Zaznacz stronę

Naczelna Komisja Rewizyjna

Kamilla Gólcz – Przewodnicząca Naczelnej Komisji Rewizyjnej VII Kadencji

Naczelna Komisja Rewizyjna jest organem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Pracami Naczelnej Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodnicząca.

Do zakresu czynności Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej należy:

 • reprezentowanie Komisji;
 • zwoływanie posiedzeń Komisji;
 • opracowywanie planu pracy Komisji i czuwanie nad jego realizacją;
 • podpisywanie korespondencji w imieniu Komisji;
 • składanie w imieniu Komisji informacji na posiedzeniach Naczelnej Rady i sprawozdań na Krajowym Zjeździe.

Naczelna Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania w szczególności poprzez:

 • okresową, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, kontrolę dokumentów finansowych, bankowych i kasowych Naczelnej Izby, prawidłowego ich zatwierdzania, obiegu i księgowania;
 • nadzór nad realizacją uchwał Krajowego Zjazdu, Naczelnej Rady i jej Prezydium, dotyczących spraw finansowych i gospodarczych;
 • kontrolę działalności finansowej i gospodarczej Naczelnej Rady, przedstawienie Krajowemu Zjazdowi sprawozdania wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Naczelnej Rady;
 • przedstawienie Naczelnej Radzie okresowych informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z wykonania budżetu organów Naczelnej Izby;
 • kontrolę prawidłowości gospodarowania finansami i zgodność wydatków z budżetem i uchwałami Naczelnej Rady, Prezydium Naczelnej Rady;
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych, polegającą kontrolowaniu działalności okręgowych komisji rewizyjnych;
 • udzielanie wskazówek, wytycznych, wyjaśnień i zaleceń do wykonania przez OKR wizytacji.

Obsługa kancelaryjna finansowa i prawna Naczelnej Komisji Rewizyjnej realizowana jest przez biuro Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Kontakt:

Asystent w kancelarii NKR – mgr Marzena Mazurek
tel. 22-327-61-75 | e-mail: m.mazurek@nipip.pl

Członkowie Naczelnej Komisji Rewizyjnej
 • Adamczyk Ewa
 • Arendarczuk Jolanta
 • Grabowska Krystyna
 • Jakubowska Urszula
 • Kowalska Monika
 • Maliszewska Regina
 • Nawrocki Marcin
 • Serzysko Bogusława
 • Sobania Małgorzata
 • Zborowska Agnieszka