Zaznacz stronę

Uzasadnienie projektu zarządzenia

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, w porównaniu do zarządzenia dotychczas obowiązującego, polegają na:

  1. zniesieniu wymogu stosowania pieczątek na rzecz alternatywnych rozwiązań.

Celem wprowadzanej zmiany jest realizacja przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” oraz zobowiązania członków Rady Ministrów do rezygnacji z obowiązku stosowania pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Zmiana stanowi zliberalizowanie przepisów przez umożliwienie czytelnego oznaczania podmiotu lub jego cech indywidualnych bez jednoczesnego nakładania na niego obowiązku stosowania pieczątki lub pieczęci jednostki.

  1. zmianie sposobu rozliczania świadczeń diagnostycznych w zakresie endokrynologii związanych z diagnostyką chorób tarczycy, a polegających na wprowadzeniu Katalogu diagnostycznych pakietów specjalistycznych, który na razie zawiera tylko produkt pn. pakiet specjalistyczny – tarczyca. Obejmuje on ryczałtowe finansowanie pakietu badań, który zakończony powinien być postawieniem diagnozy, ustaleniem terapii oraz określeniem możliwości przejęcia opieki przez lekarza POZ. Celem tego było ograniczenie nieuzasadnionego dzielenia porad diagnostycznych, zachęta do skrócenia kolejki i przesuwanie zdiagnozowanych pacjentów do objęcia opieką w POZ.
  2. wprowadzeniu przepisów obejmujących zasady rozliczania porad pielęgniarskich i położnej, realizowanych w niektórych zakresach AOS. Nowelizacja w tym zakresie stanowi wprowadzenie w życie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Na podstawie przepisów niniejszego zarządzenia wydzielony został zakres skojarzony: ambulatoryjna opieka pielęgniarska lub położnej (AOP), który stosuje się do zakresów wskazanych w rozporządzeniu AOS: chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa, kardiologii i diabetologii. Świadczenia w tym zakresie rozliczane są w oparciu o grupy świadczeń oznaczone kodami: PPW i PZ, które stanowią pochodną obowiązujących w AOS grup świadczeń specjalistycznych, zawartych w załączniku 5a do zarządzenia, po dostosowaniu ich do specyfiki nowych świadczeń.

Ponadto w załączniku nr 5a do zarządzenia:

  • wprowadzono, zgodnie z nowelizacją rozporządzenia AOS, do rozliczania w poradni chirurgicznej porady zabiegowe związane z nacięciem ropnia, oznaczone kodami: 23.2001, 24.31, 27.313, 27.319,
  • przy procedurze: 94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego, wskazano, że w jej ramach możliwe jest także rozliczenie wykonania wlewu do pęcherza moczowego szczepionki BCG, którego elementem jest wprowadzenie cewnika do pęcherza. Koszt produktu leczniczego odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w załączniku 5b do zarządzenia. Pomimo, że medycznie procedura 57.94 nie jest w pełni tożsama, z wykonaniem wlewu dopęcherzowego, jednak jest ona najbardziej zbliżona kosztowo i medycznie, spośród odpowiadających świadczeń koszykowych. Działanie takie pozwoli ponownie wykonywać wlewki dopęcherzowe w poradniach urologicznych, od których odstąpiono w trybie ambulatoryjnym po wprowadzeniu finansowania szczepionki BCG według faktury.
  • wprowadzono do rozliczania w poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej porady zabiegowej związanej z wykonaniem procedury 04.24.

Z uwagi na fakt, że wprowadzenie powyższych modyfikacji wiązałoby się z wydaniem kolejnego już zarządzenia zmieniającego, dla zwiększenia czytelności i przejrzystości przepisów regulujących zawieranie i realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, niniejszą regulację wprowadza się nowym zarządzeniem.

Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2020 r.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.), został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych. W ramach konsultacji publicznych projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych), reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust.1 ustawy o świadczeniach.

Zobacz cały projekt zarządzenia

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-ambulatoryjna-opieka-specjalistyczna,6655.html