Menu

1. Podział zadań w ramach aplikacji pomiędzy komponentami dedykowanymi a COTS Kamsoft –  czy COTS Kamsoft komunikuje się z oprogramowaniem dedykowanym przez udokumentowane interfejsy czy inaczej?

Ad. 1
System nie komunikuje się z systemami COTS Kamsoftu. Na potrzeby udostępniania informacji ustawowo określonych jako informacja publiczna jest udostępniony webservice. Obecnie z takiego rozwiązania korzystają dwa podmioty (poza  podmiotami, którym przepisy nadają prawo do dostępu do danych zawartych w CRPiP).

2. Z jakimi systemami zewnętrznymi aplikacja jest zintegrowana i w jakim zakresie?

Ad. 2
Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych zintegrowany jest z systemem P1 Centralnym Wykazem Pracowników Medycznych którego zasila danymi. Integracja przebiega za pomocą webservice.
Ponadto Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych zasilany jest informacjami z Rejestru Działalności Leczniczej dotyczącymi praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych poprzez pobieranie danych xml.
Dane z Centralnego Rejestru w postaci pliku xml przekazywane są również do GUSu i innych instytucji, które posiadają uprawnienia ustawowe do pozyskiwania takich danych.

3. Czy na pewno instrukcja jest aktualna, wersja pochodzi z 2013 roku, pytanie czy nie było żadnego rozwoju do dnia dzisiejszego?
Ad. 3 System działa w oparciu o ustawy i rozporządzenia. Od 2012 r. nie było w tym zakresie istotnych zmian. Jedynie były poprawiane usterki i dodano jedno pole.