Zaznacz stronę

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA

z dnia 2 maja 2012 r.

w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038) zarządza się, co następuje:

§  1.

1. Dane, o których mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, zwanej dalej „ustawą”, są gromadzone w systemie teleinformatycznym, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)).

2. Dane, o których mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, wprowadza się do rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych, zwanego dalej „rejestrem”, niezwłocznie po otrzymaniu od przewodniczącego sądu pielęgniarek i położnych odpisu prawomocnego orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych o ukaraniu.

§  2. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych o ukaraniu przewodniczący tego sądu doręcza przewodniczącemu właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

§  3. Wykonanie kary nałożonej prawomocnym orzeczeniem sądu pielęgniarek i położnych obejmuje, w każdym przypadku, dołączenie odpisu prawomocnego orzeczenia do akt osobowych pielęgniarki lub położnej oraz umieszczenie wzmianki o ukaraniu w okręgowym rejestrze pielęgniarek i położnych, w przypadku kar, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 6-8 ustawy.

§  4.

1. Wykonanie kary pieniężnej następuje poprzez wezwanie ukaranej pielęgniarki lub położnej do zapłaty tej kary określonej w prawomocnym orzeczeniu sądu pielęgniarek i położnych na wskazany w wezwaniu rachunek bankowy podmiotu, na rzecz którego karę tę orzeczono.

2. Wezwania, o którym mowa w ust. 1, dokonuje właściwa ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgowa rada pielęgniarek i położnych. Przewodniczący okręgowej rady pielęgniarek i położnych przesyła wezwanie i odpis prawomocnego orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych podmiotowi, na rzecz którego orzeczona została kara pieniężna.

§  5. W razie orzeczenia kary:

1)  zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych,

2)  ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu,

3)  zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

4)  pozbawienia prawa wykonywania zawodu

–  przewodniczący okręgowej rady pielęgniarek i położnych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego orzeczenia, przesyła wszystkim podmiotom leczniczym, w których ukarana pielęgniarka lub położna udziela świadczeń zdrowotnych, informację o ukaraniu jedną z kar określonych w pkt 1-4.

§  6.

1. W razie orzeczenia kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu, właściwa ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgowa rada pielęgniarek i położnych wzywa ukaraną pielęgniarkę lub położną do złożenia dokumentu prawa wykonywania zawodu.

2. Wykonanie kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu polega na złożeniu dokumentu prawa wykonywania zawodu we właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu przez ukaraną pielęgniarkę lub położną okręgowej izbie pielęgniarek i położnych na okres biegu tej kary.

3. Przesyłając przewodniczącemu właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych odpis prawomocnego orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych, w którym orzeczono karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu, przewodniczący tego sądu podaje na podstawie treści orzeczenia datę początkową, od której należy liczyć okres wykonywania tej kary.

§  7. Wykonanie kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu wykonuje się przez skreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę pielęgniarek i położnych oraz wezwanie ukaranej pielęgniarki lub położnej do złożenia w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych dokumentu prawa wykonywania zawodu.

§  8. Z chwilą zatarcia kary nałożonej prawomocnym orzeczeniem sądu pielęgniarek i położnych usuwa się z akt osobowych dokumenty dotyczące ukarania, a w przypadku kar, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 6-8 ustawy, wykreśla się także wzmiankę o ukaraniu w okręgowym rejestrze pielęgniarek i położnych.

§  9. W przypadku orzeczenia przez sąd pielęgniarek i położnych opublikowania orzeczenia o ukaraniu w biuletynie okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której obwiniona jest członkiem, lub w przypadku złożenia przez uniewinnioną wniosku, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, przewodniczący sądu pielęgniarek i położnych wydaje zarządzenie o przekazaniu przewodniczącemu właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych orzeczenia do opublikowania, z wyłączeniem danych osobowych pokrzywdzonego.

§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

error

Podziel się informacją z znajomymi