Menu

REGULAMIN przyznawania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1
Regulamin określa procedurę i zasady oceny wniosków o przyznanie patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej

 

Rozdział 2
Zasady przyznawania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej
§ 2
1. Patronat honorowy Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udział Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej stanowią szczególnego rodzaju wyróżnienie dla przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z:
– promocją samorządu pielęgniarek i położnych,
– promocją zawodów pielęgniarek i położnych,
– edukacją zdrowotną,
-opieką zdrowotną.
§ 3
 1. Patronat honorowy Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udział Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej może być przyznany przedsięwzięciu, które:
  1. ma zasięg, rangę lub znaczenie regionalne, ponadregionalne, ogólnopolskie lub międzynarodowe;
  2. ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla strategii samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych,
  3. ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla rozwoju zawodów pielęgniarki i położnej oraz pozycji tych zawodów w systemie opieki zdrowotnej i w społeczeństwie.
 2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

§ 4

 1. Decyzję o przyznaniu patronatu honorowego Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnejpodejmuje Prezydium NRPiP.
 2. Decyzję o przyznaniu patronatu Prezesa NRPiP lub udziale Prezesa w komitetach honorowych podejmuje Prezes NRPiP.
§ 5

Przyznanie przez Prezydium NRPiP patronatu honorowego lub przyjęcie przez Prezesa NRPiP patronatu honorowego lub udziału w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych dla organizatora.

§6

Informacja o przyjęciu przez Prezesa NRPiP patronatu honorowego, przyznaniu przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium patronatu honorowego lub wyrażeniu zgody na udział Prezesa NRPiP w komitetach honorowych, oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej jest zamieszczana na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych www.nipip.pl

 

Rozdział 3
Procedura przyznawania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej
§ 7

Wniosek o przyznanie patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udział Prezesa NRPiP w komitecie honorowym oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej:

 1. Organizator składa do biura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 2. wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: www.nipip.pl .
 3. Organizator jest zobowiązany dołączyć do wniosku:
  1. szczegółowy program organizowanego przedsięwzięcia;
  2. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny organizatora i wskazującego osoby uprawnione do jego reprezentowania;
 4. Wniosek wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 3, powinien być przesłany na adres:
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78 lok.10
02-757 Warszawa
lub złożony w Kancelarii Ogólnej NIPiP nie później niż na 60 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia lub wydarzenia.
§ 8

Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w § 7 ust. 1 i 3 lub złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

§ 9
 1. Wniosek o przyznanie honorowego patronatu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej pod kątem zasadności przedkłada się Prezydium NRPiP lub w uzasadnionych przypadkach Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych.
 2. Wniosek o przyznanie honorowego patronatu Prezesa NRPiP lub udziału w komitetach honorowych przedkłada się do decyzji Prezesa.
 3. Osoba przygotowująca materiał dla Prezesa NRPiP lub Prezydium może zwrócić się o wydanie opinii w sprawie zasadności wniosku o przyznanie patronatu lub udziału Prezesa NRPiP w komitecie honorowym przedsięwzięcia do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej NRPiP (lub innych zewnętrznych organizacji) działających w obszarze zawodów pielęgniarki i położnej, jak również do Organizatora przedsięwzięcia w celu uzyskania dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień.
 4. O przyznaniu albo odmowie przyznania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub uczestnictwa Prezesa NRPiP w komitecie honorowym oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej , Organizator przedsięwzięcia powiadomiony zostanie, w ciągu 10 dni po podjęciu decyzji.
Rozdział 4
Warunki związane z realizacją patronatu honorowego lub udziałem Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej
§ 10
 1. Organizator przedsięwzięcia, które Prezes NRPiP lub Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych objęła patronatem honorowym, patronatem medialnym Magazynu Pielęgniarki i Położnej, lub w którym Prezes przyjął udział w komitecie informuje współorganizatorów oraz uczestników o przyznanym patronacie.
 2. W przypadku objęcia przez Prezesa NRPiP lub Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych patronatem honorowym, patronatem medialnym Magazynu Pielęgniarki i Położnej lub udziale Prezesa NRPiP w komitetach honorowych, organizator będzie miał prawo do rozpowszechniania Logo Naczelnej Izby Pielegniarek i Położnych w zakresie danego przedsięwzięcia, po uzyskaniu każdorazowo od Izby akceptacji sposobu odwzorowania Logo, w tym jego zgodności ze wzorem. Akceptacja Izby musi być wydana na piśmie.
 3. Organizator umieszcza informacje o przyznanym patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz przekazuje Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych pulę zaproszeń do bezkosztowego udziałuw przedsięwzięciu.
 4. Objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym, patronatem medialnym Magazynu Pielęgniarki i Położnej lub udział Prezesa NRPiP w komitecie honorowym wiąże się z obowiązkiem przedłożenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium sprawozdania organizatora z przebiegu przedsięwzięcia w formie pisemnej do którego należy dołączyć 2 egzemplarze wszystkich opracowanych przez organizatora materiałów edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych, informujących o przyznanym wyróżnieniu.
 5. Sprawozdanie wraz załączonymi materiałami określonymi w ust. 3, powinno zostać przesłane w terminie 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia na adres wskazany w § 7 ust.4 lub zostać złożone w Kancelarii Ogólnej NIPiP.
Rozdział 5
Odebranie patronatu honorowego, patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej lub rezygnacja Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z udziału w komitecie honorowym
§ 11
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes NRPiP, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium może odebrać przyznany patronat honorowy, patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej lub wycofać swój udział w komitecie honorowym.
 2. O odebraniu patronatu honorowego, patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej Organizator przedsięwzięcia jest informowany w formie pisemnej.
§ 12
Odebranie patronatu honorowego patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej, lub rezygnacja Prezesa NRPiP z udziału w komitecie honorowym zobowiązuje organizatora do bezzwłocznego usunięcia informacji o przyznanym patronacie ze wszystkich materiałów promocyjnych, informacyjnych i innych związanych z realizacją przedsięwzięcia.
WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZESA NRPiP, NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, MEDIALNYM MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, LUB UDZIAŁ PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KOMITETACH HONOROWYCH

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZESA NRPiP,  NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH,
 MEDIALNYM MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, 
LUB UDZIAŁ PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W KOMITETACH HONOROWYCH W 2016 ROKU

Lp.

Nazwa udzielonego patronatu

Nazwa wydarzenia

Data wydarzenia

Organizator

Miejsce

1.

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Konferencje: Położna w edukacji przyszłych rodziców. Zadania-samodzielność- odpowiedzialność.

Luty – marzec 2016r.

Procter & Gamble DS. Polska S.A

Warszawa, Katowice,

Poznań,

Gdańsk, Wrocław

2.

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Kampania społeczna dla kobiet w ciąży „Jestem w drodze” (wzbudzanie życzliwości w stosunku do kobiet w ciąży)

1.01.2016.- 31.01.2016r.

Fundacja „Jestem w drodze”

Cały kraj

3.

Patronat honorowy NRPiP

VII Konferencja Naukowo—szkoleniowa PTPR pt. Bezpiecznie do celu…Ewakuacja i transport w ratownictwie.

5-7 kwietnia 2016r.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego

Strzelinek k/ Słupska

4.

Patronat honorowy NRPiP

IX Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie- dziecko! Profilaktyka krzywdzenia dzieci”

8 kwietnia 2016r.

Fundacja Dzieci Niczyje

Warszawa

WUM

5.

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Cykl 6 warsztatów 1-dniowych pt.„Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla pielęgniarek i położnych w 6 odsłonach”

Od 3 marca do października br.

Razem łatwiej s.c.

Magdalena Grzegorzewska, Tomasz Grzegorzewski

6

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

VI Krajowa Konferencja Pielęgniarek Medycyny Pracy „Kształtowanie Zdrowia Pracujących – udział pielęgniarek”

27-29 kwietnia 2016r.

Okręgowa Izba pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Gdańsk

7.

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Analiza przypadków w pielęgniarstwie

18 listopada 2016r

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Łódź

8

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Narzędzia i techniki pracy w opiece nad niepełnosprawnym ruchowo.

21 października 2016 r

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Białystok

9

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy

24 września 2016r.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Warszawa

10.

Patronat honorowy NRPiP,

IV Konferencja szkoleniowa  „Człowiek w zdrowiu i chorobie” – wyzwania promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

16 września 2016r.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. zo.o.

Siedlce

11.

