Zaznacz stronę

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA

z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne

Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§  1.

1. Specjalizacje dla pielęgniarek mogą być prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa:

1)  anestezjologicznego i intensywnej opieki;

2)  chirurgicznego;

3)  geriatrycznego;

4)  internistycznego;

5)  onkologicznego;

6)  operacyjnego;

7)  opieki długoterminowej;

8)  opieki paliatywnej;

9)  pediatrycznego;

10)  psychiatrycznego;

11)  ratunkowego;

12)  rodzinnego.

2. Specjalizacja dla pielęgniarek może być prowadzona w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – w ochronie zdrowia pracujących.

3. Specjalizacja dla położnych może być prowadzona w dziedzinach pielęgniarstwa:

1)  ginekologiczno-położniczego;

2)  rodzinnego.

4. Specjalizacja dla pielęgniarek i położnych może być prowadzona w dziedzinie pielęgniarstwa:

1)  epidemiologicznego;

2)  neonatologicznego.

§  2.

1. Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek mogą być prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa:

1)  anestezjologicznego i intensywnej opieki;

2)  chirurgicznego;

3)  diabetologicznego;

4)  geriatrycznego;

5)  internistycznego;

6)  kardiologicznego;

7)  nefrologicznego z dializoterapią;

8)  neonatologicznego;

9)  neurologicznego;

10)  onkologicznego;

11)  operacyjnego;

12)  opieki długoterminowej;

13)  opieki paliatywnej;

14)  pediatrycznego;

15)  psychiatrycznego;

16)  ratunkowego;

17)  rodzinnego;

18)  środowiska nauczania i wychowania;

19)  transplantacyjnego.

2. Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek może być prowadzony w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – w ochronie zdrowia pracujących.

3. Kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą być prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa:

1)  anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii;

2)  operacyjnego;

3)  rodzinnego.

4. Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych może być prowadzony w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2015 r. 2

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 oraz z 2007 r. Nr 102, poz. 708), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 940, 1245 i 1287).