Menu

REGULAMIN przyznawania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1
Regulamin określa procedurę i zasady oceny wniosków o przyznanie patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej

 

Rozdział 2
Zasady przyznawania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej
§ 2
1. Patronat honorowy Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udział Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej stanowią szczególnego rodzaju wyróżnienie dla przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z:
– promocją samorządu pielęgniarek i położnych,
– promocją zawodów pielęgniarek i położnych,
– edukacją zdrowotną,
-opieką zdrowotną.
§ 3
 1. Patronat honorowy Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udział Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej może być przyznany przedsięwzięciu, które:
  1. ma zasięg, rangę lub znaczenie regionalne, ponadregionalne, ogólnopolskie lub międzynarodowe;
  2. ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla strategii samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych,
  3. ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla rozwoju zawodów pielęgniarki i położnej oraz pozycji tych zawodów w systemie opieki zdrowotnej i w społeczeństwie.
 2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

§ 4

 1. Decyzję o przyznaniu patronatu honorowego Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnejpodejmuje Prezydium NRPiP.
 2. Decyzję o przyznaniu patronatu Prezesa NRPiP lub udziale Prezesa w komitetach honorowych podejmuje Prezes NRPiP.
§ 5

Przyznanie przez Prezydium NRPiP patronatu honorowego lub przyjęcie przez Prezesa NRPiP patronatu honorowego lub udziału w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych dla organizatora.

§6

Informacja o przyjęciu przez Prezesa NRPiP patronatu honorowego, przyznaniu przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium patronatu honorowego lub wyrażeniu zgody na udział Prezesa NRPiP w komitetach honorowych, oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej jest zamieszczana na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych www.nipip.pl

 

Rozdział 3
Procedura przyznawania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej
§ 7

Wniosek o przyznanie patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udział Prezesa NRPiP w komitecie honorowym oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej:

 1. Organizator składa do biura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 2. wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: www.nipip.pl .
 3. Organizator jest zobowiązany dołączyć do wniosku:
  1. szczegółowy program organizowanego przedsięwzięcia;
  2. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny organizatora i wskazującego osoby uprawnione do jego reprezentowania;
 4. Wniosek wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 3, powinien być przesłany na adres:
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78 lok.10
02-757 Warszawa
lub złożony w Kancelarii Ogólnej NIPiP nie później niż na 60 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia lub wydarzenia.
§ 8

Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w § 7 ust. 1 i 3 lub złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