Patronat honorowy NRPiP,

Konferencja z cyklu: Pielęgniarstwo a rynek pracy

Pt. Nauki o zdrowiu- kierunki zmian i perspektywy rozwoju

23 listopada 2016r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Instytut Nauk o Zdrowiu

Płock

12

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

24 bezpłatne regionalne warsztaty dla piel i położnych oraz sesje naukowe w wybranych kongresach naukowych w 2017 i 2018r.

Od III kwartału 2016- IV kw. 2018r.

OCI Sp. z o.o.

Cały kraj

13

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Kursy dokształcające: „Kaniulacja żył obwodowych i terapia płynami infuzyjnymi”, „Ekspozycja zawodowa na patogeny krwiopochodne”, i „Przepłukiwanie /pielęgnacja dostępu naczyniowego”.

1.10. 2016r.- 30. 09.2017r.

Becton Dickinson Sp.zoo

Wybrane szpitale w kraju

14

Patronat honorowy NRPiP,

I konferencja „Zastosowanie badań naukowych w praktyce pielęgniarskiej”

4.11.2016r.

Okręgowa Rada Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, CZDz

15

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

XXI Konferencja naukowo-szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych „Nie żyje się, nie kocha, nie umiera na próbę”- Jan Paweł II

19-21.01. 2017r.

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

Częstochowa

16

Patronat medialny MPiP

II konferencja szkoleniowa „Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi”

. 17.11.2016r.

OIPiP w Katowicach

Zespół Pielęgniarstwa neurologicznego OIPiP

Katowice

17

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

V Jubileuszowy Kongres Ogólnopolskiego Programu Edukacji Poporodowej Szkoła Matek i Ojców Razem Łatwiej- Zintegrowana opieka medyczna w obszarze rodziny

1-3 grudnia 2016r.

Razem Łatwiej s.c.

Magdalena Grzegorzewska i Tomasz Grzegorzewski

Kołobrzeg

18

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Konkurs o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii 2016

Listopad – grudzień 2016

Fundacja Medicover

Polska, projekt międzynarodowy

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZESA NRPiP,  NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH,
 MEDIALNYM MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, 
LUB UDZIAŁ PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W KOMITETACH HONOROWYCH W 2017 ROKU

Lp.

Nazwa udzielonego patronatu

 

Nazwa wydarzenia

Data wydarzenia

Organizator

Miejsce

1

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Olimpiada wiedzy- Położna Przyszłości

Konkurs w czasie 27.03 2017r-24.04.2017r.

Zakłady Farmaceutyczne UNIA S.P.

Uczelnie kształcące położne

2

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

IV Edycja kampanii społeczno-edukacyjnej i konkurs „Położna na medal”

Od 1.04.2017 r. -1.04.2017r.

Zakłady Farmaceutyczne UNIA S.P.

Konkurs ogólnopolski

3

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Rola pielęgniarki i położnej w opiece nad noworodkiem –II edycja

25.02.2017r.

Medius sp.zoo.

Warszawa

4

Udział w komitecie honorowym Prezesa NRPiP

VII Kongres Medycyny Rodzinnej „Hejnał na 25-lecie”

25-28.05.2017r.

Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Kraków

5.

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Prolaktyna 2017

2.04.2017r.

Szczyrk

Warszawa

6.

Patronat honorowy NRPiP,

Teraz Położne! –wyzwania i możliwości dla zawodu

2017r.

Kontynuacja cyklu konferencji

Wyznaczone kolejne miasta

7.

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Ogólnopolska konferencja Pediatryczna pt. Aktualizacja oraz wzbogacenie wiedzy w dziedzinie pediatrii.

12-13.05.2017r

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

8.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

 Konferencja i projekt: Wychodzę ze szpitala i co dalej?

Konferencja 6.04.2017r.

Projekt: kwiecień 2017r- marzec 2018r.

Fundacja „Razem zmieniamy Świat”

Konferencja- Toruń,

 Projekt- 50 szpitali w całym kraju

9.

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Kampania społeczno-edukacyjna „Nie ból się. Bądź wolny od bólu”

Od lutego 2017r przez 6 miesięcy

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” im. prof. G. Madeja

Cały kraj

10.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

Ogólnopolska akcja społeczna „Raz, dwa, trzy…Maluch śpi. O roli snu w rozwoju dziecka”

Marzec- wrzesień 2017r

J&J Sp. z o.o.

Cały kraj

11.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

V Gdańska konferencja pielęgniarek Nefrologicznych- meeting post EDTNA-ERCA

27-29.04.2017r.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych

Gdańsk

12.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

XII Ogólnopolski Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016

23.03. 2017r. III etap konkursu

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Cały kraj

13.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

I Kongres Edukacji Diabetologicznej

21-22.03.2017r.

Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej

Rawa Mazowiecka

14.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

XVII Ogólnopolska i VII im. J. Fetlińskiej Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Stany zagrożenia zdrowia i życia”

21.04.2017r.

PWSZ w Ciechanowie

Ciechanów

15.

Patronat honorowy NRPiP

I Forum Leczenia Ran pt. Postępowanie z raną trudno gojącą się- fakty i mity

12-14.10.2017r.

Evereth Publishing Sp. z o.o.

Zakopane

16.

Patronat honorowy NRPiP

Konferencja pt. Położna  doradcą

26.04.2017r.

Pelargos Sp. z o.o.

Warszawa

17.

Patronat honorowy NRPiP

Konferencja pt. Jestem w drodze- sytuacja kobiety w ciąży. 18 warsztatów

Od kwietnia do listopada 2017r.

Fundacja  „Jestem w drodze”

Ogólnopolska

18.

Patronat honorowy NRPiP

IV Wrocławskie Forum Neonatologiczne  „Daj szansę na mleko mamy”

23-24.06.2017r.

Katedra i Klinika Neonatologii

Wrocław

19.

Patronat medialny MPiP

XXVIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM

25-27.05.2017r.

Sekcja Rytmu Serca PTK POLSTIM

Rzeszów

20.

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Samorządowe Forum Zdrowia w ramach XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.

5-6.10. 2017r.

Instytut Zdrowia i Demokracji

Katowice

21.

Patronat honorowy NRPiP

X Jubileuszowy Zjazd Centrum Nauki o Laktacji „Karmienie piersią to nie tylko żywienie”

9-10.06.2017r.

Fundacja Twórczych Kobiet

Warszawa

22.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

X Ogólnopolska Konferencja :Ostroznie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia dzieci.

5.06. 2017r.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Warszawa

23.

Patronat honorowy NRPiP

XII Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Naczelnych i Przełożonych Pielęgniarek

25-28.09. 2017r.

Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska

Augustów

24.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Jubileusz 55-lecia Szpitala Powiatowego w Zawierciu

7.09.2017r.

Powiatowy Szpital w Zawierciu

Zawiercie

25.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, Sesja Pielegniarska

22-24.06.2017r.

GSK Commercial Sp.z o.o.

Wrocław

26.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Nowoczesne trendyw ochronie zdrowia oraz ważne elementy dotyczące zdarzeń niepożądanych, opieki paliatywnej i edukacji pielegniarek i położnych

8.06.2017r.

KAMSOFT S.A.

Katowice

27.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

Konferencja pt. Od teorii do praktyki

6-7.10.2017r.

Stowarzyszenie Mene -dżerów Pielęgniarstwa

Lądek Zdrój

28.

Patronat honorowy NRPiP

Konferencja naukowapt. Nauki o zdrowiu- kierunki zmian i perspektywy rozwoju.

22.11.2017r.

PWSZ w Płocku

Płock

29.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Konferencja pt. Witamina D – minimum, maximum, optimum

22-23.09.2017r.

Medius Sp. z o.o.

Warszawa

30.

Patronat honorowy NRPiP

Konferencja pt. Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy

29.09.2017r.

PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Warszawa

31.

Patronat honorowy NRPiP

X Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

21-23.09.2017r

Evereth Publishing

Karpacz

32.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

Terapie Nerkozastępcze-Echo konferencji EDTNA?ERCA w Krakowie

16 .09.2017r

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych

Rzeszów

33.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

OSOZ Tour 2017- Roboty zdrowotne i mobilne systemy wspomagające lekarza, pielęgniarkę i aptekarza.

Od 19.09 – 15.11.2017r.

DMP Group sp.z o.o.

16 miast wojewódzkich

34.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Ogólnopolski Kongres Praw Pacjenta- jak bronić się przed roszczeniami Pacjentów

15.10.2017r

Innowa Bussines Forum Group Sp z o.o.

Warszawa

35.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa „Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników ochrony zdrowia. Profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa pacjenta”

20- 21.10.2017r.

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ostrowiec Świętokrzyski

36.

Patronat honorowy NRPiP

I Śląska Konferencja Opieki Długoterminowej

21.11.2017r.

