Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, iż pielęgniarka z Ukrainy, która chce pracować w zawodzie pielęgniarki w Polsce musi uzyskać w Polsce prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, które przyznaje okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu. Pierwszym krokiem jest uzyskanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i odbycie 6 miesięcznego stażu adaptacyjnego w podmiocie leczniczym. Po jego ukończeniu można wystąpić o przyznanie pełnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki. Warunki przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki cudzoziemcowi spoza UE zostały określone w art. 35 oraz art. 36 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 123 ze zm.).

W pierwszej kolejności pielęgniarka z Ukrainy powinna wystąpić do okręgowej rady pielęgniarek i położnych z wnioskiem o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, aby odbyć 6 miesięczny staż adaptacyjny w podmiocie leczniczym.
W myśl art. 36 ww. ustawy okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje uprzednio cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ograniczone prawo wykonywania zawodu na czas odbycia stażu adaptacyjnego, o ile spełnia on następujące warunki:

 • posiada urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 i Nr 84, poz. 455 oraz z 2015 r. poz. 1132),
 • posiada świadectwo ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie świadectwo uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia takiej szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, pod warunkiem że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki. (Fakt ten cudzoziemiec potwierdza poprzez złożenie do okręgowej rady pielęgniarek i położnych zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód, wydanego przez lekarza medycyny pracy)

Tym samym pielęgniarka będąca cudzoziemcem np. z Ukrainy musi zatem spełnić powyższe warunki, aby uzyskać ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i zostać skierowaną na odbywanie 6 miesięcznego stażu adaptacyjnego w podmiocie leczniczym.

Dopiero po ukończeniu takiego stażu i spełnianiu pozostałych warunków wynikających z art. 35 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (opisane poniżej) pielęgniarka ta może ubiegać się o przyznanie pełnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ww. ustawy, okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu, może przyznać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na stałe albo na czas określony cudzoziemcowi, który:

 1. posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiada urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 i Nr 84, poz. 455 oraz z 2015 r. poz. 1132)
 3. przedstawi zaświadczenie o wykonywaniu zawodu pielęgniarki, położnej na podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym dotychczas wykonywał zawód,
 4. przedstawi zaświadczenie odpowiedniego organu państwa, którego jest obywatelem, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie świadectwo uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia takiej szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, pod warunkiem że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej,
 6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 7. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki
 8. odbył 6 miesięczny  staż adaptacyjny we wskazanym podmiocie leczniczym
 9. wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Należy jednocześnie zauważyć, iż jeżeli pielęgniarka cudzoziemiec nie posiada zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może przedłożyć inny dokument stwierdzający uprawnienie do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. kartę pobytu zawierającą informację o posiadanym zezwoleniu na pobyt czasowy). W takim przypadku okręgowa rada pielęgniarek i położnych może przyznać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki na czas określony cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnia pozostałe warunki przyznania prawa wykonywania zawodu wynikające z art. 35 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej . Prawo wykonywania zawodu może być w takiej sytuacji wydane na okres nie dłuższy niż okres, na który osoba wnioskująca posiada uprawnienie do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednym z podstawowych warunków jakie musi spełnić pielęgniarka będąca cudzoziemcem np. z Ukrainy w celu uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu jest wcześniejsza nostryfikacja jej dyplomu ukończenia wyższych studiów pielęgniarskich. Przepisy ww. ustawy przewidują bowiem, iż cudzoziemiec musi posiadać uzyskane w innym państwie świadectwo uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami, pod warunkiem, że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej. Należy zauważyć, iż w aktualnym stanie prawnym ww. uznanie (nostryfikacja) jest przeprowadzane przez radę jednostki organizacyjnej polskiej uczelni wyższej uprawnionej do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk o zdrowiu, prowadzącej kształcenie w zakresie pielęgniarstwa i dotyczy jedynie zagranicznych dyplomów ukończenia wyższych szkół pielęgniarskich. W odniesieniu do Ukrainy ww. nostryfikacja może obejmować tylko dyplomy ukończenia studiów wyższych I i II stopnia w zakresie pielęgniarstwa uzyskane na Ukrainie a więc bakaławr, magistr.