§ 9
 1. Wniosek o przyznanie honorowego patronatu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej pod kątem zasadności przedkłada się Prezydium NRPiP lub w uzasadnionych przypadkach Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych.
 2. Wniosek o przyznanie honorowego patronatu Prezesa NRPiP lub udziału w komitetach honorowych przedkłada się do decyzji Prezesa.
 3. Osoba przygotowująca materiał dla Prezesa NRPiP lub Prezydium może zwrócić się o wydanie opinii w sprawie zasadności wniosku o przyznanie patronatu lub udziału Prezesa NRPiP w komitecie honorowym przedsięwzięcia do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej NRPiP (lub innych zewnętrznych organizacji) działających w obszarze zawodów pielęgniarki i położnej, jak również do Organizatora przedsięwzięcia w celu uzyskania dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień.
 4. O przyznaniu albo odmowie przyznania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub uczestnictwa Prezesa NRPiP w komitecie honorowym oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej , Organizator przedsięwzięcia powiadomiony zostanie, w ciągu 10 dni po podjęciu decyzji.
Rozdział 4
Warunki związane z realizacją patronatu honorowego lub udziałem Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej
§ 10
 1. Organizator przedsięwzięcia, które Prezes NRPiP lub Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych objęła patronatem honorowym, patronatem medialnym Magazynu Pielęgniarki i Położnej, lub w którym Prezes przyjął udział w komitecie informuje współorganizatorów oraz uczestników o przyznanym patronacie.
 2. W przypadku objęcia przez Prezesa NRPiP lub Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych patronatem honorowym, patronatem medialnym Magazynu Pielęgniarki i Położnej lub udziale Prezesa NRPiP w komitetach honorowych, organizator będzie miał prawo do rozpowszechniania Logo Naczelnej Izby Pielegniarek i Położnych w zakresie danego przedsięwzięcia, po uzyskaniu każdorazowo od Izby akceptacji sposobu odwzorowania Logo, w tym jego zgodności ze wzorem. Akceptacja Izby musi być wydana na piśmie.
 3. Organizator umieszcza informacje o przyznanym patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz przekazuje Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych pulę zaproszeń do bezkosztowego udziałuw przedsięwzięciu.
 4. Objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym, patronatem medialnym Magazynu Pielęgniarki i Położnej lub udział Prezesa NRPiP w komitecie honorowym wiąże się z obowiązkiem przedłożenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium sprawozdania organizatora z przebiegu przedsięwzięcia w formie pisemnej do którego należy dołączyć 2 egzemplarze wszystkich opracowanych przez organizatora materiałów edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych, informujących o przyznanym wyróżnieniu.
 5. Sprawozdanie wraz załączonymi materiałami określonymi w ust. 3, powinno zostać przesłane w terminie 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia na adres wskazany w § 7 ust.4 lub zostać złożone w Kancelarii Ogólnej NIPiP.
Rozdział 5
Odebranie patronatu honorowego, patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej lub rezygnacja Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z udziału w komitecie honorowym
§ 11
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes NRPiP, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium może odebrać przyznany patronat honorowy, patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej lub wycofać swój udział w komitecie honorowym.
 2. O odebraniu patronatu honorowego, patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej Organizator przedsięwzięcia jest informowany w formie pisemnej.
§ 12
Odebranie patronatu honorowego patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej, lub rezygnacja Prezesa NRPiP z udziału w komitecie honorowym zobowiązuje organizatora do bezzwłocznego usunięcia informacji o przyznanym patronacie ze wszystkich materiałów promocyjnych, informacyjnych i innych związanych z realizacją przedsięwzięcia.
WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZESA NRPiP, NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, MEDIALNYM MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, LUB UDZIAŁ PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KOMITETACH HONOROWYCH

 

lpOrganizator

Rodzaj patronatu

TerminMiejsceNazwa wydarzeniaKoszty uczestnictwaLiczba

uczestników

uwagi
1EuroCord

Patronat honorowy NRPiP

marzec 2019-marzec 2020Cały krajOgólnopolska Kampania Edukacyjna „Prawo do pępowiny”bezpłatnezasięg ogólnopolski 
2OIPiP Toruń

Patronat honorowy NRPiP

24-25.05.2019ToruńXIX Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej „Hospicjum 2019”210,00 zł150-200 
3OIPiP Toruń

Patronat medialny MPiP

24-25.05.2019ToruńXIX Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej „Hospicjum 2019”210,00 zł150-200 
4Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

15-12.2018  do 10-05.2019Cały krajXIV Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2018”bezpłatne300 

 

5

 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Patronat medialny MPiP

15-12.2018  do 10-05.2019

 

Cały krajXIV Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2018”

 

bezpłatne

 

300

 

 

 

6Spółdzielnia PR

Patronat honorowy NRPiP

8.04-2019 do 22.10.2019Cały krajKampania edukacyjna i warsztaty JOHNON`S „Wybierz łagodność”bezpłatne1000 
7Spółdzielnia PR

Patronat medialny MPiP

8.04-2019 do 22.10.2019Cały krajKampania edukacyjna i warsztaty JOHNON`S „Wybierz łagodność”bezpłatne1000 
8Fundacja powszechnego czytania

Patronat honorowy NRPiP

 

15.02.2019 (akcja do 3 lat)Cały kraj„Książka na receptę. Recepta na sukces”bezpłatnezasięg ogólnopolski 
9KAMSOFT S.A.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

9.04.2019KatowiceXXIV Międzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia „Lecznictwo Szpitalne- Druga Linia Ochrony na Platformie OSOZ”bezpłatnezasięg międzynarodowy 
10KAMSOFT S.A.

