Zaznacz stronę
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

zapraszają na bezpłatne, dwudniowe szkolenie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, dla pielęgniarek i położnych

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie pielęgniarek i położnych organizowanym szkoleniem we wrześniu 2019 r., serdecznie zapraszamy pielęgniarki i położne, które spotykają się w pracy zawodowej z sytuacją przemocy w rodzinie. Szkolenie kierowane jest do wszystkich pielęgniarek i położnych bez względu na miejsce wykonywania zawodu, które chciałyby pogłębić wiedzę na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Termin szkolenia: 2-3 grudnia 2019 r.

Miejsce szkolenia: Hotel Roko, ul. Techników 30, 02-468 Warszawa

Koszt wyżywienia, materiałów edukacyjnych oraz noclegu z 2 na 3 grudnia 2019 r. pokrywa Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Liczba miejsc wyczerpana

Program szkolenia
2 grudnia 2019 r.
10:15 Rejestracja uczestników, odbiór materiałów, przerwa kawowa.
10:30-11:00 Rozpoczęcie szkolenia.
11:00-12:30 Prawo jako narzędzie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zadania przedstawicieli ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Aneta Mikołajczyk.
12:30-12:45 Przerwa.
12:45-14:15 Sytuacja psychologiczna członków rodziny z problemem przemocy. Konsekwencje doznawania przemocy w rodzinie – Dorota Jaszczak-Kuźmińska.
14:15-15:15 Przerwa obiadowa.
15:15-16:45 Zjawisko przemocy w rodzinie – skala zjawiska, źródła, rodzaje i mechanizmy przemocy w rodzinie. Przemoc, a alkohol.
16:45-17:00 Przerwa.
17:00-18:30 Jak podejmować interwencje w sytuacji zetknięcia się z sytuacją przemocy w tym wobec dziecka. Jak rozmawiać z rodzicem krzywdzącym i niekrzywdzącym.
18:30 Kolacja.
3 grudnia 2019 r.
8:00-8:45 Śniadanie.
9:00-11:15 Podejmowanie interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie. Nawiązanie kontaktu i prowadzenie rozmowy z osobami krzywdzonymi oraz rodzicami krzywdzonych dzieci – ćwiczenie umiejętności niezbędnych w interwencji i pomaganiu – zajęcia seminaryjno-warsztatowe w małych grupach.
11:15-11:45 Przerwa.
11:45-14:15 Podejmowanie interwencji w sytuacji przemocy wobec dziecka. Nawiązanie kontaktu i prowadzenie rozmowy z osobami krzywdzonymi rodzicami krzywdzonych dzieci – ćwiczenie umiejętności niezbędnych w interwencji i pomaganiu – c.d. zajęć seminaryjno-warsztatowych w małych grupach.
14:15 Zakończenie szkolenia, obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia, do dnia 10 listopada 2019 r. do godziny 12:00.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NACZELNĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zwana dalej: „NIPiP” z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa, nipip@nipip.pl. tel. 22-327-61-61.
 2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, które odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2019 r. w Warszawie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazania materiałów konferencyjnych oraz sporządzenia zaświadczeń dla uczestników konferencji.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą organizatorzy, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz hotel.
 5. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia konferencji. Jednakże dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy prawa podatkowego
 6. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu i innych przepisach prawa, przysługuje Państwu lub osobie działającej w Państwa imieniu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Ponadto Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzanie takiej zgody wymaga (dotyczy to adresu e-mail i numeru telefonu).
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby konferencji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
 10. Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@nipip.pl
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na konferencję.