Menu

Warunki pracy i płacy a przy tym duża odpowiedzialność za życie i zdrowie pacjentów to czynniki, które bezpośrednio wpływają na decyzję o nie podejmowaniu pracy przez osoby posiadające dyplom pielęgniarki, położnej. Utrzymujący się w ostatnich latach negatywny trend związany ze spadkiem liczby pielęgniarek i położnych wchodzących do zawodu zdaje się zmieniać. Z analizy przygotowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych wynika, że zwiększyła się liczba osób wykonujących te zawody. Jaki jest tego powód?

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przeanalizowała dane z 45 okręgowych izb pielęgniarek i położnych, dotyczące przeszkolonych pielęgniarek i położnych z powodu niewykonywania zawodu łącznie przez czas dłuższy niż pięć lat. Wynika z niego, że w latach 2014-2018 nastąpił znaczny wzrost liczby przeszkolonych osób wykonujących te zawody: 1994 pielęgniarek i 304 położnych.

Najwięcej pielęgniarek i położnych uzyskało zaświadczenie o przeszkoleniu w roku 2015: 562 pielęgniarek69 położnych. Z naszej analizy wynika, że wzrost liczby przeszkolonych pielęgniarek i położnych związany był bezpośrednio wejściem w życie rozporządzeń w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadzających gwarancję środków finansowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Cieszy nas, że udało się odwrócić negatywny trend w pielęgniarstwie. Jest to efekt podjętych przez samorząd pielęgniarek i położnych długofalowych działań. Sukcesywne wdrażanie z Ministerstwem  Zdrowia zapisów „Strategii na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa” i Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zaowocowało pozytywną tendencją, jaką jest zwiększone zainteresowanie pielęgniarek i położnych powrotem do zawodu” podkreśla Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Ponadto w latach 2014 – 2018 został odwrócona tendencja spadkowa liczby osób stwierdzających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.  W latach 2007-2013 liczba osób stwierdzających pwz rocznie spadła z 5280 na 3480. Od roku 2014 liczba ta sukcesywnie rośnie i w roku 2018 wyniosła już 5487 osób.


Dane: NIPiP – Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych – Liczba stwierdzonych praw wykonywania zawodu w latach 2007-2018

Regulacje prawne związane z poprawą warunków pracy i płacy, w szczególności  wynikające ze „Strategii na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa” oraz Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r., prawdopodobnie miały również wpływ na podjęcie przez młode osoby decyzji o rozpoczęciu studiów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Przemawia za tym wzrost liczby absolwentów w 2018 roku na tych kierunkach, którzy po raz pierwszy uzyskali prawo wykonywania zawodu.

„W najbliższych latach przybędzie nam ponad pięć tysięcy absolwentów kierunków pielęgniarskich”– prognozuje prezes NRPiP i dodaje: „W 2014 roku niespełna 60 procent absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa składało wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu. W chwili obecnej jest to aż 98 procent. Nie rozwiązuje to naszych wszystkich problemów, ale pozwala wierzyć, iż udało się odwrócić dwa negatywne zjawiska.

Cały raport dostępny jest na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: https://nipip.pl/analiza-danych-dotyczacych-przeszkolonych-pielegniarek-i-poloznych-z-powodu-niewykonywania-zawodu-lacznie-przez-okres-dluzszy-niz-5-lat-w-okresie-ostatnich-6-lat-w-latach-2014-2018/

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!