Menu

Promocja zdrowia, profilaktyka oraz edukacja zdrowotna to jedno z największych wyzwań stojących przed lekarzami, pielęgniarkami, osobami zajmującymi się szeroko rozumianym zdrowiem. Stanowią one fundament tworzenia skutecznych programów zmierzających do poprawy jakości życia każdego człowieka. Procedowany w Sejmie RP projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami przewiduje rozwiązania z obszaru profilaktyki i stomatologii a jego celem jest zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkołach bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i rodzaju szkoły, do jakiej uczęszcza.

Projekt ustawy zakłada wzmocnienie opieki zdrowotnej nad uczniami w szkole obejmującej profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną. Opiekę zdrowotną mają sprawować: pielęgniarka nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta.

W przypadku świadczeń realizowanych przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę, świadczenia realizowane będą w gabinetach profilaktyki zdrowotnej. W przypadku świadczeń stomatologicznych – w gabinetach stomatologicznych (w szkole lub poza nią) lub dentobusach.

W projekcie przyjęto, że organ prowadzący szkołę ma udostępniać pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej nieodpłatnie.

Powyższy projekt jest pierwszym, który zapewnia kompleksowość oraz integrację działań osób sprawujących opiekę zdrowotną (pielęgniarki, lekarza) nad dziećmi i młodzieżą do 19. roku życia. Podnosi również znaczenie promocji zdrowia, profilaktyki oraz edukacji zdrowotnej dla zachowania zdrowia.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zgłaszała szereg uwag do projektu, mających na celu doprecyzowanie niektórych zapisów ogólnych o koordynacji opieki oraz współpracy z innymi świadczeniodawcami w systemie opieki zdrowotnej.
W ocenie NRPiP to dobrze, że powstał taki projekt, który zakłada wzmocnienie systemu opieki nad uczniami w szkole, ponieważ może to stanowić istotną podstawę do zbudowania sprawnego systemu.

MM