Śląski Związek Pracodawców LEWIATAN

Patronat NRPiP

Katowice

37

Patronat NRPiP

Patronat medialny MPiP

I Kongres Położnych Rodzinnych „Samodzielność Położnej Rodzinnej w świetle zmian systemowych w Polsce”

18-19.11.2017r

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych

Kórnik k/ Poznania

38

Patronat NRPiP

I Mistrzostwa Polski Służby Zdrowia w Maratonie

20.05.2018r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu

Opole

39

Patronat Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

II edycja konkursu „Położna Przyszłości-Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy” konkurs przeznaczony jest dla studentów położnictwa

Inauguracyjne spotkanie 13.10.2017r., uroczyste zakończenie kwiecień

Akademia Malucha Alantan przy Zakładach Farmaceutycznych UNIA S.P.

Wydarzenie ogólnokrajowe z udziałem najważniejszych instytucji reprezentujących zawód położnej w Polsce oraz uniwersytetów medycznych

40

Patronat NRPiP

Patronat medialny MPiP

Cykl Wojewódzkich Konferencji Pielęgniarek i Położnych „Opieka nad Seniorem” w ramach projektu SENIOR 2030

Od stycznia do czerwca 2018r.

AMG Consulting Sp. z o.o.

200 osób na jednej konferencji, 3.600 w wymiarze całego projektu

41

Patronat NRPiP

Patronat medialny MPiP

Badanie opinii na temat poziomu wiedzy kobiet odnośnie zasad utrzymania laktacji

Listopad 2017r. do luty/marzec 2018r.

iLCS Bartłomiej Grzywna

1000 położnych i 5000 pacjentek

42

Patronat honorowy NRPiP

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii 2017

Prace konkursowe należy składać pomiędzy 02.10.2017 a 19.11.2017

Fundacja Medicover

Cały kraj

43

Patronat honorowy

NRPiP

Cykl konferencji naukowo-szkoleniowych „Postępowanie z raną przewlekłą”

2018r.

Evereth Publishing

Cały kraj

44

Patronat medialny MPiP

XXII konferencja Naukowo- Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych.

18-20 stycznia 2018r.

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

Częstochowa

45

Udział w Komitecie honorowym Prezesa NRPiP

XVIII Kongres Medycyny Rodzinnej „Szlakiem zdrowia”

19-22.kwietnia 2018r.

Stowarzyszenie Kolegium

Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Wisła

46

Patronat NRPiP Patronat medialny MPiP

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.” Medycy polskiego pogranicza 1918-1939”

Listopad 2018r.

Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

47

Patronat medialny MPiP

I Śląska Konferencja Opieki Długoterminowej

21 listopada 2017r

Fundacja Fortis

Katowice

48

Patronat Prezesa NRPiP

VIII Konferencja Naukowo- Szkoleniowa PTPR pt. Zagadki Ratownictwa.

9-11 kwietnia 2018 r.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego

Masłowo

49

Patronat NRPiP Patronat medialny MPiP

XI Międzynarodowa Konferencja Medyczna pt. „Terapie Komplementarne w profilaktyce i w leczeniu chorób cywilizacyjnych, autoimmunologicznych oraz onkologicznych”

3 marca 2018 r.

Fundacja Kobieta i Natura

Wrocław

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZESA NRPiP,  NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH,
 MEDIALNYM MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, 
LUB UDZIAŁ PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W KOMITETACH HONOROWYCH W 2018 ROKU

Lp.

 

Nazwa udzielonego patronatu

 

Nazwa wydarzenia

 

Data

 

Organizator

Miejsce

1

Patronat Prezesa NRPiP

 III edycja konferencji „Rola pielęgniarki i położnej w

opiece nad noworodkiem”

24 lutego 2018 r.

Medius Sp. z o.o.

Warszawa

2

Patronat NRPiP

Patronat medialny MPiP

23 Międzynarodowy Kongres OSOZ Innowacyjna Ochrona Zdrowia

24 kwietnia 2018 r.

KAMSOFT S.A.

Katowice

3

Patronat NRPiP

 Patronat medialny MPiP

Konferencja naukowa ”Ryzyko zawodowe a odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej”

16 marca 2018r.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Poznań

4

Patronat NRPiP

Patronat medialny MPiP

Prolaktyna 2018

14 kwietnia 2018r

Fundacja Promocji Karmienia Piersią

Warszawa

5

Patronat honorowy NRPiP

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępy w naukach o zdrowiu”

I Zjazd Absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

21.04.2018r

UM w Łodzi, Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa

Wydział Nauk o Zdrowiu

Łódź

6

Patronat honorowy NRPiP

III Ogólnopolska Konferencja Medycyny Pracy „Choroby cywilizacyjne w ochronie zdrowia pracujących- problemy orzecznicze i wyzwania”

16-17.03. 2018 r.

