Zaznacz stronę

RAMOWY REGULAMIN
OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)        ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 916);

2)        Regulaminie wyborów do organów izb – należy przez to rozumieć Regulamin wyborów do organów izby oraz trybu odwoływania ich członków przyjęty przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych;

3)        okręgowym zjeździe – należy przez to rozumieć okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

4)        okręgowej radzie – należy przez to rozumieć okręgową radę pielęgniarek i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

5)        okręgowej komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć okręgową komisję rewizyjną, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

6)        okręgowym sądzie – należy przez to rozumieć okręgowy sąd pielęgniarek i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

7)        okręgowym rzeczniku – należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

8)        okręgowej izbie – należy przez to rozumieć okręgową izbę pielęgniarek i położnych;

9)        Naczelnej Radzie – należy przez to rozumieć Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§ 2. 1. W skład okręgowej rady wchodzą: przewodniczący i członkowie okręgowej rady wybrani przez okręgowy zjazd.

2. Kadencja okręgowej rady trwa 4 lata.

3. Okręgowa rada działa do dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranej okręgowej rady. Przewodniczący okręgowej rady wykonuje swoją funkcję od dnia wyboru.

§ 3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej okręgowej rady zwołuje przewodniczący okręgowej rady w ciągu 30 dni od dnia zakończenia okręgowego zjazdu.

§ 4. 1. Na pierwszym posiedzeniu okręgowa rada wybiera prezydium okręgowej rady.

2. Prezydium okręgowej rady stanowią: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik okręgowej rady oraz członkowie prezydium. Liczbę członków prezydium i liczbę wiceprzewodniczących ustala na pierwszym posiedzeniu okręgowa rada, która może ponadto ustalić zasady podziału ilość miejsc w prezydium i funkcji wiceprzewodniczących z uwagi na wykonywany zawód (pielęgniarka, położna). Ustalenia te mogą być zmieniane w czasie trwania kadencji.

§ 5. 1. Wybór prezydium okręgowej rady dokonywany jest poprzez odrębne wybory spośród jej członków: wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika okręgowej rady oraz członków prezydium. W przypadku, gdy określone zostaną zasady podziału ilości miejsc w prezydium lub funkcji wiceprzewodniczących z uwagi na wykonywany zawód, wybory na te stanowiska dokonywane są oddzielnie spośród kandydatów wykonujących dany zawód.

2. Do wyborów prezydium okręgowej rady stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziałów I i III Regulaminu wyborów do organów izb.

3. Bierne prawo wyborcze w wyborach na funkcje: wiceprzewodniczącego, skarbnika i sekretarza okręgowej rady nie przysługuje osobie, która pełniła daną funkcję przez 2 następujące po sobie kadencje poprzedzające kadencję, na która ma być przeprowadzany wybór. Pełnienie danej funkcji dłużej niż przez 24 miesiące w danej kadencji przyjmuje się za pełnienie jej przez pełną kadencję. Paragraf 36 Regulaminu wyborów do organów izb stosuje się odpowiednio.

4. Członek prezydium traci swoją funkcję wskutek odwołania przez okręgową radę albo rezygnacji. Ustanie funkcji przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza albo skarbnika okręgowej rady oznacza ustanie członkostwa w prezydium.

5. Do odwołania osoby powołanej w skład prezydium okręgowej rady stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyborów. Odwołanie stwierdzane jest w formie uchwały.

6. Regulamin może określać, iż w głosowaniu nad odwołaniem osoby powołanej w skład prezydium okręgowej rady wymagana jest określona większość głosów oraz ustalać minimalną liczbę członków rady, którzy są uprawnieni do złożenia wniosku o odwołanie.

7. W przypadku ustania członkostwa w prezydium okręgowej rady zarządza się wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające nie są zarządzane, a wybory zarządzone nie są przeprowadzane, jeżeli okręgowa rada podejmie uprzednio uchwałę zmieniającą liczbę członków prezydium w ten sposób, iż dokonywanie wyborów uzupełniających stanie się bezprzedmiotowe.

§ 6. 1. Okręgowa rada odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

2. Regulamin może przewidywać, iż posiedzenia okręgowej rady odbywają się częściej niż raz na 3 miesiące.

3. Okręgowa rada zwoływana jest przez przewodniczącego okręgowej rady.

4. Regulamin może przewidywać, iż okręgowa rada powinna być zwołana w określonym terminie na wniosek jej prezydium, danego organu okręgowej izby lub określonej liczby członków okręgowej rady.

§ 7. 1. Regulamin powinien określać z jakim wyprzedzeniem członkowie okręgowej rady powinni zostać powiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad okręgowej rady, a członkowie prezydium okręgowej rady – o terminie, miejscu i porządku obrad prezydium okręgowej rady, przy czym nie może to być termin krótszy niż 14 dni przed terminem posiedzenia okręgowej rady i 7 dni przed terminem posiedzenia prezydium okręgowej rady.

