Zaznacz stronę

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Cyfryzacji

W dniu 4 stycznia 2018 roku w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie w temacie P1, czyli elektronicznej platformy gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. Ma ona usprawnić wszelkie procesy związane z planowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych, monitorowaniem i sprawozdawczością, dostępem do informacji o udzielanych świadczeniach oraz publikowaniem informacji w obszarze ochrony zdrowia.

Spotkanie otworzyła Pani Minister Anna Streżyńska, która powitała zaproszonych gości – interesariuszy reprezentowanych przez samorządy zawodowe, stowarzyszenia i twórców oprogramowania. Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych reprezentowali Prezes Zofia Małas i Tomasz Krzysztyniak.

Specjaliści z branży prezentowali korzyści wynikające z uruchomienia podsystemu platformy P1, jakim jest e-Recepta, która ma stanowić jedną z kluczowych e-usług planowanych do wdrożenia w ramach trwającego procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce. Procedowane zmiany przepisów prawa zakładają, że od dnia 1 stycznia 2020 roku wprowadzony zostanie obowiązek wystawiania recepty w postaci elektronicznej, a e-Recepta będzie w powszechnym użyciu.

Z wdrożeniem e-Recepty wiąże się wiele istotnych korzyści. Dla pacjenta to między innymi wyeliminowanie problemu nieczytelności recept, co przekłada się na brak konieczności ponownej wizyty u lekarza w celu poprawy czytelności recepty. Ponad to ograniczona do minimum możliwość wydania nieprawidłowego leku. Niewątpliwą zaletą ma być możliwość zrealizowania każdego leku w innej aptece.

Dla uprawnionego pracownika medycznego e-recepta zmniejszy czas wystawiania dokumentu przez zastosowanie elektronicznego sposobu jej wypisywania.

Dla realizującego receptę niewątpliwie korzyścią będzie czytelność i wiarygodność recepty.

Już od 16 lutego 2018 roku ma ruszyć pilotaż tego projektu.

Jak ma wyglądać proces wystawiania e-recepty? Uprawniony pracownik medyczny wystawi i cyfrowo podpisze e-Receptę. Następnie pacjent otrzyma wydruk informacyjny w postaci recepty ze wszystkimi danymi oraz wdrukowanym kluczem i kodem dostępowym. Jeżeli pacjent nie będzie chciał wersji papierowej to otrzyma receptę „mobilną” za pośrednictwem e-mail lub SMS.

Interesariusze zgłaszali swoje uwagi, które wynikały bardziej z obawy, co do samego pilotażu. Pilotaż będzie przeprowadzony w dwóch powiatach województwa mazowieckiego. Pani Prezes Zofia Małas wskazała na konieczność włączenia grupy pielęgniarek i położnych do grupy zawodów medycznych, które będą miały wydawane nowe prawo wykonywania zawodu stanowiące jednocześnie podpis kwalifikowany (elektroniczny). Przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych, którzy byli obecni na spotkaniu zgodnie potwierdzili, że rozwijanie platformy P1 jest konieczne i nieuchronne, ale powinno być konsultowane z pracownikami medycznymi i uwzględniające ich obawy. Pani Minister Anna Streżyńska zapowiedziała, że takie konsultacje będą w najbliższym okresie odbywały się bardzo często tj. co 7-10 dni.

Notatkę sporządził

Tomasz Krzysztyniak

członek Prezydium NRPiP

error

Podziel się informacją z znajomymi