Zaznacz stronę

REGULAMIN NACZELNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 1. Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)        ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 916);

2)        Regulaminie wyborów do organów izb – należy przez to rozumieć Regulamin wyborów do organów izby oraz trybu odwoływania ich członków przyjęty przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych;

3)        Krajowym Zjeździe – należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;

4)        Naczelnej Radzie – należy przez to rozumieć Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;

5)        Prezydium Naczelnej Rady – należy przez to rozumieć Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;

6)        Naczelnej Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Naczelną Komisję Rewizyjną, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;

7)        Naczelnym Sądzie – należy przez to rozumieć Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;

8)        Naczelnym Rzeczniku – należy przez to rozumieć Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;

9)        Naczelnej Izbie – należy przez to rozumieć Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych;

10)    okręgowej komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć okręgową komisję rewizyjną, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

§ 3. 1. W skład Naczelnej Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący i członkowie.

2. Kadencja Naczelnej Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Naczelna Komisja Rewizyjna działa do dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranej Naczelnej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej wykonuje swoją funkcję od dnia wyboru.

§ 4. 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Naczelnej Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w terminie 30 dni od dnia wyboru.

2. Na posiedzeniu o którym mowa w ust. 1 ustala się liczbę wiceprzewodniczących Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz dokonuje się ich wyboru, a także wyboru sekretarza Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, która po zakończeniu swoich prac sporządza protokół. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach przeprowadzanych w czasie posiedzenia Naczelnej Komisji Rewizyjnej. Przepisy Rozdziału I Regulaminu wyborów do organów izb stosuje się odpowiednio. Dla ważności wyborów wymagana jest obecność w momencie głosowania co najmniej połowy członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

4. Pełnienie funkcji, o których mowa w ust. 2 ustaje wskutek odwołania przez Naczelną Komisję Rewizyjną albo rezygnacji. Odwołanie dokonywane jest w sposób przewidziany dla przeprowadzania wyborów.

§ 5. 1. Pracami Naczelnej Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności funkcję tę pełni wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.

2. W przypadku gdy wyznaczenie wiceprzewodniczącego przez Przewodniczącego jest niemożliwe, albo nie zostało ono dokonane, a jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Naczelnej Komisji Rewizyjnej, organ ten wyznacza, który z wiceprzewodniczących będzie zastępował Przewodniczącego do czasu ustania podstaw wyznaczenia zastępcy z przyczyn określonych w niniejszym ustępie. Posiedzenie Naczelnej Komisji Rewizyjnej w tym celu może zostać zwołane na wniosek co najmniej 3 członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

§ 6. 1. Posiedzenia Naczelnej Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez jej Przewodniczącego w miarę potrzeby. Przewodniczący podejmuje decyzję o terminie i miejscu posiedzeń. Naczelna Komisja Rewizyjna może sama określać terminy i miejsca swoich posiedzeń.

2. Naczelna Komisja Rewizyjna powinna być zwołana na dzień przypadający nie później niż w terminie 30 dni, lecz nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie przez co najmniej 1/3 członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

3. Zawiadomienia o terminie posiedzenia przesyła się członkowi Naczelnej Komisji Rewizyjnej na co najmniej 14 dni przed ich terminem, na adres domowy lub inny wskazany adres, w tym adres poczty elektronicznej.

4. Oprócz członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej w jej posiedzeniach mogą uczestniczyć wyłącznie goście zaproszeni przez Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej lub Naczelną Komisję Rewizyjną.

5. Z posiedzenia Naczelnej Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej lub zastępujący go wiceprzewodniczący oraz sekretarz lub członek komisji pełniący jego obowiązki w trakcie posiedzenia.

§ 7. 1. W sprawach wynikających z przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu Naczelna Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały.

2. Naczelna Komisja Rewizyjna jest władna do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy jej członków.

3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

4. Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na jego żądanie, w terminie 14 dni od jego otrzymania, uchwałę Naczelnej Komisji Rewizyjnej w celu umożliwienia realizacji przez ministra określonego w ustawie uprawnienia do zaskarżenia uchwał do Sądu Najwyższego.

5. Uchwałę Naczelnej Komisji Rewizyjnej podpisuje Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej lub wiceprzewodniczący oraz sekretarz lub zastępujący go członek Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

6. W sprawach innych niż te, o których mowa w ust. 1 Naczelna Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w określony przez siebie sposób.

§ 8. Do zakresu zadań Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej należy:

1)        reprezentowanie Komisji;

2)        opracowywanie planu pracy Komisji i czuwanie nad jego realizacją;

3)        podpisywanie korespondencji w imieniu Komisji;

4)        składanie w imieniu Komisji informacji na posiedzeniach Naczelnej Rady i sprawozdań na Krajowym Zjeździe.

§ 9. Do zakresu zadań sekretarza Naczelnej Komisji Rewizyjnej należy:

1)        sporządzanie protokołu z posiedzeń i przeprowadzanych kontroli Naczelnej Rady;

2)        przygotowywanie projektów uchwał Naczelnej Komisji Rewizyjnej;

3)        nadzór nad sprawozdawczością z działań Naczelnej Komisji Rewizyjnej;

4)        przygotowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzeni wizytacji okręgowych komisji rewizyjnych.