2. O terminach obrad okręgowej rady, a także prezydium okręgowej rady zawiadamia się również przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącego okręgowego sądu oraz okręgowego rzecznika, którzy mogą wziąć udział w obradach z głosem doradczym.

3. Regulamin może przewidywać na jakich zasadach osoby inne niż wspomniane w ust. 1-2, w tym goście, mogą brać udział w obradach okręgowej rady i jej prezydium albo być obecne w trakcie tych obrad.

§ 8. 1. W sprawach wynikających z przepisów prawa okręgowa rada podejmuje uchwały. Regulamin może przewidywać w jakich sytuacjach okręgowa rada podejmuje decyzje w innej formie (rezolucji, stanowiska, deklaracji, apelu itp.).

2. Okręgowa rada jest władna do podejmowania uchwał, w tym dokonania wyborów w trybie Regulaminu wyborów do organów izb przy obecności co najmniej połowy jej członków.

3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

4. Uchwały:

1)    w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika okręgowej rady;

2)    reprezentowania okręgowej izby przez osoby pełniące funkcję w jej organach,

– przewodniczący okręgowej rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 21 dni od dnia ich podjęcia.

5. Przewodniczący okręgowej rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na jego żądanie, w terminie 14 dni od jego otrzymania, uchwałę, o której mowa w ust. 4, jeżeli nie została ona nadesłana w trybie określonym w tym przepisie, a także inną uchwałę okręgowej rady, w celu umożliwienia realizacji przez ministra określonego w ustawie uprawnienia do zaskarżenia uchwał do Sądu Najwyższego.

6. Okręgowa rada podejmuje uchwałę w określonej sprawie należącej do zakresu jej działania w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia stosownej uchwały Naczelnej Rady.

7. Uchwałę okręgowej rady podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący okręgowej rady oraz członek okręgowej rady, a uchwały w sprawach finansowych – przewodniczący lub wiceprzewodniczący okręgowej rady oraz skarbnik okręgowej rady i sekretarz okręgowej rady. Regulamin może zawierać postanowienia precyzujące kwestię podpisywania uchwał innych niż finansowe przez członka okręgowej rady, w szczególności przewidujące, iż uchwały powinny być podpisane przez dowolnego albo określonego członka prezydium okręgowej rady.

8. Procedurę podejmowania przez okręgową radę uchwał w trybie Regulaminu wyborów do organów izb szczegółowo reguluje ten Regulamin.

§ 9. 1. Regulamin powinien zawierać postanowienia określające w jaki sposób przebiegają obrady okręgowej rady.

2. Regulamin może przewidywać, że głosowania, zarówno jawne, jak też głosowania tajne i imienne mogą być przyprowadzane przy użyciu urządzeń do elektronicznego liczenia głosów (głosowanie elektroniczne). System używany do głosowania elektronicznego musi zapewniać możliwość przeprowadzenia głosowania tajnego lub imiennego przy zachowaniu jego charakteru.

§ 10. 1. W przypadku, gdy okręgowa rada działa w trybie Regulaminu wyborów do organów izb, powołuje komisję wyborczą, która przyjmuje zgłoszenia kandydatur i w kolejności alfabetycznej sporządza listy kandydatów oraz komisję skrutacyjną, która przeprowadza wybory.

2. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach przeprowadzanych w czasie obrad okręgowej rady.

§ 11. 1. Głosowanie we wszystkich sprawach przeprowadza się jawnie z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Okręgowa rada może uchwalić tajność głosowania, albo głosowanie imienne.

§ 12. 1. W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, okręgowa rada może dokonać reasumpcji głosowania.

2. Wniosek o reasumpcję głosowania w danej sprawie może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.

3. Reasumpcja głosowania w danej sprawie może być przeprowadzona tylko jeden raz.

4. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego i tajnego.

5. Regulamin powinien określać minimalną liczbę członków okręgowej rady, która jest konieczna do złożenia wniosku o reasumpcję głosowania.

§ 13. 1. Z obrad okręgowej rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz lub zastępujący go członek prezydium okręgowej rady oraz protokolant, jeżeli został wyznaczony.

2. Protokół sporządza się w terminie 21 dni od daty zakończenia obrad. Protokół po jego sporządzeniu pozostaje do wglądu dla członków okręgowej rady w biurze okręgowej izby.

3. Protokół przyjmuje okręgowa rada na następnym posiedzeniu.

4. Sporządzony protokół wraz z kopiami uchwał podjętych w czasie obrad powinien zostać udostępniony Naczelnej Radzie na jej wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia takiego wniosku.