Centrum Medyczne Medyk – Rzeszów

Jasionka/k Rzeszowa

7

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Projekt „Życie w płynie”

1.04-31.12.2018r

Frescenius Kabi Polska Sp.z o.o.

Projekt na stronie internetowej

8

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

V edycja kampanii społeczno-edukacyjnej i konkurs „Położna na medal”

Gala na zakończenie konkursu

1.04- 31.12.2018r.

i marzec 2019r.

Zakłady Farmaceutyczne „Unia” Spółdzielnia Pracy

9

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Dzień z pielęgniarką i położną

Akcja edukacyjna dla społeczeństwa Łodzi

12.05.2018r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

Łódź

10

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Plebiscyt „Kobiety medycyny”

8.03-15.04. 2018r.- głosowanie

oraz 17.05.2018r- Gala

Redakcja „Portale Medyczne”

Plebiscyt w formie głosowania przez internet

11

Patronat honorowy NRPiP

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zawody Medyczne- ciągłość i zmiana”

28-29.05.2018r

UM w Lublinie

Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny

Lublin

12

Patronat honorowy NRPiP

Ogólnopolska Kampania Edukacyjna „Prawo do pępowiny”

Marzec -czerwiec 2018

Eurocord Stowarzyszenie na Rzecz Deponowania i Wykorzystania Komórek Macierzystych

Zasięg ogólnopolski

13

Patronat honorowy NRPiP

LekInfo24.pl

Serwis fachowej informacji o lekach

Od kwietnia 2018- do grudnia 2019 r.

MediCodex  Sp.zoo

Portal internetowy

Zasięg ogólnopolski

14

Patronat honorowy NRPiP

Położna  doradcą”- program edukacyjny dla dla położnych ze szkół rodzenia

25 kwietnia 2018 r.

Pelargos

Zasięg ogólnopolski

15

Patronat medialny MPiP

XVIII Ogólnopolska i VIII i. dr n.med. J. Fetlińskiej Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Mózg-umysł-uczenie się”

20 kwietnia 2018

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Zasięg ogólnopolski

16

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Akcja społeczno- edukacyjna JOHNSON`S

Kwiecień-listopad 2018 r.

Spółdzielnia PR

 Zasięg ogólnopolski

17

Patronat honorowy Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych

20-21 kwietnia 2018 r.

III Ogólnopolska Konferencja „Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa nefrologicznego

Zasięg ogólnopolski

18

Patronat honorowy NRPiP

Konferencja Naukowo- Szkoleniowa w ramach XXI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

12-15 kwietnia 2018 r.

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

Zasięg ogólnopolski

19

Patronat honorowy NRPiP

Pilotażowe wdrożenie Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej- moduł bilansowy w Gdyni z Gdyńskim Centrum  Zdrowia i OIPiP w Gdańsku.

09.2018-06.2019r.

Fundacja Medicover

Gdyńskie szkoły podstawowych

20

Patronat honorowy NRPiP

Konferencja „Zdrowy uczeń, zdrowy mieszkaniec”

11 maja 2018 r.

Fundacja Medicover

Warszawa

21

Patronat medialny MPiP

XIII Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Pacjent, pielęgniarka – partnerzy w działaniu

24-25.05.2018 r.

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Kraków

22

Patronat honorowy NRPiP

Coroczny zjazd absolwentek kursów Centrum Nauki o Laktacji: położnych, pielęgniarek, lekarzy, konsultantów laktacyjnych

8-9.06. 2018r.

Fundacja Twórczych Kobiet

Warszawa

23

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Szpitalny domek – bajka terapeutyczna.

Data wydania 1.06.2018r.

Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego

Szpital i promocja książeczki w kraju

24

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

13 czerwca 2018r.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Warszawa

25

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

XIV Kongres Pielęgniarek Polskich „Współczesne Pielęgniarstwo- dynamika zmian i wezwanie do działania”

13-15 września 2018 r.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Kielce

26

Patronat honorowy Prezesa

NRPiP,

Patronat medialny

MPiP

Konferencja: Pielęgniarki liderami zmian w opiece nad pacjentem przewlekle chorym

29 maja 2018 r.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Warszawa

27

Patronat medialny MPiP

XXIX Konferencja naukowa Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2018

17-19 maja 2018 r.

