Zaznacz stronę

​Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich koleżanek i kolegów wykonujących zawód w obszarze świadczeń zdrowotnych związanych z szeroko pojętym pielęgniarstwem nefrologicznym oraz dializoterapią, opracowała „Standard opieki pielęgniarskiej w pielęgniarstwie nefrologicznym dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie dializoterapii”.

Opracowany Standard w sposób przejrzysty i uniwersalny prezentuje zalecenia, które w  intencji autorów staną się przewodnikiem w codziennych czynnościach pielęgniarskich. Dokument zawiera szczegółowo opracowane warunki realizacji świadczeń zdrowotnych z  zakresu dializoterapii, omawia również kwestię opieki pielęgniarskiej nad pacjentem dializowanym. Mając na uwadze, iż wyżej wymienione świadczenia zdrowotne są kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w standardzie omówione zostały warunków realizacji świadczeń, które muszą spełnić świadczeniodawcy (podmioty lecznicze, ośrodki dializ) w przypadku podpisania umowy z NFZ. Prezentowany materiał kierowany jest zarówno do nowozatrudnionych pielęgniarek w ośrodkach dializ jak również dla doświadczonych pielęgniarek nefrologicznych.

Powyższy Standard jest opracowany przede wszystkim dla pacjentów dorosłych. Ze względu na specyfikę świadczeń zdrowotnych realizowanych dla dzieci i młodzieży, zostanie opracowany odrębny standard dla pacjenta pediatrycznego.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, ma głęboką nadzieję, że Standard dotrze do licznej grupy odbiorców ze środowiska pielęgniarskiego i pozytywnie wpłynie na podwyższenie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, zarówno w zakresie prowadzenia nadzoru, jak również oceny instytucji do tego powołanych, a także stanie się pomocnym narzędziem dydaktycznym.

Formularz zamówienia książki "Standard opieki pielęgniarskiej w pielęgniarstwie nefrologicznym dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie dializoterapii" koszt: 9 zł + koszt wysyłki 8 zł


Suma całkowita:

Dane do kontaktu:


Dane do wysyłki:


Dane do faktury:


Zgody:


Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Kupujących książkę lub osób działających w ich imieniu jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zwana dalej: „NIPiP” z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, nipip@nipip.pl.
  2. Podstawą przetwarzania następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu i ewentualnie innego adresu dla doręczeń jest niezbędność tych danych do zawarcia i realizacji umowy zakupu książki. Podanie tych danych jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy – zakupu książki. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem zawarcia umowy.
  3. Podanie adresu e-mail i numeru telefonu nie jest konieczne dla zawarcia umowy – zakupu książki. W przypadku podania tych danych, podstawą ich przetwarzania jest zaś zgoda kupującego zawarta we wniosku. Zgoda może obejmować przetwarzanie tych danych jedynie w celu zawarcia i realizacji umowy – zakupu książki, albo również w celach marketingowych.
  4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych również w celach marketingowych, dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu przedstawienia oferty wydawniczej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
  5. Jeżeli udzielona zostanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zakupu książki, dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy prawa podatkowego.
  6. Jeżeli udzielona zostanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych również w celach marketingowych, dane osobowe są przechowywane w okresie nie dłuższym niż 2 lata od dnia zakupu książki.
  7. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu i innych przepisach prawa, Kupujący lub osoba działająca w jego imieniu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Ponadto Kupujący ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzanie takiej zgody wymaga (dotyczy to adresu e-mail i numeru telefonu).
  8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  10. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby zawarcia umowy zakupu książki oraz z celach marketingowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.