, która przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne.

Jeżeli proces nostryfikacji zakończy się pomyślnie pielęgniarka, położna otrzymuje zaświadczenie z polskiej uczelni o uznaniu w Rzeczypospolitej Polskiej jej dyplomu ukończenia studiów pielęgniarskich za granicą za równoważny z dyplomem ukończenia polskich studiów pielęgniarskich i odpowiednim tytułem zawodowym. Dokument ten należy przedłożyć do ww. okręgowej rady pielęgniarek i położnych.