Zaznacz stronę

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA

z dnia 4 lutego 2013 r.

w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456) zarządza się, co następuje:

§  1. Określa się wzór:

1)  dokumentu „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)  dokumentu „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej”, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§  2. Dotychczasowe wzory zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzory zaświadczeń o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzoru zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. Nr 97, poz. 1137), mogą być wykorzystywane do wyczerpania zasobu wydrukowanych zaświadczeń, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzoru zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. Nr 97, poz. 1137), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456).