Zaznacz stronę

Stanowisko nr 16
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie kontynuacji wzrostu wynagrodzeń wynikającego z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, od dnia 1.09.2019 r.

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, że kwoty wzrostów (zwiększeń) wynagrodzeń pielęgniarek i położnych wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) powinny zostać włączone do kwot wynagrodzeń każdej pielęgniarki i położnej.

Włączenie takie nie może mieć miejsca w formie kolejnego dodatku do wynagrodzenia, a tym bardziej dodatku przyznanego na czas określony, a wyłącznie poprzez odpowiednie zwiększenie kwot wynagrodzenia zasadniczego i pochodnych od tego wynagrodzenia otrzymywanych przez pielęgniarki i położne.

Powyższe powinno uwzględniać wszystkie formy wykonywania zawodu przez pielęgniarki i położne:

  • w przypadku umowy o pracę: zwiększone odpowiednio powinno zostać wynagrodzenie,
  • w przypadku umowy cywilnoprawnej i działalności gospodarczej zwiększone odpowiednio powinny zostać kwoty płatności za udzielone świadczenie zdrowotne (stawka kapitacyjna albo wycena osobodnia),

oraz wszystkie zakresy świadczeń zdrowotnych.

Wyłącznie takie zwiększenie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych – w opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – będzie stanowiło realizację postanowień porozumienia zawartego w Warszawie w dniu 23 września 2015 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia, jak również przepisów powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

Prezes NRPiP
Zofia Małas