Menu

1 października 2019 r. wystartuje pilotaż programu „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”, który przewiduje wypracowanie jednolitych standardów określających zasady żywienia szpitalnego. To rozwiązanie dotyczyć będzie na razie oddziałów ginekologiczno-położniczych, czyli kobiet w ciąży i w okresie poporodowym. W szczególności ma się odbywać poprzez podniesienie jakości żywienia hospitalizowanych kobiet, zwiększenia ich wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania, jak również wyrobienia dobrych nawyków żywieniowych. Projekt zakłada również podniesienie stawki żywieniowej.

Wyżywienie pacjentów hospitalizowanych wynika m. in. z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.). Do tej pory kwestie dotyczące stawki żywieniowej, czy norm żywieniowych nie było uszczegółowione a pozostawało w gestii dyrektorów szpitali. Obecnie szpitale nie zapewniają pacjentkom specjalnie dobranej diety do ich potrzeb a otrzymują standardowe posiłki, takie jak wszyscy hospitalizowani. Średnia dzienna stawka żywieniowa w szpitalach wynosi 14 zł.

Projekt zarządzenia w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” zakłada podwojenie stawki podstawowej przeznaczonej na finansowanie tej grupy pacjentów. Pozostałe koszty, jak wynagrodzenie dietetyka, działania edukacyjne – stanowić będą 30 % stawki żywieniowej, czyli w sumie 18,20 zł.

W szczególności realizacja pilotażu ma zapewnić odpowiednie wyżywienie kobiet w ciąży i w okresie poporodowym, konsultacje dietetyczne oraz edukację w zakresie prawidłowego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym. Co więcej poradnictwo dietetyczne polegające na dostosowaniu diety do indywidulanych potrzeb ma być prowadzone również po wyjściu kobiety ze szpitala. W ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej będzie można uzyskać darmową konsultację dietetyczną on-line. W tym celu stworzony został portal www.ncez.pl

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dobrze, że powstał taki projekt, który zwraca uwagę na bardzo ważny problem, jakim jest edukacja zdrowotna w zakresie racjonalnego odżywiania. Dla kobiety w ciąży i w okresie poporodowym pobyt w szpitalu często jest jedynym momentem, kiedy może poznać zasady racjonalnego żywienia.

Projekt zarządzenia skierowany został do konsultacji publicznych 2 czerwca br. Pilotaż programu ma ruszyć w październiku tego roku i potrwać 2 lata.

MM