§ 10. Naczelna Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania poprzez:

1)        okresową, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, kontrolę finansową dokumentów bankowych i kasowych Naczelnej Izby, prawidłowego ich zatwierdzania, obiegu i księgowania;

2)        nadzór nad realizacją uchwał Krajowego Zjazdu, Naczelnej Rady i Prezydium Naczelnej Rady dotyczących spraw finansowych i gospodarczych;

3)        kontrolę poprawnego gospodarowania przez Naczelną Radę finansami i zgodność wydatków z budżetem;

4)        składanie Naczelnej Radzie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli, w tym informacji corocznych;

5)        rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z wykonania budżetu organów Naczelnej Izby;

6)        składanie Krajowemu Zjazdowi sprawozdań za okres kadencji wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Naczelnej Rady;

7)        nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych polegający na:

a) kontrolowaniu działalności okręgowych komisji rewizyjnych,

b) udzielaniu wskazówek i wytycznych;

8)        informowaniu okręgowego zjazdu pielęgniarek i położnych o wynikach przeprowadzonych kontroli działalności okręgowych komisji rewizyjnych; Naczelna Komisja Rewizyjna wyznacza w drodze uchwały spośród swoich członków osoby, które będą przedstawiać informacje na okręgowym zjeździe pielęgniarek i położnych.

§ 11. 1. Kontrola Naczelnej Rady przeprowadzana jest na podstawie uchwały Naczelnej Komisji Rewizyjnej określającej datę i zakres kontroli.

2. Naczelna Komisja Rewizyjna zawiadamia Naczelną Radę o terminie kontroli z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, podając zakres kontroli.

3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się w przypadku kontroli stanu kasy Naczelnej Izby.

4. Z każdej kontroli Komisja sporządza protokół wraz z wnioskami i ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia kontroli. W protokole Komisji winny być zawarte wyłącznie stwierdzone fakty i ustalenia poparte dokumentami. Protokół podpisują członkowie zespołu kontrolującego. Zalecenia pokontrolne są podejmowane w formie uchwały.

5. Komisja przedkłada protokół pokontrolny wraz z zaleceniami Prezesowi Naczelnej Rady, któremu w terminie 14 dni przysługuje prawo do złożenia wyjaśnień pokontrolnych i wniosków o uzupełnienie kontroli. Komisja ma obowiązek ustosunkowania się do wyjaśnień i wniosków w terminie jednego miesiąca. Zmiana treści zaleceń pokontrolnych dokonywana jest w formie uchwały.

6. Po wyczerpaniu procedury, o której mowa w ust. 4 i 5 Przewodniczący Komisji przedstawia ostateczną wersję protokołu pokontrolnego oraz zaleceń pokontrolnych na najbliższym posiedzeniu Naczelnej Rady.

§ 12. 1. Pracownicy biura Naczelnej Izby, członkowie Prezydium Naczelnej Rady, przewodniczący komisji i zespołów problemowych powołanych przez Naczelną Radę udzielają Naczelnej Komisji Rewizyjnej, na jej żądanie, ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach finansowych i gospodarczych będących przedmiotem kontroli.

2.    Komisja przeprowadza kontrolę dokumentów określonych w § 10 pkt 1 w obecności członka Prezydium Naczelnej Rady lub pracownika biura Naczelnej Izby odpowiedzialnego za przekazywanie tych dokumentów. Sporządzenie kopii dokumentów zawierających dane osobowe nie jest dopuszczalne. Fakt sporządzenia kopii dokumentu winien być zaznaczony w protokole pokontrolnym.

3.    Naczelny Sąd i Naczelny Rzecznik udzielają na żądanie Naczelnej Komisji Rewizyjnej wyjaśnień w sprawach dotyczących realizacji budżetu tych organów.

§ 13. 1. Naczelna Komisja Rewizyjna w drodze uchwały ustala roczny plan wizytacji okręgowych komisji rewizyjnych. Uchwała powinna określać datę wizytacji poszczególnych okręgowych komisji rewizyjnych oraz składy zespołów kontrolujących.

2. Zespół kontrolujący składa się z Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej lub wiceprzewodniczącego oraz co najmniej jednego członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

3. Wizytacje mogą być przeprowadzane również poza planem wizytacji. Ustęp 1 stosuje się odpowiednio.

4. Członkowie okręgowych komisji rewizyjnych udzielają członkom zespołów kontrolujących, na ich żądanie, ustnych lub pisemnych wyjaśnień oraz udostępniają wszelką dokumentację będącą w posiadaniu okręgowej komisji rewizyjnej w związku z wykonywaniem przez nią zadań określonych w ustawie. Członkowie zespołu kontrolującego mogą sporządzać kopie udostępnionych dokumentów. Fakt sporządzenia kopii winien być zaznaczony w protokole pokontrolnym.

5. Z każdej wizytacji zespół kontrolujący sporządza protokół wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia kontroli. Protokół zostaje przyjęty poprzez jego podpisanie przez członków zespołu kontrolującego.

6. Naczelna Komisja Rewizyjna może zwrócić się do okręgowej komisji rewizyjnej o wyjaśnienie odnośnie okoliczności wskazanych w protokole pokontrolnym, a także realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 14. 1. Naczelna Komisja Rewizyjna może zwrócić się w każdym czasie do okręgowej komisji rewizyjnej o wyjaśnienie okoliczności związanych z jej funkcjonowaniem oraz realizacją zadań określonych w ustawie, a także o przesłanie kopii określonego dokumentu będącą w posiadaniu okręgowej komisji rewizyjnej w związku z wykonywaniem przez nią zadań określonych w ustawie.

2. Naczelna Komisji Rewizyjna może udzielać okręgowej komisji rewizyjnej wiążących wskazówek i wytycznych związanych z jej funkcjonowaniem oraz realizacją zadań określonych w ustawie.

§ 15. 1. Obsługę biurową, finansową i prawną Naczelnej Komisji Rewizyjnej zapewnia biuro Naczelnej Izby.

2. Naczelna Komisja Rewizyjna w celu realizacji swoich zadań określonych w ustawie może powoływać biegłych z zakresu danej specjalności.