Menu

NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

Naczelna Rada wybiera spośród siebie Prezydium. Zaś Prezydium Naczelnej Rady stanowią: Prezes, wybrani przez Naczelną Radę wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.

Naczelna Rada kieruje działalnością samorządu w czasie pomiędzy Krajowymi Zjazdami. Do jej podstawowych obowiązków należy:

 • wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu
 • analizowanie i opiniowanie kierunków rozwoju ochrony zdrowia ludności
 • przygotowanie wniosków dotyczących zasad etyki zawodowej
 • ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy
 • określanie zasady wykonywania obowiązku dotyczącego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne
 • reprezentowanie samorządu, w tym w ustalaniu warunków umów związanych z przekazywaniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia środków finansowych na realizację zadań określonych w art. 91 ust. 1
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał okręgowych rad
 • uchwalanie budżetu organów Naczelnej Izby
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do samorządu niezastrzeżonych dla innych organów
 • ustalenie wzorów pieczęci organów samorządu
 • prowadzenie Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej oraz zawodów medycznych
 • prowadzenie rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych
 • ustalanie obszaru działania poszczególnych okręgowych izb, ich liczbę i siedziby na wniosek właściwych okręgowych zjazdów

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa, w drodze uchwały, wzór uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki i położnej oraz zasady jego używania, mając na uwadze tradycję i historyczne uwarunkowania obu zawodów.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa, w drodze uchwały, ramowy program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia, mając na uwadze konieczność odnowienia wiedzy i umiejętności praktycznych przez pielęgniarki i położne powracające do wykonywania zawodu oraz czas, w którym pielęgniarka i położna nie wykonywały zawodu.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa  w drodze uchwały, wzór zaświadczeń, stwierdzających, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz wzór zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej ;

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych prowadzi  Rejestr Organizatorów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w przypadku okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz utworzonych przez nie spółek prawa handlowego, w których posiadają one udziały lub akcje, lub innych utworzonych przez nie podmiotów

Ponadto okręgowe rady pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych informują, w trybie ostrzeżenia w systemie IMI, odpowiednie władze lub organizacje pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej o pielęgniarce lub położnej, wobec których:

1) okręgowa rada pielęgniarek i położnych albo Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podjęła uchwałę o:

a) zawieszeniu prawa wykonywania zawodu,

b) ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych,

2) sąd pielęgniarek i położnych wydał orzeczenie, w którym:

a) ograniczył zakres czynności w wykonywaniu zawodu,

b) zawiesił prawo wykonywania zawodu,

c) pozbawił prawa wykonywania zawodu,

3) sąd powszechny orzekł zakaz wykonywania zawodu,

4) sąd powszechny albo prokurator tytułem środka zapobiegawczego zastosował zawieszenie w wykonywaniu zawodu

– w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się uchwały, orzeczenia lub postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego

Okręgowe rady pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek niezwłocznie informują odpowiednie władze lub organizacje pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej o wygaśnięciu ww. sankcji, oraz o wszelkich decyzjach wpływających na zmianę terminu ich wygaśnięcia.

Okręgowe rady pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych informują odpowiednie władze lub organizacje pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, w trybie ostrzeżenia w systemie IMI, o tożsamości pielęgniarki lub położnej, które w postępowaniu o uznanie kwalifikacji posłużyły się podrobionymi lub przerobionymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji zawodowych, w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądowego w tej sprawie.

Okręgowe rady pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych niezwłocznie informują na piśmie pielęgniarkę lub położną, których dotyczą ostrzeżenia, o ich przekazaniu odpowiednim władzom lub organizacjom pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej za pośrednictwem systemu IMI oraz o możliwości złożenia wniosku o ich sprostowanie albo usunięcie.

Skład Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Członkowie Naczelnej Rady wybrani przez VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych:
 1. Adamek Danuta, Kraków
 2. Bednarek Urszula, Nowy Sącz
 3. Borchulska Iwona, Katowice
 4. Czech Tomasz, Częstochowa
 5. Czepczarz Jarosław, Opole
 6. Dróżdż – Kubicka Elżbieta, Warszawa
 7. Frymorgen Barbara, Bielsko-Biała
 8. Gawłowski Jacek, Kielce
 9. Głowacka Mariola, Płock
 10. Grabowska Maria, Katowice
 11. Irzykowski Sebastian, Słupsk
 12. Kachaniuk Jan, Lublin
 13. Kacprzak Iwona, Olsztyn
 14. Kaczmarek Tomasz, Poznań
 15. Król Anna Maria, Szczecin
 16. Kuziara Teresa, Rzeszów
 17. Łodzińska Mariola, Radom
 18. Matusiak Maria, Szczecin
 19. Molka Ewa, Katowice
 20. Olejnik Beata, Białystok
 21. Ptok Krystyna, Katowice
 22. Raj Anna, Gdańsk
 23. Stanikowska Alicja, Poznań
 24. Sworacki Rafał, Leszno
 25. Tetłak Bernadeta, Bielsko-Biała
 26. Walewander Joanna, Zamość
 27. Zielonka Wiesław, Wrocław
 28. Adamczyk-Wiśniewska Danuta, Gdańsk
 29. Janiuk Ewa, Opole
 30. Żółkiewska Beata, Chełm
Wykaz członków wybranych na okręgowych zjazdach pielęgniarek i położnych na przewodniczących rad okręgowych:
 1. Agnieszka Kałużna, Łódź
 2. Andrzej Tytuła, Lublin
 3. Anita Drążek, Rzeszów
 4. Anna Augustyniak, Sieradz
 5. Anna Gryniewicz, Suwałki
 6. Anna Janik, Katowice
 7. Anna Szafran, Wrocław
 8. Anna Czarnecka, Gdańsk
 9. Barbara Płaza, Częstochowa
 10. Bożena Grodny-Wilk, Tarnów
 11. Bożena Wojcikiewicz, Koszalin
 12. Cecylia Dolińska, Białystok
 13. Danuta Kusiak, Zamość
 14. Elżbieta Grygorowicz, Słupsk
 15. Elżbieta Celmer vel Domańska, Biała Podlaska
 16. Elżbieta Lewandowska, Przeworsk
 17. Anna Dudzińska, Warszawa
 18. Elżbieta Pleczyńska, Płock
 19. Elżbieta Słojewska – Poznańska, Jelenia Góra
 20. Ewa Mikołajczyk, Kielce
 21. Gabriela Hofman, Szczecin
 22. Halina Nowik, Elbląg
 23. Halina Zarotyńska, Nowy Sącz
 24. Hanna Sposób, Siedlce
 25. Izabela Metelska, Łomża
 26. Janusz Grzegorczyk, Ostrołęka
 27. Katarzyna Florek, Bydgoszcz
 28. Małgorzata Sokulska, Radom
 29. Małgorzata Szwed, Bielsko-Biała
 30. Małgorzata Tokarska, Ciechanów
 31. Małgorzata Zawirowska, Włocławek
 32. Marcin Michlewicz, Piła
 33. Marek Przybył, Kalisz
 34. Maria Danielewicz, Olsztyn
 35. Maria Pałeczka, Wałbrzych
 36. Marta Powchowicz, Gorzów Wielkopolski
 37. Renata Michalska, Krosno
 38. Sabina Wiatkowska, Opole
 39. Tadeusz Wadas, Kraków
 40. Teodor Murawa, Leszno
 41. Teresa Kruczkowska Poznań
 42. Tomasz Krzysztyniak, Toruń
 43. Weronika Rozenberger, Zielona Góra
 44. Izabella Chałaj, Chełm
 45. Wiesława Welke, Konin

Skład Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

 

ZOFIA MAŁAS
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
SEBASTIAN IRZYKOWSKI
Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
MARIOLA ŁODZIŃSKA
Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
EWA JANIUK
Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
JOANNA WALEWANDER
Sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
DANUTA ADAMEK
Skarbnik Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
TOMASZ KRZYSZTYNIAK
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
JACEK GAWŁOWSKI
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
TERESA KUZIARA
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
MARIOLA GŁOWACKA
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
TOMASZ KACZMAREK
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
ANDRZEJ TYTUŁA
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
AGNIESZKA KAŁUŻNA
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
SABINA WIATKOWSKA
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
WIESŁAWA WELKE
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
ANNA CZARNECKA
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
MAŁGORZATA ZAWIROWSKA
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych