Zaznacz stronę

Odpowiedź na list
Otwarty Gazety Pielęgniarek i Położnych

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość, iż redaktor Naczelny Gazety Pielęgniarek i Położnych Pan Mariusz Mielcarek w tekście opublikowanym 4 października 2021r.[1] dezawuuje informacje o zatrważających danych dotyczących zgonów pielęgniarek i położnych. Redaktor nie tylko nie zadał sobie trudu weryfikacji danych zawartych w raporcie we wskazanych źródłach, jak i nie skorzystał z publicznie dostępnych danych między innymi Głównego Urzędu Statystycznego.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych od lat współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym oraz z organami prowadzącymi rejestr PESEL. GUS oceniając Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych wskazuje, że  “dane w nim zawarte są wysokiej jakości i są możliwe do wykorzystania do produkcji danych statystycznych (dokładność)”[2]. Wysoka jakość CRPiP jest efektem kilkunastu lat pracy wszystkich okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz członków samorządu, którzy aktualizują dane w nim zawarte. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych współpracuje też z innymi urzędami posiadającymi dane o pielęgniarkach i położnych w celu ich automatycznej aktualizacji (np. dane o specjalizacji są pobierane z SMK, dane o zgonach z Rejestru PESEL).

Dane o zgonach pielęgniarek i położnych NIPiP pozyskuje wprost z rejestru PESEL, jedynego w pełni wiarygodnego źródła w tym zakresie. Są to dane jednostkowe a nie statyczne, dzięki czemu można prowadzić szereg analiz. NIPiP zweryfikowała średni wiek zgonu pielęgniarek i położnych, i jak wskazała w raporcie pt. “Katastrofa Kadrowa Pielęgniarek i Położnych”[3], “średnia ich wieku w chwili zgonu to tylko 61,5 roku”. NIPIP przedstawiła także liczbę zgonów w latach 2016 – 2020, gdzie wskazano liczbę blisko 5 tys. zgonów pielęgniarek i położnych. Dane te pochodzą z Rejestru PESEL i są weryfikowane poprzez numer PESEL osób zmarłych.

NIPiP wskazała również średni wiek zgonu ogólnej populacji kobiet, czego redaktor nie potrafił lub nie chciał zweryfikować. Jak wskazują ostatnio opublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego, “Wiek środkowy kobiet zmarłych – a Median age of the deceaseda” wzrósł nawet do 82,5 roku. Dane te są publicznie dostępne w Roczniku Demograficznym za 2020 r. na stronie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2020,3,14.html

Apelujemy więc do członków samorządu pielęgniarek i położnych o korzystanie z raportów opracowanych na podstawie wiarygodnych źródeł informacji, takich jak państwowe rejestry czy Raporty GUS.
Jednocześnie wzywamy redaktora Gazety Pielęgniarek i Położnych do sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w tekście wskazanym na wstępie, a przede wszystkim o uszanowanie pamięci zmarłych pielęgniarek i położnych. Ich śmierć powinna być przedmiotem głębokiej refleksji a nie taniej sensacji.


[1] https://www.pielegniarki.info.pl/aktualnosci/dramat-pielegniarek-niebawem-umrze-ich-70-tysiecy?

[2] https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/uslugi-publiczne/uslugi-publiczne-w-zakresie-ochrony-zdrowia,3,1.html

[3] https://nipip.pl/raport2021/


 

ROK wykazania zgonu w rejestrze PESELLiczba ujawnionych zgonów pielęgniarek i położnych
Źródło: Rejestr PESEL
Średni wiek zgonu pielęgniarek
 i położnych
Wiek środkowy kobiet zmarłych wg GUS*1Źródło danych GUS: Roczniki Demograficzne
201696358,7082,1https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2017,3,11.html

TABL. 88 (118). ZGONY W 2016 R. WEDŁUG WIEKU, PŁCI I WOJEWÓDZTW

201776260,7382,5https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2018,3,12.html

TABL. 88 (118). ZGONY W 2017 R. WEDŁUG WIEKU, PŁCI I WOJEWÓDZTW

20181 02160,8282,5https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2019,3,13.html

TABL. 84 (108). ZGONY W 2018 R. WEDŁUG WIEKU, PŁCI I WOJEWÓDZTW

20199 6862,6482,5https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2020,3,14.html

TABL. 90 (114).  ZGONY W 2019 R. WEDŁUG WIEKU, PŁCI I WOJEWÓDZTW

20201 19563,8582,6https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2021,3,15.html
TABL. 90 (114).  ZGONY W 2020 R. WEDŁUG WIEKU, PŁCI I WOJEWÓDZTW
Razem:4 90961,49  

 *1 – Mediana wieku (wiek środkowy) osób zmarłych jest parametrem wyznaczającym granicę wieku, którą połowa osób zmarłych już przekroczyła, a druga połowa jeszcze nie osiągnęła.

error

Podziel się informacją z znajomymi