Menu

Warszawa, 3 października 2018 r.

Ogłoszenie

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

zaprasza

uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na udział  audytora w inwentaryzacji przeprowadzonej na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz  badanie sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.

Wymagany termin przeprowadzenia badania: do 15 maja 2019 r. włącznie z przekazaniem opinii i raportu biegłego rewidenta. Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia 31.10.2018 r. do godz. 1200 w siedzibie NIPiP (oferta powinna zostać dostarczona do siedziby NIPiP to tej daty).W przypadku dodatkowych pytań osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Jolanta Zalewska tel. 22/327 61 62. Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „oferta na badanie sprawozdania finansowego ”.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Niniejsza procedura wyboru oferty nie ma charakteru przetargu w rozumieniu art. 701 Kodeksu cywilnego.

Oferta powinna zawierać:

  1. informację o biegłym rewidencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych,
  2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
  3. cenę netto i brutto za udział w inwentaryzacji oraz badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania, obejmującą wszystkie wydatki związane z badaniem,
  4. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
  5. projekt umowy,
  6. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię polisy ubezpieczeniowej.

Oferta i oświadczenia powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.

Wybór oferty nastąpi do dnia 15 listopada 2018 r.

NRPiP może zwrócić się do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia odnośnie treści oferty i załączonych dokumentów.

NRPiP zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu wyboru oferty oraz rezygnacji z przeprowadzenia niniejszej procedury wyboru oferty bez podania przyczyny , bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych w stosunku do oferentów.

 

 

Prezes NRPiP

 

Zofia Małas