Zaznacz stronę

SAMORZĄD

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Samorząd pielęgniarek i położnych

Samorząd pielęgniarek i położnych powstał w celu reprezentowania osób wykonujących zawód pielęgniarki i zawód położnej oraz sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa.

Szczegółowe zadania:
 1. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów;
 2. ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem;
 3. ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy;
 4. współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;
 5. integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;
 6. obrona godności zawodowej;
 7. reprezentowanie i ochrona zawodów;
 8. zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;
 9. edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

Członkowstwo w samorządzie

Samorząd pielęgniarek i położnych liczy ponad 338 tys. członków, w tym: 299 tys. pielęgniarek i 39 tys. położnych.

Członkami samorządu są pielęgniarki i położne, które mają stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu i są wpisane do rejestru prowadzonego przez okręgową radę, właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu. Przynależność do samorządu jest obowiązkowa.

Kto jest członkiem samorządu:
 1. Członkami samorządu są pielęgniarki i położne, które mają stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu i są wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę.
 2. Pielęgniarka i położna stają się członkami samorządu z dniem wpisania do rejestru,
 3. Pielęgniarka i położna przestają być członkami samorządu z dniem wykreślenia z rejestru,
 4. W razie zgłoszenia zamiaru wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej okręgowych izb pielęgniarka i położna są obowiązane dokonać wyboru okręgowej izby, której będą członkami.
 5. W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby, a także w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli w wyniku tego miałoby dojść do zmiany dotychczasowej okręgowej izby, pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie ich z rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chcą zostać członkami.
 6. Po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru z dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarka i położna składają wniosek o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby.
 7. W przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacją o miejscu wykonywania zawodu.
Składka członkowska:

Składka wraca do pielęgniarki, położnej, pielęgniarza, położnego w formie:

 • dofinansowania do szkoleń,
 • finansowania w całości kształcenia podyplomowego,
 • zapomogi losowe,
 • zasiłki z tytułu odejścia na emeryturę,
 • organizacji bezpłatnych konferencji, spotkań członków samorządu, warsztatów,
 • pomoc prawna,
 • grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • pomoc merytoryczna,
 • działalność wydawnicza (biuletyn, informator, itp.),
 • prenumerata czasopism zawodowych.

Prawa członków samorządu

Członkowie samorządu mogą wybierać i być wybierani do organów izb. Mogą korzystać z pomocy izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomocy prawnej, ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu oraz innych świadczeń w zakresie działalności samopomocowej.

Czynne prawo wyborcze

przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:

1)      wobec których orzeczono zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 5 lub zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 7 lub

2)      wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu.

Bierne prawo wyborcze

przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:

1)      zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej lub

2)      wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu, lub

3)      skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub

4)      ukaranych jedną z kar wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 2–8

– do czasu upływu terminu zatarcia kary lub upływu terminu, na który został orzeczony środek zabezpieczający.

Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom izb, którzy za okres co najmniej jednego roku w okresie ostatnich pięciu lat przed wyborami nie wykonali obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki.

Obowiązki członków samorządu

Członkowie samorządu obowiązani są postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe; przestrzegać uchwał organów izb, regularnie opłacać składkę członkowską oraz aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych.

 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP) oraz 45 okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

Organami NIPiP są: Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz  Naczelna Komisja Rewizyjna.

Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Najwyższym organem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych jest Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Krajowy Zjazd zwoływany jest przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, co 4 lata; biorą w nim udział delegaci wybrani na okręgowych zjazdach pielęgniarek i położnych.

Okręgowe izby pielęgniarek i położnych

Okręgową izbę tworzą pielęgniarki i położne wpisane do rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez okręgową radę.

Obszar działania poszczególnych okręgowych izb, ich liczbę i siedziby ustala Naczelna Rada na wniosek właściwych okręgowych zjazdów.

Organami OIPiP są: okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych, okręgowa rada pielęgniarek i położnych, okręgowy sąd pielęgniarek i położnych, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej oraz okręgowa komisja rewizyjna. 

Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

OZPiP jest najwyższą władzą okręgowej izby.