Zaznacz stronę

Stanowisko nr 15
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie delegowania przedstawicieli NRPiP na kandydatów do rad społecznych działających w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami  o zasięgu działania ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim

NRPiP ustala, iż zgodnie z delegacją ustawową art. 48 ust. 1 i ust. 6 pkt 2b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej deleguje kandydata na członka rady społecznej podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą jako przedstawiciela NRPiP. Właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych, na terenie której funkcjonuje dany podmiot leczniczy wskazuje NRPiP swojego przedstawiciela.

W takim przypadku to właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych (na terenie której funkcjonuje podmiot leczniczy) pokrywa koszty delegacji związane z wypełnianiem obowiązku członka rady społecznej w tym podmiocie leczniczym.

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

Prezes NRPiP
Zofia Małas