Menu

ZARZĄDZENIE Nr        /2019/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia ……………………….2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniami Nr 122/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r. oraz Nr 92/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r, wprowadza się następujące zmiany:

1)    w § 14 po ust. 10 dodaje ust. 11 w brzmienie:

„11. W przypadku ograniczenia dostępności do świadczeń na terenach wiejskich, na których gęstość zaludnienia (według danych GUS) nie przekracza 50 mieszkańców na kilometr kwadratowy, świadczenia mogą być udzielane dodatkowo przez lekarza nieposiadającego specjalizacji, który nie jest w trakcie specjalizacji w miejscach udzielania świadczeń utworzonych po wejściu w życie niniejszego zarządzenia lub już istniejących.”

2). w § 15 po ust. 6 dodaje się ust. 7-12 w brzmieniu;

„7. Finansowanie świadczeń, o których mowa w § 14 ust. 11 dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w § 9 ust. 9 pkt 1-3, poczynając od 1 dnia miesiąca po miesiącu następującym od miesiąca, w którym rozpoczęte zostało udzielanie świadczeń przez lekarz, o którym mowa w § 14 ust. 11 i trwa przez 12 kolejnych miesięcy.

8. Jednostką rozliczeniową rozliczenia świadczeń, o których mowa w § 14 ust. 1 jest ryczałt miesięczny, którego cena jednostkowa jest określona w L.p. 1.8 załącznika nr 1 do zarządzenia.

9. W przypadku posiadania przez świadczeniodawcę ważnego certyfikatu akredytacyjnego wydanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, finansowanie świadczeń dla, których jednostką rozliczeniową jest stawka kapitacyjna dokonuje się na podstawie cen jednostek rozliczeniowych ustalonych dla świadczeniodawcy, o którym mowa powyżej, określonych w l.p. 1.1a załącznika
nr 1 do zarządzenia.

10.  W przypadku obejmowania opieką świadczeniobiorców (zadeklarowanych do świadczeniodawcy w zakresie lekarza POZ) chorych przewlekle, zgodnie z jednostkami chorobowymi wymienionymi w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, którzy w okresie 3 miesięcy nie korzystali ze świadczeń odpowiednich poradni specjalistycznych oraz uzyskali w tym okresie porady w zakresie lekarza POZ związane ze schorzeniami przewlekłymi wymienionymi powyżej, stawka kapitacyjna korygowana jest współczynnikiem o wartości 3,2.

11. W przypadku wystawiania przez świadczeniodawcę recept w postaci elektronicznej na zasadach i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem e-recepty (Dz. U. poz. 697), przez lekarza POZ, którego świadczenia finansowane są z zastosowaniem stawki kapitacyjnej, do rozliczenia świadczeń, w wyniku których wystawione zostały recepty w postaci elektronicznej zastosowanie znajdują ceny jednostek rozliczeniowych ustalone dla świadczeniodawcy, o którym mowa powyżej, zdefiniowane w zakresie
i czasie obowiązywania w l.p. 1.1b -1.1p załącznika nr 1 do zarządzenia.

12. W przypadku realizacji świadczeń zdefiniowanych w § 2 ust. 1 pkt 14 zarządzenia, począwszy od 1 stycznia 2020 r. po zakończeniu:

a) I kwartału, świadczeniodawca który przebadał 15% populacji zakwalifikowanej do programu profilaktyki ChUK, zgodnie ze stanem listy pacjentów na dzień 1 stycznia 2020 r., udostępnionej  przez Fundusz w SIMP wartość jednostki rozliczeniowej wskazanej w L.p. 1.2 załącznika nr 1 do zarządzenia w odniesieniu zrealizowanych świadczeń w tym kwartale korygowana jest współczynnikiem korygującym o wartości 1,1;

b) II   kwartału, świadczeniodawca który przebadał narastająco począwszy od 1 stycznia 2020 r. 30% populacji zakwalifikowanej do programu profilaktyki ChUK, zgodnie ze stanem listy pacjentów na dzień 1 stycznia 2020 r., udostępnionej  przez Fundusz w SIMP wartość jednostki rozliczeniowej wskazanej w L.p. 1.2 załącznika nr 1 do zarządzenia w odniesieniu zrealizowanych świadczeń w tym kwartale korygowana jest współczynnikiem korygującym o wartości 1,1;

c) III kwartału, świadczeniodawca który przebadał narastająco począwszy od 1 stycznia 2020 roku  45% populacji zakwalifikowanej do programu profilaktyki ChUK, zgodnie ze stanem listy pacjentów na dzień 1 stycznia 2020 r., udostępnionej  przez Fundusz w SIMP wartość jednostki rozliczeniowej wskazanej w L.p. 1.2 załącznika nr 1 do zarządzenia w odniesieniu zrealizowanych świadczeń w tym kwartale korygowana jest współczynnikiem korygującym o wartości 1,1;

d) IV kwartału, świadczeniodawca który przebadał narastająco począwszy od 1 stycznia 2020 roku  60% populacji zakwalifikowanej do programu profilaktyki ChUK, zgodnie ze stanem listy pacjentów na dzień 1 stycznia 2020 r., udostępnionej  przez Fundusz w SIMP wartość jednostki rozliczeniowej wskazanej w L.p. 1.2 załącznika nr 1 do zarządzenia w odniesieniu zrealizowanych świadczeń w tym kwartale korygowana jest współczynnikiem korygującym o wartości 1,1.

