Menu

Samorząd

 

O nas

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP) jest jednostką organizacyjną samorządu pielęgniarek i położnych posiadającą osobowość prawną. NIPIP wraz z okręgowymi izbami pielęgniarek i położnych reprezentuje osoby wykonujące zawód pielęgniarki lub położnej, by jak najlepiej dbać o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze tej grupy. W zakresie zainteresowań NIPiP leży także troska o system kształcenia i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej.

Zadaniem NIPiP jest czuwanie nad poszanowaniem prawa samorządowego, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. NIPiP informuje o kierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawia zajmowane stanowisko w wybranych sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

Organami samorządu są: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelna Komisja Rewizyjna i odpowiednio: okręgowe rady pielęgniarek i położnych, okręgowy sąd pielęgniarek i położnych, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej, okręgowa komisja rewizyjna.

Samorząd pielęgniarek i położnych powstał na mocy ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 o samorządzie pielęgniarek i położnych. Nadrzędnym celem samorządu jest sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, budowanie w społeczeństwie przekonania o roli i ważnym znaczeniu zawodu pielęgniarki i położnej dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Kolejnym obszarem działań są zagadnienia związane z wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej, w tym opiniowanie aktów prawa w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej, standardami kwalifikacji i praktyki zawodowej, poziomem usług zdrowotnych, etyką zawodową i kształtowaniem wizerunku pielęgniarki i położnej. Samorząd pragnie integrować środowiska pielęgniarek i położnych, a także promować zdrowie i edukację zdrowotną.