Zaznacz stronę

REGULAMIN przyznawania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1
Regulamin określa procedurę i zasady oceny wniosków o przyznanie patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej

 

Rozdział 2
Zasady przyznawania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej
§ 2
1. Patronat honorowy Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udział Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej stanowią szczególnego rodzaju wyróżnienie dla przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z:
– promocją samorządu pielęgniarek i położnych,
– promocją zawodów pielęgniarek i położnych,
– edukacją zdrowotną,
-opieką zdrowotną.
§ 3
 1. Patronat honorowy Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udział Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej może być przyznany przedsięwzięciu, które:
  1. ma zasięg, rangę lub znaczenie regionalne, ponadregionalne, ogólnopolskie lub międzynarodowe;
  2. ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla strategii samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych,
  3. ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla rozwoju zawodów pielęgniarki i położnej oraz pozycji tych zawodów w systemie opieki zdrowotnej i w społeczeństwie.
 2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

§ 4

 1. Decyzję o przyznaniu patronatu honorowego Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnejpodejmuje Prezydium NRPiP.
 2. Decyzję o przyznaniu patronatu Prezesa NRPiP lub udziale Prezesa w komitetach honorowych podejmuje Prezes NRPiP.
§ 5

Przyznanie przez Prezydium NRPiP patronatu honorowego lub przyjęcie przez Prezesa NRPiP patronatu honorowego lub udziału w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych dla organizatora.

§6

Informacja o przyjęciu przez Prezesa NRPiP patronatu honorowego, przyznaniu przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium patronatu honorowego lub wyrażeniu zgody na udział Prezesa NRPiP w komitetach honorowych, oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej jest zamieszczana na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych www.nipip.pl

 

Rozdział 3
Procedura przyznawania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej
§ 7

Wniosek o przyznanie patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udział Prezesa NRPiP w komitecie honorowym oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej:

 1. Organizator składa do biura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 2. wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: www.nipip.pl .
 3. Organizator jest zobowiązany dołączyć do wniosku:
  1. szczegółowy program organizowanego przedsięwzięcia;
  2. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny organizatora i wskazującego osoby uprawnione do jego reprezentowania;
 4. Wniosek wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 3, powinien być przesłany na adres:
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78 lok.10
02-757 Warszawa
lub złożony w Kancelarii Ogólnej NIPiP nie później niż na 60 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia lub wydarzenia.
§ 8

Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w § 7 ust. 1 i 3 lub złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

§ 9
 1. Wniosek o przyznanie honorowego patronatu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej pod kątem zasadności przedkłada się Prezydium NRPiP lub w uzasadnionych przypadkach Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych.
 2. Wniosek o przyznanie honorowego patronatu Prezesa NRPiP lub udziału w komitetach honorowych przedkłada się do decyzji Prezesa.
 3. Osoba przygotowująca materiał dla Prezesa NRPiP lub Prezydium może zwrócić się o wydanie opinii w sprawie zasadności wniosku o przyznanie patronatu lub udziału Prezesa NRPiP w komitecie honorowym przedsięwzięcia do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej NRPiP (lub innych zewnętrznych organizacji) działających w obszarze zawodów pielęgniarki i położnej, jak również do Organizatora przedsięwzięcia w celu uzyskania dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień.
 4. O przyznaniu albo odmowie przyznania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub uczestnictwa Prezesa NRPiP w komitecie honorowym oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej , Organizator przedsięwzięcia powiadomiony zostanie, w ciągu 10 dni po podjęciu decyzji.
Rozdział 4
Warunki związane z realizacją patronatu honorowego lub udziałem Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej
§ 10
 1. Organizator przedsięwzięcia, które Prezes NRPiP lub Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych objęła patronatem honorowym, patronatem medialnym Magazynu Pielęgniarki i Położnej, lub w którym Prezes przyjął udział w komitecie informuje współorganizatorów oraz uczestników o przyznanym patronacie.
 2. W przypadku objęcia przez Prezesa NRPiP lub Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych patronatem honorowym, patronatem medialnym Magazynu Pielęgniarki i Położnej lub udziale Prezesa NRPiP w komitetach honorowych, organizator będzie miał prawo do rozpowszechniania Logo Naczelnej Izby Pielegniarek i Położnych w zakresie danego przedsięwzięcia, po uzyskaniu każdorazowo od Izby akceptacji sposobu odwzorowania Logo, w tym jego zgodności ze wzorem. Akceptacja Izby musi być wydana na piśmie.
 3. Organizator umieszcza informacje o przyznanym patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz przekazuje Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych pulę zaproszeń do bezkosztowego udziałuw przedsięwzięciu.
 4. Objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym, patronatem medialnym Magazynu Pielęgniarki i Położnej lub udział Prezesa NRPiP w komitecie honorowym wiąże się z obowiązkiem przedłożenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium sprawozdania organizatora z przebiegu przedsięwzięcia w formie pisemnej do którego należy dołączyć 2 egzemplarze wszystkich opracowanych przez organizatora materiałów edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych, informujących o przyznanym wyróżnieniu.
 5. Sprawozdanie wraz załączonymi materiałami określonymi w ust. 3, powinno zostać przesłane w terminie 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia na adres wskazany w § 7 ust.4 lub zostać złożone w Kancelarii Ogólnej NIPiP.
Rozdział 5
Odebranie patronatu honorowego, patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej lub rezygnacja Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z udziału w komitecie honorowym
§ 11
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes NRPiP, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium może odebrać przyznany patronat honorowy, patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej lub wycofać swój udział w komitecie honorowym.
 2. O odebraniu patronatu honorowego, patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej Organizator przedsięwzięcia jest informowany w formie pisemnej.
§ 12
Odebranie patronatu honorowego patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej, lub rezygnacja Prezesa NRPiP z udziału w komitecie honorowym zobowiązuje organizatora do bezzwłocznego usunięcia informacji o przyznanym patronacie ze wszystkich materiałów promocyjnych, informacyjnych i innych związanych z realizacją przedsięwzięcia.
WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZESA NRPiP, NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, MEDIALNYM MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, LUB UDZIAŁ PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KOMITETACH HONOROWYCH W 2022 ROKU

 

Lp.

Nazwa udzielonego patronatu

 

Nazwa wydarzenia

 

Data

 

Organizator

Miejsce

1.

Patronat medialny MPiP

Konkurs Położna Przyszłości-Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy

2022

CM „Żelazna”

PTP

Cały kraj

2.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Seminarium „Krótkie kaniule i bezpieczna linia naczyniowa”

26.02.2022

Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji WUM

Cały kraj

3.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

II Międzynarodowa, VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo Pacjenta. Komunikacja w zespole terapeutycznym

14.01.2022

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych WUM

Cały kraj, online

4.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek-kontrowersje i wyzwania”

19.05.2022

PWSZ w Głogowie

Cały kraj

online

 

5.

Patronat honorowy NRPiP

 

Webinar Bywa, że rany nas „nie lubią”

16.02.2022

Fundacja Akademia Aesculap

Cały kraj

online

6.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

IV cykl Ogólnopolskiego Programu Leczenia Ran

22.03-26.04.2022

Polskie Towarzystwo Leczenia Ran

Cały kraj

online

7.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

VII Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu NAUKI O ZDROWIU-kierunki zmian i perspektywy rozwoju pod hasłem „Aktualne aspekty zdrowia, choroby oraz funkcjonowania człowieka w różnych okresach życia”

7.04.2022

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Płock, hybryda

8.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Książka terapeutyczna dla dzieci „Gdzie zmysły prysły”

2022

Karina Gamoń

Szpital powiatowy w Limanowej

Cały kraj

9.

Patronat honorowy NRPiP

 

Interdyscyplinarny standard udzielania świadczeń medycznych

2022

Fundacja Telemedyczna Grupowa Robocza

Cały kraj

10.

Patronat honorowy NRPiP

 

„Postępowanie z raną przewlekłą”

17.03-13.10.2022

Evereth Publishing

Kalisz, Warszawa,

Toruń, Piła, Nowy Sącz

Katowice

11.

Patronat honorowy NRPiP

 

„Styl życia kobiet w ciąży” VII Warszawskie Dni Promocji Zdrowia

10-11.03.2022

WUM  Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego

Cały kraj

online

12.

Patronat honorowy NRPiP

 

Konferencja naukowo-szkoleniowa II Forum Zakażeń

12-14.05.2022

Evereth Publishing

Jachranka

13.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Kongres Zdrowia Kobiet

26-28.05.2022

Fundacja Żyjmy Zdrowo

Warszawa

14.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

XV Krakowskie Dni Dializoterapii im. prof. Olgierda Smoleńskiego

8-10.09.2022

Fundacja Amicus Renic

Kraków, hybryda

 

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZESA NRPiP, NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, MEDIALNYM MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, LUB UDZIAŁ PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KOMITETACH HONOROWYCH W ROKU 2021

Lp.

Nazwa udzielonego patronatu 

Nazwa wydarzenia 

Data 

Organizator

Miejsce

1.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wyzwania Naukowe i Zawodowe we współczesnym pielęgniarstwie „

15-17.04.2021

Colledium Medicum UJK Kielce

Cały kraj

2.

Patronat honorowy NRPiP

 

Raport „Top Disruptors in Healtcare”

Listopad 2020

Czerwiec 2021

Polska Federacja Szpitali

Cały kraj

3.

Patronat honorowy NRPiP

 

Webinarium „Profilaktyka odleżyn. Jak poprawić jakość życia pacjentów długotrwale unieruchomionych”

25.02.2021

Winncare

Cały kraj

4.

Patronat honorowy NRPiP

 

„Leczenie ran-perspektywa, praktyka. Praktyczne warsztaty ONLINE prowadzone przez ekspertów”

25-26.02.2020

Evereth Publishing

Cały kraj

5.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Współczesne wyzwania opieki paliatywnej ONLINE

10-11.03.2021

Evereth Publishing

Cały kraj

6.

Patronat honorowy NRPiP

 

Cykl szkoleń-Opieka w domu pacjenta

25.02.2021-cały rok

Fundacja TZMO

Cały kraj

7.

Patronat honorowy NRPiP

 

Międzynarodowa konferencja naukowa oraz międzynarodowa konferencja studencka  „Sektor ochrony zdrowia w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”

15-16.05.2021

Powiślańska Szkoła Wyższa

Cały kraj

8.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Webinar „Powikłania terapii żywieniowej w praktyce pielęgniarki i położnej”

17.02.2021

Fundacja Akademia Aesculap

Cały kraj

9.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Webinar „Pielęgniarskie/położnicze procedury „na czas kryzysu” w systemie ochrony zdrowia: aspekt medyczny (pielęgniarki, lekarski, farmaceutyczny), prawny oraz finansowy i zarządczy-studium przypadku”

10.03.2021

Fundacja Akademia Aesculap

Cały kraj

10.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Webinar „Roszczenia wobec pielęgniarek, położonych i nie tylko. Sprawy karne i cywilne. Czy można było tego uniknąć? Aspekt medyczny (pielęgniarski, lekarski, farmaceutyczny), prawny oraz finansowy i zarządczy-studium przypadku”

14.04.2021

Fundacja Akademia Aesculap

Cały kraj

11.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Kampania edukacyjna  „Dla zdrowej i lepszej starości” w ramach projektu Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce

20.04.2021-31.01.2023

Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa FCIS

Cały kraj

 

12.

Patronat honorowy NRPiP

 

Ogólnopolski cykl szkoleń edukacyjnych „Aktualne standardy terapii chorych na POChP-Oddychamy online”

27.04-01.10.2021

Grupa Conway

Cały kraj

13.

Patronat honorowy NRPiP

 

Konferencja „RODO w sektorze medycznym- gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy-Edycja III”

25.05.2021

Polska Federacja Szpitali

Zasięg międzynarodowy

14.

Patronat honorowy NRPiP

 

13 Ogólnopolska konferencja „ostrożnie –dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

9-10.06.2021

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Cały kraj

15.

Patronat honorowy NRPiP

 

Forum Leczenia Ran ONLINE

12-15.05.2021

Evereth Publishing

Cały kraj

16.

Patronat honorowy NRPiP

 

XIV Zjazd Centrum Nauki o Laktacji „Karmienie piersią- więcej mocy!”

11-12.06.2021

Fundacja Twórczych Kobiet

Cały kraj

17.

Patronat honorowy NRPiP

 

Konferencja „AI w zdrowiu”

08.06.2021

Polska Federacja Szpitali

Cały kraj

18.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Webinar „Teoria a praktyka w pielęgniarstwie/położnictwie i nie tylko. Dlaczego są tak duże różnice? Aspekt medyczny (pielęgniarski, lekarski, farmaceutyczny), prawny oraz finansowy i zarządczy. Studium przypadków.”

16.06.2021

Fundacja Akademia Aesculap

Cały kraj

19.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Webinar „ Udział w farmakoterapii—jedno z kluczowych zadań Pielęgniarki i Położnej”

12.05.2021

Fundacja Akademia Aesculap

Cały kraj

20.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Webinar „Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarskiej”

07.07.2021

Fundacja Akademia Aesculap

Cały kraj

21.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Webinar „Teoria a praktyka w pielęgniarstwie/położnictwie i nie tylko. Dlaczego są tak duże różnice? Obszar-antybiotykoterapia”

16.06.2021

Fundacja Akademia Aesculap

Cały kraj

22.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Szczyt Zdrowie

8-9.06.2021

Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia

Warszawa

23.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Międzynarodowe Seminarium Naukowe- Pielęgnowanie zdrowia rodziny wyzwaniem współczesności

9.06.2021

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Lublin (w trybie hybrydowym)

24.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Kampania społeczna „Zentiva-Zmieniamy Przyzwyczajenia”

Czerwiec-wrzesień 2021

Procontent Communication

23 miasta w Polsce

25.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Konkurs „Medyk na medal”

2021

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Cały kraj

26.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

VII edycja kampanii społeczno-edukacyjnej i konkurs Położna na medal

1.04-31.12.2021

Gala maj 2022

Zakłady farmaceutyczne „UNIA”

Cały kraj

27.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Kampania edukacyjna „Wcześniej znaczy lepiej”

30.06.2021

31.01.2022

NIGRR Warszawa, Fundacja Eksperci dla Zdrowia

Konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii

Cały kraj

28.

Patronat honorowy NRPiP

 

Platforma edukacji certyfikacji pielęgniarek i położnych

Lipiec 2021

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Cały kraj

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZESA NRPiP, NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, MEDIALNYM MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, LUB UDZIAŁ PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KOMITETACH HONOROWYCH W ROKU 2020

Lp.

Nazwa udzielonego patronatu 

Nazwa wydarzenia 

Data 

Organizator

Miejsce

1.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP 

Cykl konferencji Forum Pielęgniarki i Położnej 2020

29.02-05.09.2020

Medical-Experts

Wybrane miasta w kraju

2

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP 

 

I Krajowa konferencja naukowa „Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym”

14.05.2020

Wydział Nauki o Zdrowiu

Włocławek

3.

Patronat medialny MPiP 

 

KONFERENCJA „MOROWE dziewCZYNY”

09.03.2020

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

Warszawa

4.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP 

Ogólnopolski projekt „Zdążyć z próchnicą”

22.01.2020-przez 3 lata

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Cały kraj

5.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP 

 

Konkurs „Opiekun Seniora”

12-29.02.2020

EMP Sp. z o.o.

Cały kraj

6.

Patronat honorowy NRPiP

Cykl konferencji dedykowanych dla pielęgniarek-ALR Akademia Leczenia Ran

22-02.2020

07.11.2020

Laboratoria Polfa

Cały kraj

7.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP 

 

IV ogólnopolska konferencja wyzwania współczesnego

23-25.04.2020

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych

Bielsko-Biała

8.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP 

 

Konkurs „Liderzy zmian w ochronie zdrowia” i konferencja „Zmiany w ochronie zdrowia”

05.12-2019

07.02.2020

Gala 19.03.2020

Wolters Kluwer Polska

Cały kraj

9.

Udział Prezesa NRPiP w komitetach honorowych 

IX Forum pacjentów onkologicznych „Narodowa Strategia onkologiczna”

23.03.2020

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Warszawa

 

10.

Patronat honorowy NRPiP

 

Konferencja dla pielęgniarek edukacyjnych SENDO

20-21.03.2020

Novo Nordisk Pharma

Warszawa

11.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

 AI w zdrowiu

26.03.2020

Polska Federacja Szpitali

Warszawa

12.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

IV Kongres położnych rodzinnych „Wpływ pracy położnej na poziomie opieki zdrowotnej w Polsce”

18-19.04.2020

Ogólnopolskie stowarzyszenie położnych rodzinnych

Nowy Dwór Świlcza

13.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

XV Kongres Pielęgniarek Polskich

21.05.2020

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie UM Wrocław

Wrocław

14.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

„Fabryka w ciele tyka”

Data wydania czerwiec 2020

Szpital powiatowy w Limanowej

Cały kraj

15.

Patronat honorowy NRPiP

 

XIII Zjazd Centrum Nauki o Laktacji „Karmienie piersią-chroni matki, dzieci i …planetę”

5-6.06.2020

Fundacja Twórczych Kobiet

Cały kraj

16.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Wydarzenie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

15.05.2020

Nutricia

Warszawa

17.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

Livestreaming „Co pielęgniarka powinna wiedzieć o koronawirusie”

03.04.2020

90Consulting Sp. z o.o.

Cały kraj

18.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

Webinar „Bezpieczeństwo na bloku operacyjnym w dobie COVID-19 i nie tylko”

20.05.2020

Baxter Polska

Cały kraj

19.

Patronat honorowy NRPiP

 

Dziękujemy…Niezwykłym

2020/2021

Grupa Infomax

Cały kraj

20.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

#zKubkiemDlaSzpitali

01-31.05.2020

Manufaktura Chodzieska

Cały kraj

21.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

Procedura nie taka prosta jakby się wydawało: kaniulacja żył obwodowych w dobie COVID-19 i innych zagrożeń epidemiologicznych

12.05.2020

Fundacja Akademia Aesculap

Cały kraj

22.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Porozumienie na Rzecz dobrych praktyk w szczepieniach

Od 2017

Fundacja Instytut Ochrona Zdrowia

Cały kraj

23.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Szczyt Zdrowie

3-4.06.2020

Fundacja Instytut Ochrona Zdrowia

Cały kraj

24.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

Webinar: Przygotowanie (przetwarzanie, rekonstrukcja)leków do podania pozajelitowego i ich bezpieczna podaż-uwarunkowania pracy pielęgniarki i położnej- w pytaniach i odpowiedziach

02.06.2020

Fundacja Akademia Aesculap

Cały kraj

25.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Webinar: Akademia BI-Profesjonalna Pielęgniarka”

Czerwiec-Grudzień 2020

Boehringer Ingelheim

Cały kraj

26.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

Webinar: Centralne dostępy naczyniowe w lecznictwie/opiece stacjonarnej i domowej

23.06.2020

Fundacja Akademia Aesculap

Cały kraj

27.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

Webinar: Żywienie kliniczne w praktyce pielęgniarskiej w pytaniach i odpowiedziach”

14.07.2020

Fundacja Akademia Aesculap

Cały kraj

28.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

Webinar: Dostępy dializacyjne i porty naczyniowe- ciąg dalszy rozważań na temat dostępów naczyniowych

07.07.2020

Fundacja Akademia Aesculap

Cały kraj

29.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Projekt życie w płynie

www.zyciewplynie.pl

01-31.12.2020

Fresenius Kabi

www.nipip.pl

30.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

Webinar: Bezpieczeństwo na bloku operacyjnym- synergia współpracy chirurg-pielęgniarka

23.07.2020

Baxter Polska

Cały kraj

31.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

Webinar: Wpływ terapii infuzyjnej na wyniki badań laboratoryjnych w pytaniach i odpowiedziach

15.09.2020

Fundacja Akademia Aesculap

Cały kraj

32.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

Webinar: Do czego uprawniona jest Pielęgniarka i Położna w obszarze terapii infuzyjnej

29.09.2020

Fundacja Akademia Aesculap

Cały kraj

33.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

Ogólnopolska kampania społeczna Badam się!#BoChcęŻyć

17.092020-30.04.2021

Fundacja Wygrajmy Zdrowie

Cały kraj

34.

Patronat honorowy NRPiP

 

Ogólnopolska kampania edukacyjna ”Prawo do pępowiny”

kontynuacja kampanii z 2018

wrzesień2020-wrzesień2021

EuroCord

Cały kraj

35.

Patronat honorowy NRPiP

Udział Prezesa NRPiP w komisji konkursowej

Patronat medialny MPiP

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii 2020

01.09.2020-13.11.2020

Fundacja Medicover

Cały kraj

36.

Patronat honorowy NRPiP

 

Webinar Pacjent i opiekun. Komfort i bezpieczeństwo opiekuna i pacjenta podczas przemieszczania

22.10.2020

Winncare

Cały kraj

37.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Ogólnopolski Program Leczenia Ran

01.10.2020

Polskie Towarzystwo Leczenia Ran

Cały kraj

38.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Ogólnopolska konferencja „Zakażenia wewnątrzszpitalne i inne zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarskiej”

29.10.2020

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Cały kraj

39.

Patronat honorowy NRPiP

 

e-konferencja IV Forum Leczenia Ran BEFORE

14-17.10.2020

Evereth Publishing

Cały kraj

40.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

Webinar „Zakażenia miejsca operowanego (ZMO)-zarządzanie ryzykiem, koszty”

29.10.2020

Fundacja Akademia Aesculap

Cały kraj

 

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZESA NRPiP, NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, MEDIALNYM MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, LUB UDZIAŁ PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KOMITETACH HONOROWYCH W ROKU 2019

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZESA NRPiP,  NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH,
 MEDIALNYM MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, 
LUB UDZIAŁ PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W KOMITETACH HONOROWYCH W 2019 ROKU

 

Lp

Nazwa udzielonego patronatu

 

Nazwa wydarzenia

 

Data

 

Organizator

Miejsce

1.

Patronat honorowy NRPiP

Konferencja: Rola pielęgniarki i położnej w opiece nad noworodkiem – IV edycja

 

23.02.2019r.

Medius Sp.zo.o.

Warszawa

2

Patronat honorowy NRPiP

 

Ogólnopolska Kampania Edukacyjna „Prawo do pępowiny”

marzec 2019-marzec 2020

EuroCord

Cały kraj

3

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP 

 

XIX Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej „Hospicjum 2019”

 

24-25.05.2019

OIPiP Toruń

Toruń

4

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP 

 

XIV Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2018”

15-12.2018  do 10-05.2019

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Cały kraj

5

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP 

 

 

Kampania edukacyjna i warsztaty JOHNON`S „Wybierz łagodność”

8.04-2019 do 22.10.2019

Spóldzielnia PR

Cały kraj

6

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

 

„Książka na receptę. Recepta na sukces”

 

15.02.2019 (akcja do 3 lat)

Fundacja powszechnego czytania

Cały kraj

7.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP 

XXIV Międzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia „Lecznictwo Szpitalne- Druga Linia Ochrony na Platformie OSOZ”

 

9.04.2019

KAMSOFT S.A.

 

Katowice

8

Udział Prezesa NRPiP w komitecie honorowym

XIX Kongres Medycyny Rodzinnej „Lekarz rodzinny w roli głównej”

 

6-9.06.2019

Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych

Łódź

9.

Patronat honorowy NRPiP

 

XII Zjazd Centrum Nauki o Laktacji

„ Karmienie piersią naukowo i praktycznie”

 

07-08.06.2019

Fundacja Twórczych Kobiet

Warszawa

10.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP 

Konkurs „Opiekun Seniora 2018”

 

26.02.2019-21.04.2019

EMR Sp. z o.o.

Cały kraj

11.

Udział Prezesa NRPiP w komitecie honorowym

Patronat medialny MPiP

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

III Forum pielęgniarki pediatrycznej

10-11.05.2019

OIPiP Bielsko-Biała

Szczyrk

12.

 

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP 

Plebiscyt „Kobiety medycyny 2019”

 

08.03-14.04.2019

Gala maj 2019

 

Portale medyczne Sp. z o.o.

 

Warszawa

14.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP 

VI edycja kampanii społeczno-edukacyjnej i konkursu „Położna na medal”

01.04-31.12-2019

Gala marzec 2020

Zakłady farmaceutyczne UNIA

Cały kraj

15.

Patronat honorowy NRPiP

Projekt „Damy Radę”

Od 2012 r-projekt kilkuletni

Fundacja Razem zmieniamy świat

Cały kraj

16.

Patronat honorowy NRPiP

„Położna doradcą”

28.03.2019

Pelargos Sp. z o.o.

Warszawa

17.

Patronat honorowy NRPiP

Cykl konferencji dedykowanych dla pielęgniarek –ALR Akademia leczenia ran

09.03-08.06.2019

Laboratoria Polfa Łódź

Olsztyn-Chorzów-Szczecin-Legnica-Biała Podlaska-Bydgoszcz-Poznań

18.

Patronat honorowy NRPiP

Ogólnopolska konferencja mazowieckiego forum samorządów , zawodów zaufania publicznego

05.04.2019

OIPiP Radom

Warszawa

19.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Projekt Mama Africa oraz S.I.M.B.A

01.07-30.09.2019

Stowarzyszenie Leczymy z Misją

Kenia

20.

Patronat honorowy NRPiP

 

Konferencja naukowo-szkoleniowa w ramach XXII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

25-28.04.2019

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

Wisła

21.

Udział Prezesa NRPiP w komitecie honorowym

Patronat honorowy NRPiP

 

II Kongres komunikacji w ochronie zdrowia

11-12.06.2019

Fundacja :Misja medyczna”

Łódź

22.

Patronat honorowy NRPiP

 

III Forum leczenia ran

10-12.10.2019

Evereth Publishing

Karpacz

23.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Ogólnopolska konferencja „Ostrożnie-dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci.

12.06.2019

Fundacja dajemy dzieciom siłę

Warszawa

24.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

„Pielęgniarka i Położna w obecnym systemie ochrony zdrowia-kompetencje i uprawnienia a jakość”

27.06.2019

OIPiP Częstochowa

Częstochowa

25.

Patronat honorowy NRPiP

 

PAIO 2019” XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki”

19-21.09.2019

Evereth Publishing

 

Karpacz

26.

Patronat medialny MPiP

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań

12-14.09.2019

Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa UM Lublin

Lublin

27.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

XIV Ogólnopolska Konferencja Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii „Cukrzyca w rodzinie-razem możemy więcej”

08.06.2019

Dranel M.E.Lenard Sp. J.

Warszawa

28.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat honorowy NRPiP

 

IX Konferencja Naukowa „Choroba Alzheimera to brutalny i podstępny przeciwnik, czy można ją zrozumieć”

14.09.2019

Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

Kielce

29.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Zdrowie kobiety-problem interdyscyplinarny”

20.09.2019

Samodzielny Publiczny ZOZ

Przeworsk

30.

Patronat medialny MPiP

Udział NRPiP w Kapitule konkursowej

Położna przyszłości-ogólnopolska olimpiada wiedzy

25.03.2020-20.04.2020

Centrum medyczne „Żelazna”

Warszawa

31.

Patronat honorowy NRPiP

 

„Jakość kształcenia podyplomowego, drogą w kreowaniu wizerunku pielęgniarki i położnej”

15.10.2019

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Bydgoszcz

32.

Patronat honorowy NRPiP

 

II Kongres polskiego klubu dostępu naczyniowego

18-19.10.2019

Medycyna praktyczna- szkolenia s.c.

Wrocław

33.

Udział Prezesa NRPiP w komitetach honorowych

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

„Akademia opieki długoterminowej”

5.10.201931.12.2020

Nutricia Polska

Cała Polska

34.

Patronat honorowy NRPiP

 

Kampania informacyjna na temat warunków pracy w Polsce

wrzesień 2019-

wrzesień 2020

Unique Work

Cała Polska

35.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

XV konferencja naukowo-szkoleniowa „ Na ratunek sercu”

17-18.10.2019

Polskie Tow. Kardiologiczne-Sekcja pielęgniarstwa i techniki medycznej

Warszawa

35.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Ogólnopolska konferencja dla pielęgniarek i położnych „Mobbing-i co dalej”

8.11.2019

OIPiP Katowice

Katowice

36.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

Konferencja „Współczesne wyzwania Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej”

15.11.2019

Evereth Publishing

Warszawa

37.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Ogólnopolska Kampania Informacyjna Rodzice Kangury

Cały rok

Medbest Care

Cały kraj

38.

Udział Prezesa NRPiP w komitecie honorowym

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii 2019

01.09.2019-10.11.2019

Fundacja Medicover

Cały kraj

39.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

Ogólnopolska konferencja „Opieka długoterminowa w Polsce-dzisiaj i jutro”

26-27.11.2019

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”

Warszawa

40.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

„Co warto wiedzieć o chorobie Alzheimera i innych formach demencji”

Wrzesień 2019

Fundacja TZMO Razem zmieniamy Świat

Toruń

41.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

V Ogólnopolska Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Bezpieczeństwo pacjenta: Druga ofiara”

28.11.2019

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Warszawa

42.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Kongres Prawa Medycznego

03-04.12.2019

Polskie Towarzystwa Prawa Medycznego

Kraków

43.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

XXIV Konferencja naukowo-szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych „Nie lękajcie się prawdy”-Jan Paweł II

16-18.01.2020

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

Częstochowa

44.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

XV Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2019 „

10.10.2019-30.04.2020

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Cały kraj

45.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

Kampania „Bezpieczna pielęgniarka-bezpieczny pacjent. Ochrona przed ekspozycją zawodową „

01.11.2019-30.10.2020

Becton Dickinson

Cały kraj

46.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

II Forum Zakażeń

02-04.04.2020

Evereth Publishing

Jachranka

47.

Patronat honorowy NRPiP

 

Konferencja naukowa poświęcona holistycznemu podejściu w postępowaniu z raną przewlekłą

2020

Evereth Publishing

Cały kraj

 

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZESA NRPiP, NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, MEDIALNYM MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, LUB UDZIAŁ PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KOMITETACH HONOROWYCH W ROKU 2018

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZESA NRPiP,  NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH,
 MEDIALNYM MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, 
LUB UDZIAŁ PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W KOMITETACH HONOROWYCH W 2018 ROKU

Lp.

 

Nazwa udzielonego patronatu

 

Nazwa wydarzenia

 

Data

 

Organizator

Miejsce

1

Patronat Prezesa NRPiP

 III edycja konferencji „Rola pielęgniarki i położnej w

opiece nad noworodkiem”

24 lutego 2018 r.

Medius Sp. z o.o.

Warszawa

2

Patronat NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

23 Międzynarodowy Kongres OSOZ Innowacyjna Ochrona Zdrowia

24 kwietnia 2018 r.

KAMSOFT S.A.

 

Katowice

3

Patronat NRPiP

 Patronat medialny MPiP

Konferencja naukowa ”Ryzyko zawodowe a odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej”

16 marca 2018r.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Poznań

4

Patronat NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

Prolaktyna 2018

14 kwietnia 2018r

Fundacja Promocji Karmienia Piersią

Warszawa

5

Patronat honorowy NRPiP

 

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępy w naukach o zdrowiu”

I Zjazd Absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

21.04.2018r

UM w Łodzi, Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

 

Łódź

6

Patronat honorowy NRPiP

 

 

III Ogólnopolska Konferencja Medycyny Pracy „Choroby cywilizacyjne w ochronie zdrowia pracujących- problemy orzecznicze i wyzwania”

16-17.03. 2018 r.

Centrum Medyczne Medyk – Rzeszów

 

Jasionka/k Rzeszowa

7

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

Projekt „Życie w płynie”

1.04-31.12.2018r

Frescenius Kabi Polska Sp.z o.o.

 

Projekt na stronie internetowej

8

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

V edycja kampanii społeczno-edukacyjnej i konkurs „Położna na medal”

Gala na zakończenie konkursu

1.04- 31.12.2018r.

i marzec 2019r.

Zakłady Farmaceutyczne „Unia” Spółdzielnia Pracy

 

 

 

9

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

Dzień z pielęgniarką i położną

Akcja edukacyjna dla społeczeństwa Łodzi

12.05.2018r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

 

 

Łódź

10

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

Plebiscyt „Kobiety medycyny”

8.03-15.04. 2018r.- głosowanie

oraz 17.05.2018r- Gala

Redakcja „Portale Medyczne”

 

 

 

Plebiscyt w formie głosowania przez internet

11

Patronat honorowy NRPiP

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zawody Medyczne- ciągłość i zmiana”

28-29.05.2018r

UM w Lublinie

Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny

 

 

Lublin

12

Patronat honorowy NRPiP

 

Ogólnopolska Kampania Edukacyjna „Prawo do pępowiny”

Marzec -czerwiec 2018

Eurocord Stowarzyszenie na Rzecz Deponowania i Wykorzystania Komórek Macierzystych

 

Zasięg ogólnopolski

13

Patronat honorowy NRPiP

LekInfo24.pl

Serwis fachowej informacji o lekach

 

 

Od kwietnia 2018- do grudnia 2019 r.

MediCodex  Sp.zoo

Portal internetowy

Zasięg ogólnopolski

14

Patronat honorowy NRPiP

Położna  doradcą”- program edukacyjny dla dla położnych ze szkół rodzenia

 

 

25 kwietnia 2018 r.

Pelargos

Zasięg ogólnopolski

15

Patronat medialny MPiP

XVIII Ogólnopolska i VIII i. dr n.med. J. Fetlińskiej Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Mózg-umysł-uczenie się”

 

 

20 kwietnia 2018

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Zasięg ogólnopolski

16

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

 

Akcja społeczno- edukacyjna JOHNSON`S

 

 

Kwiecień-listopad 2018 r.

Spółdzielnia PR

       Zasięg ogólnopolski

17

Patronat honorowy Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych

 

20-21 kwietnia 2018 r.

III Ogólnopolska Konferencja „Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa nefrologicznego

Zasięg ogólnopolski

18

Patronat honorowy NRPiP

 

Konferencja Naukowo- Szkoleniowa w ramach XXI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

 

12-15 kwietnia 2018 r.

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

Zasięg ogólnopolski

19

Patronat honorowy NRPiP

 

Pilotażowe wdrożenie Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej- moduł bilansowy w Gdyni z Gdyńskim Centrum  Zdrowia i OIPiP w Gdańsku.

 

09.2018-06.2019r.

Fundacja Medicover

Gdyńskie szkoły podstawowych

20

Patronat honorowy NRPiP

 

 

Konferencja „Zdrowy uczeń, zdrowy mieszkaniec”

 

11 maja 2018 r.

Fundacja Medicover

Warszawa

21

Patronat medialny MPiP

XIII Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Pacjent, pielęgniarka – partnerzy w działaniu

 

24-25.05.2018 r.

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Kraków

22

Patronat honorowy NRPiP

Coroczny zjazd absolwentek kursów Centrum Nauki o Laktacji: położnych, pielęgniarek, lekarzy, konsultantów laktacyjnych

 

 

8-9.06. 2018r.

Fundacja Twórczych Kobiet

Warszawa

23

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

 

Szpitalny domek – bajka terapeutyczna.

 

Data wydania 1.06.2018r.

Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego

Szpital i promocja książeczki w kraju

24

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

 

13 czerwca 2018r.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Warszawa

25

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

XIV Kongres Pielęgniarek Polskich „Współczesne Pielęgniarstwo- dynamika zmian i wezwanie do działania”

 

 

13-15 września 2018 r.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Kielce

26

Patronat honorowy Prezesa

NRPiP,

Patronat medialny

MPiP

 

 

Konferencja: Pielęgniarki liderami zmian w opiece nad pacjentem przewlekle chorym

 

 

29 maja 2018 r.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Warszawa

27

Patronat medialny MPiP

XXIX Konferencja naukowa Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2018

 

 

17-19 maja 2018 r.

Sekcja Rytmu Serca

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

Wrocław

28

Patronat honorowy NRPiP.

Patronat medialny MPiP

Inkontynencja – podejście systemowe w leczeniu, opiece i profilaktyce nietrzymania moczu

 

13-14 września 2018 r.

Collegium Medicum Zakład Podstaw Fizjoterapii

Karpacz

29

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Ogólnopolskie badanie „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach”

 

Czerwiec- grudzień 2018 r.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

1000-3000 ankietowanych

30

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

Konferencja „Współczesna problematyka zdrowia publicznego i pielęgniarstwa holistycznego

 

26 października 2018

Państwowa Wyższa Szkoła w Nysie

Nysa

31

Patronat honorowy NRPiP

Kampania zdrowotna „Mistrzostwa Świata w myciu rąk”

 

10.09.2018 r. – 10.09. 2019 r.

Higma Service Sp. z o.o.

Ok.200 przedszkoli

32

Patronat honorowy NRPiP

V konferencja naukowa nt. „Nauki o zdrowiu- kierunki zmian i perspektywy rozwoju”

Z cyklu Pielęgniarstwo a rynek pracy

 

 

16 listopada 2018 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Płock

33

Patronat medialny MPiP

VII Międzynarodowe Igrzyska Sportowe „Onko-Olimpiada” 2018

 

23-26.08. 2018 r.

Fundacja Spełnionych Marzeń

 

34

Patronat honorowy NRPiP

Podręcznik Polskie Standardy ds. Pielęgniarstwa Alergologicznego

 

Czerwiec 2018 r.

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM

Warszawa

35

 

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

Konferencja pt. FAS wśród innych zaburzeń neurorozwojowych

 

 

10 września 2018r

Fundacja Fastryga

Lędziny

36

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK, pt. W rytmie serca

 

4.10.2018 r.

Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej

Warszawa

37

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Konferencja : Finał aktywności portalu „La petite Academie

 

Od września 2018 r.do 31.03.2019r

NAOS Poland

Osoby biorące udział w konkursie

38

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

W ramach obchodów 70-lecia ŚUM czepkowanie studentów kierunku Pielęgniarstwo

 

19.10.2018r

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Katowice

39

Patronat honorowy NRPiP

 

II Forum Leczenia Ran – Trendy i wyzwania w nowoczesnej terapii

 

11-13.10. 2018

Evereth Publishing

Zakopane

40

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP 

 

 

 

 

Konferencja pielęgniarek i położnych. Rola położnej w życiu człowieka. Optymalizacja pracy położnej poprzez wykorzystanie narzędzi IT.

 

23.10.2018 r.

Kamsoft S.A

Katowice

41

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP 

I Krajowa konferencja Naczelnych Pielęgniarek

 

7-8.01.2019 r.

iLCS Bartłomiej Grzywna

Warszawa

42

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP 

Akademia leczenia odleżyn- z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Odleżynom

Listopad 2019r

ConvaTec Polska Sp.zo.o

Miasta wojewódzkie

43

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP 

 

Konkurs o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii 2018

 

Wrzesień- listopad 2018 r.

Fundacja Medicover

Cały kraj

44

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Kongres Prawa Medycznego

 

4-5.12. 2018 r.

Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego

Kraków

45

Patronat honorowy NRPiP

Komunikacja z pacjentem elementem terapii diabetologicznej

 

Początek w drugiej połowie stycznia

Roche Diabetes Care Polska

Ośrodki regionalne

 

46

Patronat honorowy NRPiP

Konferencje regionalne „Postępowanie z raną przewlekłą”

 

Rok 2019

Evereth Publishing

Cały kraj

 

 

 

50.

 

 

 

 

 

 

 

Patronat honorowy NRPiP

I Forum zakażeń

 

 

 

 

 

 

 

4-6.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

Evereth Publishing

 

 

 

 

 

 

 

Jachranka

 

 

 

 

 

51.

 

 

 

 

 

 

Patronat honorowy NRPiP

 

 

 

 

Szkoła edukacji diabetologicznej Novo Nordisk SEDNO dla pielęgniarek i położnych

 

11-12.01.2019

 

 

 

 

Batumi Conference&Event

 

 

 

Warszawa

 

 

 

 

 

52.

 

 

 

 

 

 

 

Patronat honorowy NRPiP

 

Strona internetowa dot. Prawidłowej płynoterapii i bezpiecznej infuzji. www.zyciewplynie.pl

2019

Fresenius Kabi

Cały kraj

             

 

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZESA NRPiP, NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, MEDIALNYM MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, LUB UDZIAŁ PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KOMITETACH HONOROWYCH W ROKU 2017

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZESA NRPiP,  NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH,
 MEDIALNYM MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, 
LUB UDZIAŁ PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W KOMITETACH HONOROWYCH W 2017 ROKU

Lp.

Nazwa udzielonego patronatu

 

Nazwa wydarzenia

Data wydarzenia

Organizator

Miejsce

1

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Olimpiada wiedzy- Położna Przyszłości

Konkurs w czasie 27.03 2017r-24.04.2017r.

Zakłady Farmaceutyczne UNIA S.P.

Uczelnie kształcące położne

2

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

IV Edycja kampanii społeczno-edukacyjnej i konkurs „Położna na medal”

Od 1.04.2017 r. -1.04.2017r.

Zakłady Farmaceutyczne UNIA S.P.

Konkurs ogólnopolski

3

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Rola pielęgniarki i położnej w opiece nad noworodkiem –II edycja

25.02.2017r.

Medius sp.zoo.

Warszawa

4

Udział w komitecie honorowym Prezesa NRPiP

 

VII Kongres Medycyny Rodzinnej „Hejnał na 25-lecie”

25-28.05.2017r.

Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Kraków

5.

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

 

Prolaktyna 2017

2.04.2017r.

Szczyrk

Warszawa

6.          

Patronat honorowy NRPiP,

 

Teraz Położne! –wyzwania i możliwości dla zawodu

2017r.

Kontynuacja cyklu konferencji

Wyznaczone kolejne miasta

7.          

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

 

Ogólnopolska konferencja Pediatryczna pt. Aktualizacja oraz wzbogacenie wiedzy w dziedzinie pediatrii.

12-13.05.2017r

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

 

8.          

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

 Konferencja i projekt: Wychodzę ze szpitala i co dalej?

Konferencja 6.04.2017r.

Projekt: kwiecień 2017r- marzec 2018r.

Fundacja „Razem zmieniamy Świat”

Konferencja- Toruń,

 Projekt- 50 szpitali w całym kraju

9.          

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Kampania społeczno-edukacyjna „Nie ból się. Bądź wolny od bólu”

Od lutego 2017r przez 6 miesięcy

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” im. prof. G. Madeja

Cały kraj

10.        

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

Ogólnopolska akcja społeczna „Raz, dwa, trzy…Maluch śpi. O roli snu w rozwoju dziecka”

Marzec- wrzesień 2017r

J&J Sp. z o.o.

Cały kraj

11.        

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

V Gdańska konferencja pielęgniarek Nefrologicznych- meeting post EDTNA-ERCA

27-29.04.2017r.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych

Gdańsk

12.        

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

XII Ogólnopolski Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016

23.03. 2017r. III etap konkursu

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Cały kraj

13.        

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

I Kongres Edukacji Diabetologicznej

21-22.03.2017r.

Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej

Rawa Mazowiecka

14.        

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

XVII Ogólnopolska i VII im. J. Fetlińskiej Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Stany zagrożenia zdrowia i życia”

21.04.2017r.

PWSZ w Ciechanowie

Ciechanów

15.        

Patronat honorowy NRPiP

I Forum Leczenia Ran pt. Postępowanie z raną trudno gojącą się- fakty i mity

12-14.10.2017r.

Evereth Publishing Sp. z o.o.

Zakopane

16.        

Patronat honorowy NRPiP

 

Konferencja pt. Położna  doradcą

26.04.2017r.

Pelargos Sp. z o.o.

Warszawa

17.        

Patronat honorowy NRPiP

Konferencja pt. Jestem w drodze- sytuacja kobiety w ciąży. 18 warsztatów

Od kwietnia do listopada 2017r.

Fundacja  „Jestem w drodze”

Ogólnopolska

18.        

Patronat honorowy NRPiP

IV Wrocławskie Forum Neonatologiczne  „Daj szansę na mleko mamy”

23-24.06.2017r.

Katedra i Klinika Neonatologii

Wrocław

19.        

Patronat medialny MPiP

 

 

 

XXVIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM

25-27.05.2017r.

Sekcja Rytmu Serca PTK POLSTIM

Rzeszów

20.        

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

 

Samorządowe Forum Zdrowia w ramach XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.

5-6.10. 2017r.

Instytut Zdrowia i Demokracji

Katowice

21.        

Patronat honorowy NRPiP

X Jubileuszowy Zjazd Centrum Nauki o Laktacji „Karmienie piersią to nie tylko żywienie”

9-10.06.2017r.

Fundacja Twórczych Kobiet

Warszawa

22.        

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

X Ogólnopolska Konferencja :Ostroznie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia dzieci.

5.06. 2017r.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Warszawa

23.        

Patronat honorowy NRPiP

 

XII Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Naczelnych i Przełożonych Pielęgniarek

25-28.09. 2017r.

Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska

Augustów

24.        

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

Jubileusz 55-lecia Szpitala Powiatowego w Zawierciu

7.09.2017r.

Powiatowy Szpital w Zawierciu

Zawiercie

25.        

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, Sesja Pielegniarska

22-24.06.2017r.

GSK Commercial Sp.z o.o.

Wrocław

26.        

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

Nowoczesne trendyw ochronie zdrowia oraz ważne elementy dotyczące zdarzeń niepożądanych, opieki paliatywnej i edukacji pielegniarek i położnych

8.06.2017r.

KAMSOFT S.A.

Katowice

27.        

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

Konferencja pt. Od teorii do praktyki

6-7.10.2017r.

Stowarzyszenie Mene -dżerów Pielęgniarstwa

Lądek Zdrój

28.        

Patronat honorowy NRPiP

 

 

Konferencja naukowapt. Nauki o zdrowiu- kierunki zmian i perspektywy rozwoju.

22.11.2017r.

PWSZ w Płocku

Płock

29.        

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Konferencja pt. Witamina D – minimum, maximum, optimum

22-23.09.2017r.

Medius Sp. z o.o.

Warszawa

30.        

Patronat honorowy NRPiP

 

Konferencja pt. Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy

29.09.2017r.

PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Warszawa

31.        

Patronat honorowy NRPiP

 

X Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

21-23.09.2017r

Evereth Publishing

Karpacz

32.        

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

Terapie Nerkozastępcze-Echo konferencji EDTNA?ERCA w Krakowie

16 .09.2017r

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych

 

Rzeszów

33.        

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

OSOZ Tour 2017- Roboty zdrowotne i mobilne systemy wspomagające lekarza, pielęgniarkę i aptekarza.

Od 19.09 – 15.11.2017r.

DMP Group sp.z o.o.

16 miast wojewódzkich

34.        

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

Ogólnopolski Kongres Praw Pacjenta- jak bronić się przed roszczeniami Pacjentów

15.10.2017r

Innowa Bussines Forum Group Sp z o.o.

Warszawa

35.        

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa „Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników ochrony zdrowia. Profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa pacjenta”

20- 21.10.2017r.

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ostrowiec Świętokrzyski

36.        

Patronat honorowy NRPiP

 

I Śląska Konferencja Opieki Długoterminowej

21.11.2017r.

Śląski Związek Pracodawców LEWIATAN

Patronat NRPiP

Katowice

37

Patronat NRPiP

Patronat medialny MPiP

I Kongres Położnych Rodzinnych „Samodzielność Położnej Rodzinnej w świetle zmian systemowych w Polsce”

18-19.11.2017r

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych

 

Kórnik k/ Poznania

38

Patronat NRPiP

 

I Mistrzostwa Polski Służby Zdrowia w Maratonie

20.05.2018r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu

 

Opole

39

Patronat Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

 

 

 

 

 

 

II edycja konkursu „Położna Przyszłości-Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy” konkurs przeznaczony jest dla studentów położnictwa

Inauguracyjne spotkanie 13.10.2017r., uroczyste zakończenie kwiecień

Akademia Malucha Alantan przy Zakładach Farmaceutycznych UNIA S.P.

