Zaznacz stronę

Warszawa, 11.09.2019

Notatka z posiedzenia Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie w dniu 11 września 2019 r., godz. 15.00

Porządek posiedzenia:

Rozpatrzenie informacji na temat stanu pracy dotyczących problematyki leczenia chorych na stwardnienie rozsiane (SM) jako schorzenia interdyscyplinarnego determinującego zaangażowanie różnych środowisk w usprawnianie życia chorych na stwardnienie rozsiane.

W spotkaniu, które poprowadził Pan Przewodniczący Tomasz Latos, udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, zaproszeni goście oraz lekarze – eksperci w dziedzinie neurologii.

Wiceminister Zdrowia Pan Maciej Miłkowski oraz Pan Adam Niedzielski p.o. Prezesa NFZ w skrócie podsumowali działania i aktualną sytuację pacjenta z SM w ochronie zdrowia. Poruszono kwestie finansowania programów lekowych, wprowadzania nowych leków do programów, (zwrócono uwagę na wysokie ceny tych leków), wdrażanie programu objęcia pacjenta z SM kompleksową opieką (program został zatwierdzony i zinformatyzowany), omówiono również problematykę w obszarze rehabilitacji neurologicznej

Dyskusję podjęła Pani dr n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz, reprezentująca Klinikę Neurologiczną w Warszawie, która stwierdziła, iż bez zwiększenia dostępności do innowacyjnych metod i technik leczenia, nie jesteśmy w stanie prowadzić nowoczesnej medycyny. Jej zdaniem, zarówno nowoczesne leczenie, jak i ukierunkowana rehabilitacja osób dotkniętych SM ma istotne znaczenie nie tylko w zmniejszaniu stopnia niepełnosprawności ale i w poprawie funkcjonowania chorego w życiu społecznym, w tym zawodowym. Wymieniła szereg niedociągnięć w działaniach na rzecz poprawy sytuacji pacjenta z SM w ochronie zdrowia, wskazywała m.in. na:

 • konieczność poprawy dostępu do rehabilitacji dla chorych z SM,
 • zbyt długi okres oczekiwania na decyzyjność i zakwalifikowanie pacjentów do programów lekowych,
 • zbyt niska wycena zabiegów rehabilitacyjnych,
 • niedostateczne zaopatrzenie chorego w wyroby medyczne, temat zwiększenia ilości refundowanych pieluchomajtek jest bezskutecznie podnoszony już od kilku lat,
 • automatyczne włączanie do programu leczenia osób, u których zdiagnozowano SM oraz brak zagwarantowanego powrotu do leczenia (po okresie remisji), bez konieczności ponownego czekania w kolejce, co zagraża ciągłości terapii młodych pacjentów,
 • niedostateczna liczba ośrodków prowadzących leczenie nowoczesnymi lekami – utrudniony dostęp do leczenia,
 • propozycja leczenie spastyczności toksyną botulinową – brak refundacji.

Dyskusję podsumowano wnioskami, które przedstawili Minister Zdrowia oraz Prezes NFZ:

 • opracowanie wskazań do leczenia toksyną botulinową,
 • zwiększenie dofinansowania na określone wyroby medyczne,
 • poprawienie dostępności do programów lekowych,
 • stworzenie dodatkowego programu w zakresie rehabilitacji, który będzie dedykowany wyłącznie dla chorych z SM.

Notatkę sporządziła:

Janina Przastek

Dział Merytoryczny w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych