Zaznacz stronę

Stanowisko nr 17

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położonych

z dnia 15 maja 2018 roku

 

w sprawie projektu zmiany ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

w zakresie kształcenia przeddyplomowego na kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo

 

Do Ministra Zdrowia

Kształcenie przeddyplomowe w zawodzie pielęgniarki i w zawodzie położnej jest obecnie prowadzone na studiach pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Kierunek pielęgniarstwo i kierunek położnictwo  mieszczą się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Studia na tych kierunkach mają profil praktyczny i trwają nie krócej niż 6 semestrów i nie mniej niż 4720 godzin. W ramach programu kształcenia (4720 godzin) student jest zobowiązany odbyć i zaliczyć efekty kształcenia w trakcie:

  • zajęć teoretycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria itp),
  • 1100 godzin zajęć praktycznych (w salach symulacji medycznej oraz w warunkach rzeczywistych realizacji świadczeń zdrowotnych, głównie w podmiotach leczniczych)
  • 1200 godzin praktyk zawodowych w warunkach rzeczywistych realizacji świadczeń zdrowotnych, głównie w podmiotach leczniczych.

Zgodnie z zapisami standardu uczelnia może realizować w wymiarze nie więcej niż 751 godzin bez udziału nauczyciela akademickiego w zakresie: nauk podstawowych i nauk społecznych – nie więcej niż 240 godzin; teoretycznych i praktycznych podstaw opieki pielęgniarskiej i opieki specjalistycznej; oraz pielęgniarstw klinicznych -nie więcej niż 511 godzin.

Zaproponowane zmiany systemu kształcenia w przypadku studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i na kierunku położnictwo ze stacjonarnego na niestacjonarny w ocenie samorządu są niedopuszczalne z uwagi na brak możliwości spełnienia przez podmioty prowadzące kształcenie w zawodzie pielęgniarki, położnej w/w wymagań oraz nie gwarantują odbycia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w ciągłości które są niezbędne dla osiągnięcia przypisanych efektów kształcenia i muszą być prowadzone w dni powszednie ze względu na system pracy i realizację procedur zdrowotnych w podmiotach leczniczych.

W związku z powyższym NRPiP dbając o należyte przygotowanie osób do wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej wnosi o pozostawienie obecnych zapisów w ustawie iż studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i na kierunku położnictwo są prowadzone wyłącznie w trybie stacjonarnym.

 

Sekretarz NRPiP                                                                                        Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                                   Zofia Małas