Zaznacz stronę

Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych

Beata Rozner – Przewodnicząca Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Polożnych VII Kadencji

Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych jest organem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych i rozpoznaje sprawy z zakresu:

 • odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych, tj. rozpoznaje:
 • odwołania od orzeczeń okręgowych sądów,
 • orzeka jako I instancja w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków Naczelnej Rady, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sadu, Naczelnego Rzecznika i jego zastępców a także członków okręgowych sadów, okręgowych rzeczników i ich zastępców.
 • orzeka jako II instancja w sprawach odwoławczych w I instancji
 • składa Naczelnej Radzie okresowe sprawozdanie o pracy Naczelnego i okręgowych sądów,
 • składa Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie kadencyjne.

Do zadań Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych należy:

 • orzekanie w I instancji w składzie trzyosobowym w sprawach przeciwko osobom pełniącym funkcję w organach, o których mowa w art.6 ust 1 pkt 2-5 i w art. 7 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych oraz przeciwko zastępcom okręgowego rzecznika i zastępcom Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
 • orzekanie w II instancji w składzie pięcioosobowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
 • rozpoznanie spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej,
 • rozpoznanie odwołań od orzeczeń wydanych przez sąd w I instancji,
 • rozpoznanie zażaleń w przypadkach przewidzianych w ustawie,
 • organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych dla składów okręgowych sądów,
 • Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe sądy pielęgniarek i położnych rozpatrują sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych tj. za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Pielęgniarki i położne ponoszą odpowiedzialność za cały zakres działalności zawodowej, w tym także za sferę relacji pielęgniarka – pacjent – członkowie zespołu terapeutycznego. Pielęgniarki i położne podlegają regułom prawnym i moralnym funkcjonującym w społeczeństwie, na zasadzie powszechności, a za swoją działalność ponoszą odpowiedzialność prawną, karną, cywilną, dyscyplinarną i administracyjną.

Kancelaria Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych czynna w dniach: wtorek-czwartek od 8.00 do 15.00;

Specjalista w NSPiP – mgr Mariola Kler
tel. 22-327-61-77 | e-mail: nspip@nipip.pl

Członkowie Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych
 • Błaszkowska Aneta
 • Chmielarz Ewa
 • Fichtner-Jeruzel Franciszka Teresa
 • Goldmann Monika
 • Góralska Beata
 • Kaczmarek Anna
 • Kałasz Jadwiga
 • Klimaszewska Krystyna
 • Krokocka Elżbieta
 • Kuźmiński Sebastian
 • Łysak Jolanta
 • Malinowska Barbara
 • Mazur Elżbieta
 • Madej Ewa
 • Nowak Agnieszka
 • Przybek-Mita Joanna
 • Ślęzak Jan
 • Tymińska Katarzyna