Menu

Projekt z dnia 2 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA[1])

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 i 1394) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 2:

a)     w ust. 2  w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4)    1 października 2019 r. – w terminie do dnia 14 października 2019 r.;

5)     1 stycznia 2020 r. – w terminie do dnia 14 stycznia 2020 r.”,

b)     w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez osoby, o których mowa w ust. 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. w kwocie stanowiącej iloczyn liczby etatów albo równoważników etatów i kwoty określonej w § 3;”;

2)     w § 3  wyrazy „31 sierpnia 2019 r.” zastępuje się wyrazami „31 marca 2020 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

                                                                                                       MINISTER ZDROWIA

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia został przygotowany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 i 1394), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34).

Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest przedłużenie do dnia 31 marca 2020 r. obowiązujących przepisów regulujących tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby osób objętych podwyżkami na podstawie wyżej wymienionego rozporządzenia oraz obowiązujących zasad wypłacania dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń.

Proponowane zmiany pozwolą na wypracowanie kompromisowych rozwiązań pozwalających na realizację pkt 5 Porozumienia z dnia 24 września 2018 r. zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”, a jednocześnie do tego czasu zostaną zachowane dotychczasowe mechanizmy umożlwiające przekazywanie środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez grupy zawodowe objęte współczynnikiem korygującym.

Przedłużenie stosowania dotychczasowych mechanizmów przekazywania środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych jest wynikiem zmian na rynku pracy spowodowanych między innymi wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, skutkującego zmianą struktury zatrudnienia ww. grupy zawodowej, a co za tym idzie brakiem możliwości pełnej oceny skutków tych zmian w terminie do dnia 1 września 2019 r.

Zgodnie z § 2 projektowanego rozporządzenia wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ważnym interesem państwa uzasadniającym wejście w życie przepisów z dniem następującym po dniu ogłoszenia jest potrzeba zapewnienia odpowiednich regulacji zapewniających kontynuację dotychczasowych rozwiązań dotyczących trybu przekazywania środków oraz informacji dotyczących liczby osób objętych podwyżkami na podstawie wyżej wymienionego rozporządzenia. Takie rozwiązanie jest korzystne dla adresatów tych norm i nie będzie sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia umożliwiające osiągnięcie zamierzonego celu.

[1])    Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323551/katalog/12621801#12621801