13. W przypadku realizacji świadczeń profilaktyki raka szyjki macicy na zasadach określonych w ust. 12 lit. a-d, z zastosowanie ceny jednostki rozliczeniowej wskazanej w L.p. 1.9 załącznika nr 1 do zarządzenia.

14. W przypadku świadczeniodawcy realizującego świadczenia na warunkach, określonych łącznie w ust. 9 i 11 rozliczeń dokonuje się na podstawie cen jednostek rozliczeniowych ustalonych dla świadczeniodawcy, o którym mowa powyżej, zdefiniowanych w zakresie i czasie obowiązywania w l.p. 1.1aa -1.1ao załącznika nr 1 do zarządzenia.

15. W odniesieniu do wskazywanych rozliczeń, o których mowa w ust. 10 nie obowiązują współczynniki korygujące, o których mowa w ust. 2.”

 3) w § 19 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku posiadania przez świadczeniodawcę ważnego certyfikatu akredytacyjnego wydanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, finansowanie świadczeń dla, których jednostką rozliczeniową jest stawka kapitacyjna dokonuje się na podstawie cen jednostek rozliczeniowych ustalonych dla świadczeniodawcy, o którym mowa powyżej, określonych w l.p. 2.1a załącznika nr 1 do zarządzenia.”.

4) w § 23 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku posiadania przez świadczeniodawcę ważnego certyfikatu akredytacyjnego wydanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, finansowanie świadczeń dla, których jednostką rozliczeniową jest stawka kapitacyjna dokonuje się na podstawie cen jednostek rozliczeniowych ustalonych dla świadczeniodawcy, o którym mowa powyżej, określonych w l.p. 3.1a załącznika nr 1 do zarządzenia.”.

5) w § 27 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku posiadania przez świadczeniodawcę ważnego certyfikatu akredytacyjnego wydanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, finansowanie świadczeń dla, których jednostką rozliczeniową jest stawka kapitacyjna dokonuje się na podstawie cen jednostek rozliczeniowych ustalonych dla świadczeniodawcy, o którym mowa powyżej, określonych w l.p. 4.1a załącznika nr 1 do zarządzenia.”.

 8) Załącznik 1 nr do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia

          § 2. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 września 2019 roku.

2. Przepisy art. 1 ust. 2 (w zakresie dodawanych w § 15 ust. 7-9 oraz 14 i 15 zarządzenia), 3, 4 i 5 mają zastosowanie do rozliczenia świadczeń udzielonych od dnia 1 września 2019 roku.

3. Przepisy art. 1 ust. 1, 2 (w zakresie dodanego w § 15 ust. 10, 12 i 13 zarządzenia), wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2020 roku i mają zastosowanie do rozliczenia świadczeń od dnia 1 kwietnia 2020 roku.

PREZES

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Załącznik nr 1   Załącznik nr 2

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394.

 

Uzasadnienie

 

            Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).

Zmiana wprowadzona niniejszym zarządzeniem ma na celu zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez:

a) dopuszczenie do udzielania świadczeń na obszarach wiejskich o małej gęstości zaludnienia, na których występuje deficyt zatrudnionych lekarzy w POZ, lekarzy, którzy po zdaniu LEP nie rozpoczęli kształcenia specjalistycznego w ramach rezydentury,

b) zwiększenie poziomu finansowania placówek POZ, które uzyskały certyfikaty jakości po zakończeniu procesy akredytacji przez CMJwOZ,

c) poprawę opieki nad pacjentami chorymi przewlekle na choroby układu krążenia, cukrzycę i choroby tarczycy.

d) motywacyjne zwiększenie poziomu finansowania wystawiania e-recept.

e) motywacyjne zwiększenie poziomu finansowania świadczeń profilaktyki chorób układu krążenia oraz raka szyjki macicy.

Zarządzenie wchodzi w życie od 1 września 2019 roku, z możliwością rozliczaniem świadczeń udzielonych w zakresie pktt. a), b) i d) od 1 września 2019 roku a, w zakresie pkt. c) od 1 stycznia 2020 roku zastosowaniem do rozliczania świadczeń od 1 kwietnia 2020 roku. .

Przewidywane maksymalne skutki finansowe wyniosą  w zakresie pkt a), b) i c):

– 2019 roku około 41,5 mln. PLN.,

– 2020 roku około 863 mln. PLN.

           W zakresie pkt. d) i e) brak możliwości oszacowania skutków finansowych.

Zarządzenie podlegało opiniowaniu. Zgłoszono ………… uwag.

Uwzględniono …………..uwagi.

 

Źródło: http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-podstawowa-opieka-zdrowotna-zmiana-tresci,6626.html