Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

nr POWR.07.01.00-00-0004/22

w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych z całego kraju w okresie do 31 grudnia 2023 r.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 35 000 kobiet i mężczyzn w zawodach pielęgniarki i położnej.

Projekt realizowany w partnerstwie
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

i

Rekrutacja

Harmonogram szkoleń

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące kursy zatwierdzone przez Ministra Zdrowia:

Kurs specjalistyczny Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19.08.2015r:

Kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19.08.2015r:

Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo – oddechowa zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 08.2015r:

Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 14.12.2016r:

Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 26.10.2017r:

Kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19.08.2015r:

Ponadto w ramach projektu zostanie opracowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych a następnie zrealizowanych dla grupy docelowej Projektu 10 programów kształcenia w zakresie poniższych kursów specjalistycznych i modułów do kursów kwalifikacyjnych i kursu specjalistycznego:

Kurs specjalistyczny w zakresie opieki nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 oraz po jej przebyciu (np. terapie w trakcie przebiegu COVID-19, rehabilitacja po COVID-19)

Kurs specjalistyczny w zakresie opieki nad pacjentem z chorobami zakaźnymi (szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi)

Kurs specjalistyczny w zakresie opieki nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem

Kurs specjalistyczny w zakresie wsparcia psychologicznego dla pacjenta i ich rodzin

Kurs specjalistyczny w zakresie pielęgniarstwa pulmonologicznego

Kurs specjalistyczny w zakresie monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (z poszerzonym modułem wykonanie i interpretacja USG)

Moduł opieki nad pacjentem z chorobą COVID-19 do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego

Moduł opieki nad pacjentem z chorobą COVID-19 do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego

Moduł opieki nad pacjentem z chorobą COVID-19 do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

Kurs specjalistyczny w zakresie edukacji w chorobach układu krążenia.