§ 14. 1. Prezydium okręgowej rady działa w imieniu okręgowej rady w sprawach określonych jej uchwałą.

2. Posiedzenia prezydium okręgowej rady odbywają się w miarę potrzeby. Regulamin może przewidywać minimalną częstotliwość posiedzeń prezydium okręgowej rady.

3. Regulamin może przewidywać, iż prezydium okręgowej rady powinno być zwołane w określonym terminie na wniosek danego organu okręgowej izby lub określonej liczby członków prezydium okręgowej rady.

4. Posiedzenia prezydium okręgowej rady zwołuje przewodniczący okręgowej rady.

5. Regulamin powinien określać w jaki sposób przebiegają obrady prezydium okręgowej rady.

6. Regulamin powinien przewidywać, iż postanowienia określone w § 8, § 11, § 12 ust. 1-4 i § 13 niniejszego Regulaminu będą miały zastosowanie do prezydium okręgowej rady.

7. Regulamin może przewidywać, że uchwały i inne akty mogą być podejmowane pomiędzy posiedzeniami prezydium okręgowej rady za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz przewidywać wówczas, że głosowanie w powyższym trybie nie może być przeprowadzone, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego wykluczają możliwość powzięcia uchwały w takim trybie. Przewodniczący okręgowej rady może zarządzić w tej formie samo głosowanie nad projektem uchwały lub również dyskusję nad projektem uchwały, który ma zostać przegłosowany.

8. Jeżeli Regulamin będzie przewidywał, że okręgowa rada może procedować w trybie, o którym mowa w ust. 7, Regulamin powinien zawierać postanowienie, że okręgowa rada  określa w drodze uchwały sposób przeprowadzania dyskusji i głosowania w tym trybie.

§ 15. Przewodniczący okręgowej rady w szczególności:

1)        reprezentuje okręgową izbę;

2)        reprezentuje okręgową radę;

3)        kieruje pracami okręgowej rady i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie;

4)        przedstawia okręgowemu zjazdowi sprawozdania z działalności okręgowej rady.

§ 16. 1. Wiceprzewodniczący okręgowej rady jest zastępcą przewodniczącego okręgowej rady w ustalonym przez okręgową radę zakresie.

2. Na okres swojej nieobecności przewodniczący okręgowej rady wyznacza, który z wiceprzewodniczących będzie go zastępował.

3. W przypadku gdy wyznaczenie zastępcy przez przewodniczącego okręgowej rady jest niemożliwe albo nie zostało ono dokonane, a jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania okręgowej izby lub okręgowej rady, prezydium okręgowej rady wyznacza, który z wiceprzewodniczących będzie zastępował przewodniczącego do czasu ustania podstaw wyznaczenia zastępcy w trybie niniejszego ustępu. Posiedzenie prezydium okręgowej rady w tym celu może zostać zwołane przez wiceprzewodniczącego na wniosek co najmniej 3 członków prezydium.

§ 17. Sekretarz okręgowej rady nadzoruje wykonanie uchwał okręgowej rady i prezydium okręgowej rady.

§ 18. Skarbnik okręgowej rady odpowiada za gospodarkę finansową okręgowej izby.

§ 19. 1. Do obowiązków członka okręgowej rady należy w szczególności:

1)    uczestniczenie w posiedzeniach okręgowej rady;

2)    uczestniczenie w pracach komisji lub zespołów problemowych, których jest członkiem;

3)    składanie informacji z realizacji zadań wykonywanych w ramach działalności okręgowej rady.

2. Członek okręgowej rady bierze udział w posiedzeniach okręgowej rady wyłącznie osobiście.

§ 20. Regulamin powinien regulować szczegółowo zakres obowiązków sekretarza i skarbnika okręgowej rady i może określać bardziej szczegółowo obowiązki przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków okręgowej rady, jak również kompetencje członków prezydium okręgowej rady.

§ 21. 1. Okręgowa rada realizując swoje zadania powołuje komisje problemowe, określając ich kompetencje oraz zasady działania.

2. Okręgowa rada w zależności od potrzeb może powołać doraźne komisje problemowe oraz stałe lub doraźne zespoły problemowe.

§ 22. 1. Regulamin może przewidywać, że okręgowa rada w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji i należytej ochrony interesów zawodowych członków samorządu na terenie zakładów pracy realizuje swoje zadania przez swoich pełnomocników.

2. W takiej sytuacji Regulamin powinien określać w szczególności krąg osób, które mogą sprawować funkcję pełnomocnika, sposób wyłaniania pełnomocników, formę pełnomocnictwa i zakres jego treści, kompetencje i obowiązki pełnomocników oraz warunki i procedurę utraty mandatu przez pełnomocnika.