Sekcja Rytmu Serca

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Wrocław

28

Patronat honorowy NRPiP.

Patronat medialny MPiP

Inkontynencja – podejście systemowe w leczeniu, opiece i profilaktyce nietrzymania moczu

13-14 września 2018 r.

Collegium Medicum Zakład Podstaw Fizjoterapii

Karpacz

29

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Ogólnopolskie badanie „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach”

Czerwiec- grudzień 2018 r.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

1000-3000 ankietowanych

30

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

Konferencja „Współczesna problematyka zdrowia publicznego i pielęgniarstwa holistycznego

26 października 2018

Państwowa Wyższa Szkoła w Nysie

Nysa

31

Patronat honorowy NRPiP

Kampania zdrowotna „Mistrzostwa Świata w myciu rąk”

10.09.2018 r. – 10.09. 2019 r.

Higma Service Sp. z o.o.

Ok.200 przedszkoli

32

Patronat honorowy NRPiP

V konferencja naukowa nt. „Nauki o zdrowiu- kierunki zmian i perspektywy rozwoju”

Z cyklu Pielęgniarstwo a rynek pracy

16 listopada 2018 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Płock

33

Patronat medialny MPiP

VII Międzynarodowe Igrzyska Sportowe „Onko-Olimpiada” 2018

23-26.08. 2018 r.

Fundacja Spełnionych Marzeń

34

Patronat honorowy NRPiP

Podręcznik Polskie Standardy ds. Pielęgniarstwa Alergologicznego

Czerwiec 2018 r.

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM

Warszawa

35

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Konferencja pt. FAS wśród innych zaburzeń neurorozwojowych

10 września 2018r

Fundacja Fastryga

Lędziny

36

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK, pt. W rytmie serca

4.10.2018 r.

Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej

Warszawa

37

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Konferencja : Finał aktywności portalu „La petite Academie

Od września 2018 r.do 31.03.2019r

NAOS Poland

Osoby biorące udział w konkursie

38

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

W ramach obchodów 70-lecia ŚUM czepkowanie studentów kierunku Pielęgniarstwo

19.10.2018r

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Katowice

39

Patronat honorowy NRPiP

II Forum Leczenia Ran – Trendy i wyzwania w nowoczesnej terapii

11-13.10. 2018

Evereth Publishing

Zakopane

40

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

Konferencja pielęgniarek i położnych. Rola położnej w życiu człowieka. Optymalizacja pracy położnej poprzez wykorzystanie narzędzi IT.

23.10.2018 r.

Kamsoft S.A

Katowice

41

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

I Krajowa konferencja Naczelnych Pielęgniarek

7-8.01.2019 r.

iLCS Bartłomiej Grzywna

Warszawa

42

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Akademia leczenia odleżyn- z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Odleżynom

Listopad 2019r

ConvaTec Polska Sp.zo.o

Miasta wojewódzkie

43

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Konkurs o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii 2018

Wrzesień- listopad 2018 r.

Fundacja Medicover

Cały kraj

44

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Kongres Prawa Medycznego

4-5.12. 2018 r.

Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego

Kraków

45

Patronat honorowy NRPiP

Komunikacja z pacjentem elementem terapii diabetologicznej

Początek w drugiej połowie stycznia

Roche Diabetes Care Polska

Ośrodki regionalne

46

Patronat honorowy NRPiP

Konferencje regionalne „Postępowanie z raną przewlekłą”

Rok 2019

Evereth Publishing

Cały kraj

50.

 

 

 

 

 

 

Patronat honorowy NRPiP

I Forum zakażeń

 

 

 

 

 

 

4-6.04.2019

 

 

 

 

 

 

Evereth Publishing

 

 

 

 

 

 

Jachranka

 

51.

 

 

 

 

 

 

Patronat honorowy NRPiP

 

 

 

 

Szkoła edukacji diabetologicznej Novo Nordisk SEDNO dla pielęgniarek i położnych

 

11-12.01.2019

 

 

 

 

Batumi Conference&Event

 

 

 

Warszawa

52.

