Menu

Regulaminy Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

REGULAMIN OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

REGULAMIN OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ Przepisy ogólne. § 1. 1. Regulamin określa zasady wewnętrznego urzędowania okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. 2. Regulamin ma na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań przez okręgowego...

RAMOWY REGULAMIN OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

RAMOWY REGULAMIN OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Część ogólna. § 1. Regulamin określa tryb wewnętrznego funkcjonowania okręgowych sądów pielęgniarek i położnych. § 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1)              ustawie - należy przez to rozumieć ustawę...

RAMOWY REGULAMIN OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

RAMOWY REGULAMIN OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ § 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1)        ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038); 2)        okręgowym zjeździe – należy...

RAMOWY REGULAMIN OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

RAMOWY REGULAMIN OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH § 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1)         ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038); 2)         Regulaminie...

RAMOWY REGULAMIN OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

RAMOWY REGULAMIN OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH § 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1)     ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038); 2)     Regulaminie wyborów do...

REGULAMIN NACZELNEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

REGULAMIN NACZELNEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ Przepisy ogólne. § 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady wewnętrznego urzędowania Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 2. Regulamin ma na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań...

REGULAMIN NACZELNEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

REGULAMIN NACZELNEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Część ogólna. § 1. Regulamin określa tryb wewnętrznego funkcjonowania Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych jako sądu I i II instancji. § 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1)              ustawie - należy przez...

REGULAMIN NACZELNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

REGULAMIN NACZELNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ § 1. Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania Naczelnej Komisji Rewizyjnej. § 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1)              ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie...

REGULAMIN NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

REGULAMIN NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH § 1. Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. § 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1)      ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r....

REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW IZB ORAZ TRYB ODWOŁYWANIA ICH CZŁONKÓW

REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW IZB ORAZ TRYB ODWOŁYWANIA ICH CZŁONKÓW Rozdział I Postanowienia ogólne § 1. Regulamin określa tryb wyborów i odwoływania członków organów izb pielęgniarek i położnych. § 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1)              ustawie -...

REGULAMIN KRAJOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

REGULAMIN KRAJOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH § 1. 1. Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, w tym Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1)     ...