Patronat medialny MPiP

09.04.2019KatowiceXXIV Międzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia „Lecznictwo Szpitalne- Druga Linia Ochrony na Platformie OSOZ”bezpłatnezasięg międzynarodowy 

 

 

 

lpNazwa udzielonego patronatu honorowego/ medialnegoNazwa wydarzeniaData wydarzeniaOrganizatorMiejsce
 1.Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Olimpiada wiedzy- Położna PrzyszłościKonkurs w czasie 27.03 2017r-24.04.2017r.Zakłady Farmaceutyczne UNIA S.P.Uczelnie kształcące położne
 2.Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

IV Edycja kampanii społeczno-edukacyjnej i konkurs „Położna na medal”Od 1.04.2017 r. -1.04.2017r.Zakłady Farmaceutyczne UNIA S.P.Konkurs ogólnopolski
 3.Patronat honorowy Prezesa NRPiPRola pielęgniarki i położnej w opiece nad noworodkiem –II edycja25.02.2017r.Medius sp.zoo.Warszawa
 4.Udział w komitecie honorowym Prezesa NRPiPVII Kongres Medycyny Rodzinnej „Hejnał na 25-lecie”25-28.05.2017r.Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w PolsceKraków
 5.Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Prolaktyna 20172.04.2017r.Fundacja Promocji Karmienia PiersiąWarszawa
 6.Patronat honorowy NRPiP,

 

Teraz Położne! –wyzwania i możliwości dla zawodu2017r.Kontynuacja cyklu konferencjiWyznaczone kolejne miasta
 7.Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Ogólnopolska konferencja Pediatryczna pt. Aktualizacja oraz wzbogacenie wiedzy w dziedzinie pediatrii.12-13.05.2017rBeskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołożnychSzczyrk
 8.Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

 Konferencja i projekt: Wychodzę ze szpitala i co dalej?Konferencja 6.04.2017r.

Projekt: kwiecień 2017r- marzec 2018r.

Fundacja „Razem zmieniamy Świat”Konferencja- Toruń,

Projekt- 50 szpitali w całym kraju

 9.Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Kampania społeczno-edukacyjna „Nie ból się. Bądź wolny od bólu”Od lutego 2017r przez 6 miesięcyFundacja „Wygrajmy Zdrowie” im. prof. G. MadejaCały kraj
 10.Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

Ogólnopolska akcja społeczna „Raz, dwa, trzy…Maluch śpi. O roli snu w rozwoju dziecka”Marzec- wrzesień 2017rJ&J Sp. z o.o.Cały kraj
 11.Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

V Gdańska konferencja pielęgniarek Nefrologicznych- meeting post EDTNA-ERCA27-29.04.2017r.Polskie Towarzystwo Pielęgniarek NefrologicznychGdańsk
 12.Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

XII Ogólnopolski Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 201623.03. 2017r. III etap konkursuPolskie Towarzystwo PielęgniarskieCały kraj
 13.Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

I Kongres Edukacji Diabetologicznej21-22.03.2017r.Stowarzyszenie Edukacji DiabetologicznejRawa Mazowiecka
 14.Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

XVII Ogólnopolska i VII im. J. Fetlińskiej Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Stany zagrożenia zdrowia i życia”21.04.2017r.PWSZ w CiechanowieCiechanów
 15.Patronat honorowy NRPiPI Forum Leczenia Ran pt. Postępowanie z raną trudno gojącą się- fakty i mity12-14.10.2017r.Evereth Publishing Sp. z o.o.Zakopane
 16.Patronat honorowy NRPiPKonferencja pt. Położna  doradcą26.04.2017r.Pelargos Sp. z o.o.Warszawa
 17.Patronat honorowy NRPiPKonferencja pt. Jestem w drodze- sytuacja kobiety w ciąży. 18 warsztatówOd kwietnia do listopada 2017r.Fundacja  „Jestem w drodze”Ogólnopolska
 18.Patronat honorowy NRPiPIV Wrocławskie Forum Neonatologiczne  „Daj szansę na mleko mamy”23-24.06.2017r.Katedra i Klinika NeonatologiiWrocław
 19.Patronat medialny MPiPXXVIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM25-27.05.2017r.Sekcja Rytmu Serca PTK POLSTIMRzeszów
 20.Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Samorządowe Forum Zdrowia w ramach XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.5-6.10. 2017r.Instytut Zdrowia i DemokracjiKatowice
 21.Patronat honorowy NRPiPX Jubileuszowy Zjazd Centrum Nauki o Laktacji „Karmienie piersią to nie tylko żywienie”9-10.06.2017r.Fundacja Twórczych KobietWarszawa
 22.Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

X Ogólnopolska Konferencja :Ostroznie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia dzieci.5.06. 2017r.Fundacja Dajemy Dzieciom SiłęWarszawa
 23.Patronat honorowy NRPiP

 

XII Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Naczelnych i Przełożonych Pielęgniarek25-28.09. 2017r.Polskie Centrum Edukacji Anna OsińskaAugustów
 24.Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

Jubileusz 55-lecia Szpitala Powiatowego w Zawierciu7.09.2017r.Powiatowy Szpital w ZawierciuZawiercie
 25.Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, Sesja Pielegniarska22-24.06.2017r.GSK Commercial Sp.z o.o.Wrocław
 26.Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

Nowoczesne trendyw ochronie zdrowia oraz ważne elementy dotyczące zdarzeń niepożądanych, opieki paliatywnej i edukacji pielegniarek i położnych8.06.2017r.KAMSOFT S.A.Katowice
 27.Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

Konferencja pt. Od teorii do praktyki6-7.10.2017r.Stowarzyszenie Mene -dżerów PielęgniarstwaLądek Zdrój
 28.Patronat honorowy NRPiP

 

Konferencja naukowapt. Nauki o zdrowiu- kierunki zmian i perspektywy rozwoju.22.11.2017r.PWSZ w PłockuPłock
 29.Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Konferencja pt. Witamina D – minimum, maximum, optimum22-23.09.2017r.Medius Sp. z o.o.Warszawa
 30.Patronat honorowy NRPiP

 

Konferencja pt. Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy29.09.2017r.PZWL Wydawnictwo LekarskieWarszawa
 31.Patronat honorowy NRPiP

 

X Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki21-23.09.2017rEvereth PublishingKarpacz
 32.Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

Terapie Nerkozastępcze-Echo konferencji EDTNA?ERCA w Krakowie16 .09.2017rPolskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych

 

Rzeszów
 33.Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

OSOZ Tour 2017- Roboty zdrowotne i mobilne systemy wspomagające lekarza, pielęgniarkę i aptekarza.Od 19.09 – 15.11.2017r.DMP Group sp.z o.o.16 miast wojewódzkich
 34.Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Ogólnopolski Kongres Praw Pacjenta- jak bronić się przed roszczeniami Pacjentów15.10.2017rInnowa Bussines Forum Group Sp z o.o.Warszawa
 35.Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa „Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników ochrony zdrowia. Profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa pacjenta”20- 21.10.2017r.Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimOstrowiec Świętokrzyski
 36.Patronat honorowy NRPiP

 

I Śląska Konferencja Opieki Długoterminowej21.11.2017r.Śląski Związek Pracodawców LEWIATAN

Patronat NRPiP

Katowice
37Patronat NRPiP

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

I Kongres Położnych Rodzinnych „Samodzielność Położnej Rodzinnej w świetle zmian systemowych w Polsce”18-19.11.2017rOgólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych

 

Kórnik k/ Poznania
38Patronat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

I Mistrzostwa Polski Służby Zdrowia w Maratonie20.05.2018r.Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu

 

Opole
39Patronat Prezesa NRPiP

Patronat Medialny

II edycja konkursu „Położna Przyszłości-Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy” konkurs przeznaczony jest dla studentów położnictwaInauguracyjne spotkanie 13.10.2017r., uroczyste zakończenie kwiecieńAkademia Malucha Alantan przy Zakładach Farmaceutycznych UNIA S.P.

 

Wydarzenie ogólnokrajowe z udziałem najważniejszych instytucji reprezentujących zawód położnej w Polsce oraz uniwersytetów medycznych
40Patronat NRPiP

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

Cykl Wojewódzkich Konferencji Pielęgniarek i Położnych „Opieka nad Seniorem” w ramach projektu SENIOR 2030Od stycznia do czerwca 2018r.AMG Consulting Sp. z o.o.

 

200 osób na jednej konferencji, 3.600 w wymiarze całego projektu
41Patronat NRPiP

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

Badanie opinii na temat poziomu wiedzy kobiet odnośnie zasad utrzymania laktacjiListopad 2017r. do luty/marzec 2018r.iLCS Bartłomiej Grzywna

 

1000 położnych i 5000 pacjentek
42Patronat NRPiPNagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii 2017Prace konkursowe należy składać pomiędzy 02.10.2017 a 19.11.2017Fundacja Medicover

 

Cały kraj
43Patronat NRPiPCykl konferencji naukowo-szkoleniowych „Postępowanie z raną przewlekłą”2018r.Evereth PublishingCały kraj
44Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i PołożnejXXII konferencja Naukowo- Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych.18-20 stycznia 2018r.Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

 

Częstochowa
45Udział w Komitecie honorowym Prezesa NRPiPXVIII Kongres Medycyny Rodzinnej „Szlakiem zdrowia”19-22.kwietnia 2018r.Stowarzyszenie Kolegium

Lekarzy Rodzinnych w Polsce

 

Wisła
46Patronat NRPiP Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i PołożnejMiędzynarodowa Konferencja Naukowa pt.” Medycy polskiego pogranicza 1918-1939”Listopad 2018r.Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk

 

Warszawa
47Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i PołożnejI Śląska Konferencja Opieki Długoterminowej21 listopada 2017rFundacja Fortis

 

Katowice
48Patronat Prezesa NRPiPVIII Konferencja Naukowo- Szkoleniowa PTPR pt. Zagadki Ratownictwa.9-11 kwietnia 2018 r.Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego

 

Masłowo
49Patronat NRPiP Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i PołożnejXI Międzynarodowa Konferencja Medyczna pt. „Terapie Komplementarne w profilaktyce i w leczeniu chorób cywilizacyjnych, autoimmunologicznych oraz onkologicznych”

 

3 marca 2018 r.Fundacja Kobieta i Natura

 

Wrocław
 

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZESA NRPiP,  NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH,
MEDIALNYM MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ,
LUB UDZIAŁ PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W KOMITETACH HONOROWYCH W 2018 ROKU

 

 

1Patronat Prezesa NRPiP III edycja konferencji „Rola pielęgniarki i położnej w

opiece nad noworodkiem”

24 lutego 2018 r.Medius Sp. z o.o.Warszawa
2Patronat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

23 Międzynarodowy Kongres OSOZ Innowacyjna Ochrona Zdrowia24 kwietnia 2018 r.KAMSOFT S.A.

 

Katowice
3Patronat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

Konferencja naukowa ”Ryzyko zawodowe a odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej”16 marca 2018r.Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w PoznaniuPoznań
4Patronat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

Prolaktyna 201814 kwietnia 2018rFundacja Promocji Karmienia PiersiąWarszawa
5Patronat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępy w naukach o zdrowiu”

I Zjazd Absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

21.04.2018rUM w Łodzi, Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

 

Łódź
6Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

 

III Ogólnopolska Konferencja Medycyny Pracy „Choroby cywilizacyjne w ochronie zdrowia pracujących- problemy orzecznicze i wyzwania”16-17.03. 2018 r.Centrum Medyczne Medyk – Rzeszów

 

Jasionka/k Rzeszowa
7Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

 

Projekt „Życie w płynie”1.04-31.12.2018rFrescenius Kabi Polska Sp.z o.o.

 

Projekt na stronie internetowej
8Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

 

V edycja kampanii społeczno-edukacyjnej i konkurs „Położna na medal”

Gala na zakończenie konkursu

1.04- 31.12.2018r.

i marzec 2019r.

Zakłady Farmaceutyczne „Unia” Spółdzielnia Pracy

 

 

9Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

Dzień z pielęgniarką i położną

Akcja edukacyjna dla społeczeństwa Łodzi

12.05.2018r.Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

 

 

Łódź
10Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

 

Plebiscyt „Kobiety medycyny”8.03-15.04. 2018r.- głosowanie

oraz 17.05.2018r- Gala

Redakcja „Portale Medyczne”

 

 

 

Plebiscyt w formie głosowania przez internet
11Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zawody Medyczne- ciągłość i zmiana”28-29.05.2018rUM w Lublinie

Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny

 

 

Lublin
12Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Ogólnopolska Kampania Edukacyjna „Prawo do pępowiny”

Marzec -czerwiec 2018Eurocord Stowarzyszenie na Rzecz Deponowania i Wykorzystania Komórek Macierzystych

 

Zasięg ogólnopolski
1.Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i PołożnychMediCodex  Sp.zoo

 

 

Od kwietnia 2018- do grudnia 2019 r.LekInfo24.pl

Serwis fachowej informacji o lekach

Portal internetowy

Zasięg ogólnopolski

2.Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i PołożnychPelargos Sp. zoo

 

 

25 kwietnia 2018 r.„Położna  doradcą”- program edukacyjny dla dla położnych ze szkół rodzeniaZasięg ogólnopolski
3.Patronat medialny MPiPWydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

 

 

20 kwietnia 2018XVIII Ogólnopolska i VIII i. dr n.med. J. Fetlińskiej Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Mózg-umysł-uczenie się”Zasięg ogólnopolski
4.Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

Patronat medialny MPiP

Spółdzielnia PR

 

 

Kwiecień-listopad 2018 r.Akcja społeczno- edukacyjna JOHNSON`S Zasięg ogólnopolski
5.Patronat honorowy Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych

 

20-21 kwietnia 2018 r.III Ogólnopolska Konferencja „Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa nefrologicznegoZasięg ogólnopolski
6.Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

 

12-15 kwietnia 2018 r.Konferencja Naukowo- Szkoleniowa w ramach XXI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek EpidemiologicznychZasięg ogólnopolski
7.Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Fundacja Medicover

 

09.2018-06.2019r.Pilotażowe wdrożenie Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej- moduł bilansowy w Gdyni z Gdyńskim Centrum  Zdrowia i OIPiP w Gdańsku.Gdyńskie szkoły podstawowych
8.Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Fundacja Medicover

 

11 maja 2018 r.Konferencja „Zdrowy uczeń, zdrowy mieszkaniec”Warszawa
9.Patronat medialny MPiPSP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

24-25.05.2018 r.XIII Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Pacjent, pielęgniarka – partnerzy w działaniuKraków
10.Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i PołożnychFundacja Twórczych Kobiet

 

 

8-9.06. 2018r.Coroczny zjazd absolwentek kursów Centrum Nauki o Laktacji: położnych, pielęgniarek, lekarzy, konsultantów laktacyjnychWarszawa
11.Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

 

Patronat medialny MPiP

Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego

 

Data wydania 1.06.2018r.Szpitalny domek – bajka terapeutyczna.Szpital i promocja książeczki w kraju
12.Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

Patronat medialny MPiP

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

13 czerwca 2018r.Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”Warszawa
13.Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

 

 

13-15 września 2018 r.XIV Kongres Pielęgniarek Polskich „Współczesne Pielęgniarstwo- dynamika zmian i wezwanie do działania”Kielce
14.Patronat honorowy Prezesa

NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

 

 

29 maja 2018 r.Konferencja: Pielęgniarki liderami zmian w opiece nad pacjentem przewlekle chorymWarszawa
15.Patronat medialny MPiPSekcja Rytmu Serca

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

 

17-19 maja 2018 r.XXIX Konferencja naukowa Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2018

 

Wrocław
16.Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

Collegium Medicum Zakład Podstaw Fizjoterapii

 

13-14 września 2018 r.Inkontynencja – podejście systemowe w leczeniu, opiece i profilaktyce nietrzymania moczuKarpacz
17.Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

 

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

 

Czerwiec- grudzień 2018 r.Ogólnopolskie badanie „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach”1000-3000 ankietowanych
18.Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

Państwowa Wyższa Szkoła w Nysie

 

26 października 2018Konferencja „Współczesna problematyka zdrowia publicznego i pielęgniarstwa holistycznegoNysa
19. 

Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Higma Service Sp. z o.o.

 

10.09.2018 r. – 10.09. 2019 r.Kampania zdrowotna „Mistrzostwa Świata w myciu rąk”Ok.200 przedszkoli
20.Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i PołożnychPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

 

 

16 listopada 2018 r.V konferencja naukowa nt. „Nauki o zdrowiu- kierunki zmian i perspektywy rozwoju”

Z cyklu Pielęgniarstwo a rynek pracy

200 os.
21.Patronat medialny MPiPFundacja Spełnionych Marzeń

 

23-26.08. 2018 r.VII Międzynarodowe Igrzyska Sportowe „Onko-Olimpiada” 2018450 osób
22.Patronat honorowy NRPiPZakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM

 

Czerwiec 2018 r.Podręcznik Polskie Standardy ds. Pielęgniarstwa Alergologicznego
 

 

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Fundacja Fastryga

 

 

10 września 2018rKonferencja pt. FAS wśród innych zaburzeń neurorozwojowych200 os
Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej

Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Patronat medialny MPiP

Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej

 

4.10.2018 r.XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK, pt. W rytmie serca150
Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Patronat medialny MPiP

NAOS Poland

 

Od września 2018 r.do 31.03.2019rKonferencja : Finał aktywności portalu „La petite Academie
Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Patronat medialny MPiP

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

19.10.2018rW ramach obchodów 70-lecia ŚUM czepkowanie studentów kierunku Pielęgniarstwo400-450 os.
Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Evereth Publishing

 

11-13.10. 2018II Forum Leczenia Ran – Trendy i wyzwania w nowoczesnej terapii600 os.
Patronat honorowy Prezesa NRPiP Patronat medialny MPiPKamsoft S.A.

 

23.10.2018 r.Konferencja pielęgniarek i położnych. Rola położnej w życiu człowieka. Optymalizacja pracy położnej poprzez wykorzystanie narzędzi IT150
Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP  NRPiP

iLCS Bartłomiej Grzywna

 

7-8.01.2019 r.I Krajowa konferencja Naczelnych Pielęgniarek
Patronat honorowy NRPiPConvaTec Polska Sp.zo.oListopad 2019rAkademia leczenia odleżyn- z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Odleżynom700-1000
Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Fundacja Medicover

 

Wrzesień- listopad 2018 r.Konkurs o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii 2018400 zgłoszeń
Patronat honorowy Prezesa NRPiPPolskie Towarzystwo Prawa Medycznego

 

4-5.12. 2018 r.Kongres Prawa Medycznego200 osób
Patronat honorowy NRPiPRoche Diabetes Care Polska

 

Początek w drugiej połowie styczniaSzkolenia dla pielęgniarek diabetologicznych z ośrodków regionalnychDo 30 osób na każdym 2-dniowym spotkaniu
Patronat honorowy NRPiPEvereth Publishing

 

Rok 2019Konferencje regionalne „Postępowanie z raną przewlekłą”200 osób na każdej konferencji

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZESA NRPiP,  NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH,
MEDIALNYM MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ,
LUB UDZIAŁ PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W KOMITETACH HONOROWYCH W 2019 ROKU

Patronat Honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i PołożnychMedius Sp.zo.o.

 

23.02.2019r.Konferencja: Rola pielęgniarki i położnej w opiece nad noworodkiem – IV edycja200