Postępowanie nostryfikacyjne dotyczące dyplomów ukończenia studiów wyższych ukończonych za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1467). Należy zaznaczyć, iż za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego wnioskodawca musi uiścić opłatę. Wysokość opłaty jest ustalana przez właściwy organ uczelni z uwzględnieniem zapisów ww. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ww. kwestii cudzoziemiec powinien zwrócić się do uczelni wyższej, która przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne.

Konieczne jest również podkreślenie, iż nie jest możliwe uznanie w Polsce w ramach procedury nostryfikacyjnej dyplomu młodszego specjalisty uzyskanego na Ukrainie, gdyż w Polsce nie istnieje odpowiednik takiego dyplomu i w polskich szkołach wyższych nie prowadzi się tego typu kształcenia. Tym samym nie ma także możliwości przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki obywatelowi Ukrainy, który posiada dyplom młodszego specjalisty. Może on natomiast uzupełnić wykształcenie na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo w Polsce. W takim bowiem przypadku może istnieć możliwość uznania, zaliczenia odpowiednich okresów kształcenia odbywanych na Ukrainie w celu uzyskania dyplomu młodszego specjalisty. Decyzję taką podejmuje jednak wyłącznie uczelnia, o przyjęcie do której zwraca się posiadacz dokumentu młodszego specjalisty. Obywatel Ukrainy, który ukończy studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo w Polsce może następnie wystąpić o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (pełnego) już bez konieczności odbywania stażu adaptacyjnego w podmiocie leczniczym.

Ponadto cudzoziemiec np. z Ukrainy już na etapie ubiegania się o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu w celu odbywania stażu adaptacyjnego musi posiadać urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. Zgodnie z zapisami ustawy o języku polskim urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego jako obcego jest certyfikat znajomości języka polskiego wydawany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Certyfikat ten może być uzyskany przez cudzoziemca, po zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Szczegółowe informacje dotyczące m.in. ww. egzaminu, miejscach przeprowadzania egzaminów, wysokości opłat za egzamin i dane kontaktowe do ww. Komisji dostępne są na stronie www.certyfikatpolski.pl Tym samym inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego wydany w innym trybie niż przewidziany w ustawie o języku polskim nie może być uznany przy przyznaniu prawa wykonywania zawodu.

Jeżeli cudzoziemiec złoży dokumenty, które nie odpowiadają ww. wymaganiom Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych odmówi przyznania ograniczonego prawa wykonywania z uwagi na nie spełnienie ww. wymogów wynikających z ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Jeżeli natomiast cudzoziemiec z Ukrainy spełnia ww. warunki określone w art. 36 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje mu ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki na czas odbycia stażu adaptacyjnego i kieruje go do podmiotów leczniczych organizujących ten staż. Po odbyciu stażu podmiot leczniczy organizujący staż, na podstawie pozytywnie zaliczonego stażu, wydaje pielęgniarce (cudzoziemcowi) zaświadczenie o odbyciu stażu. Kopię zaświadczenia podmiot organizujący staż przekazuje, w terminie 14 dni od dnia zaliczenia stażu, okręgowej radzie pielęgniarek i położnych, która skierowała pielęgniarkę do odbycia stażu. Pielęgniarka ta może następnie wystąpić do okręgowej rady pielęgniarek i położnych z wnioskiem o przyznanie jej pełnego prawa wykonywania zawodu. W przypadku spełnienia przez nią wszystkich warunków wskazanych w art. 35 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje jej jako cudzoziemcowi pełne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce na stałe lub na czas określony.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o przyznaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarka z Ukrainy powinna się skontaktować z właściwą okręgową izbą pielęgniarek i położnych.

Kontakt do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych