Zaznacz stronę

Dzięki intensywnym staraniom Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych już niedługo pielęgniarki i położne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych. Tak zakłada przekazany do konsultacji publicznych projekt zarządzenia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne. NFZ zamierza na ten cel przeznaczyć maksymalnie 1 mln zł.

Projekt zarządzenia określa warunki udzielania i rozliczania środków na dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia na rzecz pielęgniarek, położnych (świadczeniodawców) posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie świadczeń pielęgniarki i położnej.

NFZ zamierza przeznaczyć na ten cel w 2020 r. maksymalnie 1 mln zł. W szczególności kwota ta ma zostać przeznaczona na zakup komputerów przenośnych wykorzystywanych przez pielęgniarki i położne do wystawiania recept w postaci elektronicznej.

Warunkiem otrzymania przez pielęgniarkę, położną dofinansowania do poniesionych wydatków będzie złożenie wniosku do właściwego dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.

Projekt zarządzenia: nfz.gov.pl

MM