 

Wydarzenie ogólnokrajowe z udziałem najważniejszych instytucji reprezentujących zawód położnej w Polsce oraz uniwersytetów medycznych

40

Patronat NRPiP

Patronat medialny MPiP

Cykl Wojewódzkich Konferencji Pielęgniarek i Położnych „Opieka nad Seniorem” w ramach projektu SENIOR 2030

Od stycznia do czerwca 2018r.

AMG Consulting Sp. z o.o.

 

200 osób na jednej konferencji, 3.600 w wymiarze całego projektu

41

Patronat NRPiP

Patronat medialny MPiP

Badanie opinii na temat poziomu wiedzy kobiet odnośnie zasad utrzymania laktacji

Listopad 2017r. do luty/marzec 2018r.

iLCS Bartłomiej Grzywna

 

1000 położnych i 5000 pacjentek

42

Patronat honorowy NRPiP

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii 2017

Prace konkursowe należy składać pomiędzy 02.10.2017 a 19.11.2017

Fundacja Medicover

 

Cały kraj

43

Patronat honorowy

NRPiP

 

 

Cykl konferencji naukowo-szkoleniowych „Postępowanie z raną przewlekłą”

2018r.

Evereth Publishing

Cały kraj

44

Patronat medialny MPiP

XXII konferencja Naukowo- Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych.

18-20 stycznia 2018r.

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

 

Częstochowa

45

Udział w Komitecie honorowym Prezesa NRPiP

XVIII Kongres Medycyny Rodzinnej „Szlakiem zdrowia”

19-22.kwietnia 2018r.

Stowarzyszenie Kolegium

Lekarzy Rodzinnych w Polsce

 

Wisła

46

Patronat NRPiP Patronat medialny MPiP

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.” Medycy polskiego pogranicza 1918-1939”

Listopad 2018r.

Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk

 

Warszawa

47

Patronat medialny MPiP

 

I Śląska Konferencja Opieki Długoterminowej

21 listopada 2017r

Fundacja Fortis

 

Katowice

48

Patronat Prezesa NRPiP

VIII Konferencja Naukowo- Szkoleniowa PTPR pt. Zagadki Ratownictwa.

9-11 kwietnia 2018 r.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego

 

Masłowo

49

Patronat NRPiP Patronat medialny MPiP

XI Międzynarodowa Konferencja Medyczna pt. „Terapie Komplementarne w profilaktyce i w leczeniu chorób cywilizacyjnych, autoimmunologicznych oraz onkologicznych”

 

3 marca 2018 r.

Fundacja Kobieta i Natura

 

Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZESA NRPiP, NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, MEDIALNYM MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, LUB UDZIAŁ PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KOMITETACH HONOROWYCH W 2016 ROKU

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZESA NRPiP,  NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH,
 MEDIALNYM MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, 
LUB UDZIAŁ PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W KOMITETACH HONOROWYCH W 2016 ROKU

 

Lp.

Nazwa udzielonego patronatu

 

Nazwa wydarzenia Data wydarzenia Organizator Miejsce
1.

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Konferencje: Położna w edukacji przyszłych rodziców. Zadania-samodzielność- odpowiedzialność. Luty – marzec 2016r. Procter & Gamble DS. Polska S.A

Warszawa, Katowice,

Poznań,

Gdańsk, Wrocław

2.

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Kampania społeczna dla kobiet w ciąży „Jestem w drodze” (wzbudzanie życzliwości w stosunku do kobiet w ciąży) 1.01.2016.- 31.01.2016r. Fundacja „Jestem w drodze” Cały kraj
3. Patronat honorowy NRPiP VII Konferencja Naukowo—szkoleniowa PTPR pt. Bezpiecznie do celu…Ewakuacja i transport w ratownictwie. 5-7 kwietnia 2016r. Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego Strzelinek k/ Słupska
4. Patronat honorowy NRPiP IX Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie- dziecko! Profilaktyka krzywdzenia dzieci” 8 kwietnia 2016r. Fundacja Dzieci Niczyje

Warszawa

WUM

5.

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Cykl 6 warsztatów 1-dniowych pt.„Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla pielęgniarek i położnych w 6 odsłonach” Od 3 marca do października br.

Razem łatwiej s.c.

Magdalena Grzegorzewska, Tomasz Grzegorzewski

 

 
6

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

 

VI Krajowa Konferencja Pielęgniarek Medycyny Pracy „Kształtowanie Zdrowia Pracujących – udział pielęgniarek” 27-29 kwietnia 2016r. Okręgowa Izba pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Gdańsk
7.

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

 

Analiza przypadków w pielęgniarstwie 18 listopada 2016r Wydawnictwo Lekarskie PZWL Łódź
8

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

 

Narzędzia i techniki pracy w opiece nad niepełnosprawnym ruchowo. 21 października 2016 r Wydawnictwo Lekarskie PZWL Białystok
9

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

 

Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy 24 września 2016r. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa
10.

Patronat honorowy NRPiP,

 

IV Konferencja szkoleniowa  „Człowiek w zdrowiu i chorobie” – wyzwania promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 16 września 2016r. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. zo.o. Siedlce
11.

Patronat honorowy NRPiP,

 

Konferencja z cyklu: Pielęgniarstwo a rynek pracy

Pt. Nauki o zdrowiu- kierunki zmian i perspektywy rozwoju

23 listopada 2016r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Instytut Nauk o Zdrowiu

Płock
12

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

 

24 bezpłatne regionalne warsztaty dla piel i położnych oraz sesje naukowe w wybranych kongresach naukowych w 2017 i 2018r. Od III kwartału 2016- IV kw. 2018r. OCI Sp. z o.o. Cały kraj
13

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

 

Kursy dokształcające: „Kaniulacja żył obwodowych i terapia płynami infuzyjnymi”, „Ekspozycja zawodowa na patogeny krwiopochodne”, i „Przepłukiwanie /pielęgnacja dostępu naczyniowego”. 1.10. 2016r.- 30. 09.2017r. Becton Dickinson Sp.zoo Wybrane szpitale w kraju
14

Patronat honorowy NRPiP,

 

I konferencja „Zastosowanie badań naukowych w praktyce pielęgniarskiej” 4.11.2016r. Okręgowa Rada Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, CZDz

 

15

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

XXI Konferencja naukowo-szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych „Nie żyje się, nie kocha, nie umiera na próbę”- Jan Paweł II 19-21.01. 2017r. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej Częstochowa
16 Patronat medialny MPiP II konferencja szkoleniowa „Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi” . 17.11.2016r.

OIPiP w Katowicach

Zespół Pielęgniarstwa neurologicznego OIPiP

Katowice
17

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

V Jubileuszowy Kongres Ogólnopolskiego Programu Edukacji Poporodowej Szkoła Matek i Ojców Razem Łatwiej- Zintegrowana opieka medyczna w obszarze rodziny 1-3 grudnia 2016r.

Razem Łatwiej s.c.

Magdalena Grzegorzewska i Tomasz Grzegorzewski

Kołobrzeg
18

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Konkurs o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii 2016 Listopad – grudzień 2016 Fundacja Medicover Polska, projekt międzynarodowy