Patronat honorowy NRPiP

Strona internetowa dot. Prawidłowej płynoterapii i bezpiecznej infuzji. www.zyciewplynie.pl

2019

Fresenius Kabi

Cały kraj

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZESA NRPiP,  NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH,
 MEDIALNYM MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, 
LUB UDZIAŁ PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W KOMITETACH HONOROWYCH W 2019 ROKU

Lp

Nazwa udzielonego patronatu

 

Nazwa wydarzenia

 

Data

 

Organizator

Miejsce

1.

Patronat honorowy NRPiP

Konferencja: Rola pielęgniarki i położnej w opiece nad noworodkiem – IV edycja

23.02.2019r.

Medius Sp.zo.o.

Warszawa

2

Patronat honorowy NRPiP

Ogólnopolska Kampania Edukacyjna „Prawo do pępowiny”

marzec 2019-marzec 2020

EuroCord

Cały kraj

3

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

XIX Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej „Hospicjum 2019”

24-25.05.2019

OIPiP Toruń

Toruń

4

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

XIV Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2018”

15-12.2018  do 10-05.2019

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Cały kraj

5

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Kampania edukacyjna i warsztaty JOHNON`S „Wybierz łagodność”

8.04-2019 do 22.10.2019

Spóldzielnia PR

Cały kraj

6

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

„Książka na receptę. Recepta na sukces”

15.02.2019 (akcja do 3 lat)

Fundacja powszechnego czytania

Cały kraj

7.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

XXIV Międzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia „Lecznictwo Szpitalne- Druga Linia Ochrony na Platformie OSOZ”

9.04.2019

KAMSOFT S.A.

Katowice

8

Udział Prezesa NRPiP w komitecie honorowym

XIX Kongres Medycyny Rodzinnej „Lekarz rodzinny w roli głównej”

6-9.06.2019

Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych

Łódź

9.

Patronat honorowy NRPiP

XII Zjazd Centrum Nauki o Laktacji

„ Karmienie piersią naukowo i praktycznie”

07-08.06.2019

Fundacja Twórczych Kobiet

Warszawa

10.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Konkurs „Opiekun Seniora 2018”

26.02.2019-21.04.2019

EMR Sp. z o.o.

Cały kraj

11.

Udział Prezesa NRPiP w komitecie honorowym

Patronat medialny MPiP

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

III Forum pielęgniarki pediatrycznej

10-11.05.2019

OIPiP Bielsko-Biała

Szczyrk

12.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Plebiscyt „Kobiety medycyny 2019”

08.03-14.04.2019

Gala maj 2019

Portale medyczne Sp. z o.o.

Warszawa

14.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

VI edycja kampanii społeczno-edukacyjnej i konkursu „Położna na medal”

01.04-31.12-2019

Gala marzec 2020

Zakłady farmaceutyczne UNIA

Cały kraj

15.

Patronat honorowy NRPiP

Projekt „Damy Radę”

Od 2012 r-projekt kilkuletni

Fundacja Razem zmieniamy świat

Cały kraj

16.

Patronat honorowy NRPiP

„Położna doradcą”

28.03.2019

Pelargos Sp. z o.o.

Warszawa

17.

Patronat honorowy NRPiP

Cykl konferencji dedykowanych dla pielęgniarek –ALR Akademia leczenia ran

09.03-08.06.2019

Laboratoria Polfa Łódź

Olsztyn-Chorzów-Szczecin-Legnica-Biała Podlaska-Bydgoszcz-Poznań

18.

Patronat honorowy NRPiP

Ogólnopolska konferencja mazowieckiego forum samorządów , zawodów zaufania publicznego

05.04.2019

OIPiP Radom

Warszawa

19.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Projekt Mama Africa oraz S.I.M.B.A

01.07-30.09.2019

Stowarzyszenie Leczymy z Misją

Kenia

20.

Patronat honorowy NRPiP

Konferencja naukowo-szkoleniowa w ramach XXII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

25-28.04.2019

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

Wisła

21.

Udział Prezesa NRPiP w komitecie honorowym

Patronat honorowy NRPiP

II Kongres komunikacji w ochronie zdrowia

11-12.06.2019

Fundacja :Misja medyczna”

Łódź

22.

Patronat honorowy NRPiP

III Forum leczenia ran

10-12.10.2019

Evereth Publishing

Karpacz

23.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Ogólnopolska konferencja „Ostrożnie-dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci.

12.06.2019

Fundacja dajemy dzieciom siłę

Warszawa